تحلیل تخصیص کارای بودجه شهرداری تبریز با تأکید بر هزینه‌های عمرانی (رهیافت تحلیل پوششی متمرکز داده‌ها -CDEA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

شهرداری‌ها متولی اصلی عمران و آبادانی در شهر هستند؛ ولی در اجرای این وظیفه مهم و هر چه بیشتر انجام دادن آن با مشکلات زیادی مواجه هستند که یکی از این مسائل، مشکلات مالی و کمبود سرمایه است. در این مطالعه، از زاویه جدیدی برای ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر به مسئله پرداخته شده است. در این مطالعه، به بررسی تخصیص کارا بودجه توسط نهاد مرکزی (شهرداری مرکزی) پرداخته شده است. به‌طوری‌که تخصیص کارای آن منجر به ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر شود.
انجام پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع توصیفی و علی است. داده‌های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، از برنامه و بودجه مصوب سال‌ 1391 شهرداری کلان‌شهر تبریز اخذ شده است. مدل مورد استفاده برای بررسی مسئله این پژوهش، مدل تحلیل پوششی متمرکز داده‌ها است.
نتایج نشان می‌دهد که با تخصیص کارای بودجه بین مناطق اجرایی ده‌گانه شهرداری تبریز، پیش‌بینی می‌شود سطح هزینه‌های عمران و آبادانی در سطح شهر به میزان 07/0 افزایش پیدا کند. تخصیص بودجه به ‌گونه‌ای است که شهرداری مرکزی، از بودجه مناطق 2، 5، 6 و 10 کسر و به بودجه مناطق 3، 4 و 8 اضافه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tabriz Efficient Allocation of Municipal Budgetting with Emphasis on Development Costs (Centralized Data Envelopment Analysis Method)

نویسندگان [English]

  • nemat allah akbari 1
  • majid esmailian 2
  • masomeh ghorbani 3
چکیده [English]

Municipalities are responsible for leading the development and prosperity of the city , but in performing of this important task and more to do it, municipalities is facing with the many problems that one of them is financial problems and lack of capital. In this study, a new view to promote development and prosperity of the city to the problem has been dealt with . In this study, the analysis is the efficient allocation of budget by the central municipality has been paid.
This study based on the target is application and based on the method is descriptive and caual.. The models used to study the question of this study focused on data envelopment analysis model . In this study, CDEA technique was used in order to achieve the goal. For this, the cross section data of 10 performanse regions of Tabriz municipality were used for 2013.
The results show with the efficient allocation of funds among the ten administrative regions of Tabriz municipality , it is predicted the cost of development and prosperity of the city at a rate of 7% will increase . The budget allocation is such that the central municipality , the budget of 2 , 5 , 6 and 10 decrease and the budget of 3 , 4 and 8 increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CDEA (Centralized Data envelopment analysis)
  • Tabriz
  • Tabriz Municipality
  • efficiency
  • Budget allocation
بیدرام، رسول؛ خسرویان دهکردی، سمیرا و رجبی، رستم (1390)؛ برآورد کارایی فنی شهرداری­های ایران، مورد پژوهی: شهرداری­های مراکز استان­های کشور. فصلنامه مدیریت شهری. شماره 28: 212-192.
جهانشاهلو، غلامرضا؛ حسین­زاده لطفی، فرهاد و نیکومرام، هاشم (1387)؛ تحلیل پوششی داده­ها و کاربرد آن. انتشارات آثار نفیس. چاپ اول. تهران. 215.
محمودی­خوشرو، امید و قاسمی، عابدین (1389)؛ بررسی کارایی شهرداری­های استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA). فصلنامه­ی مدیریت صنعتی. سنندج. شماره­ی 13: 120-103.
نصراصفهانی، رضا (1390)؛ ارائه­ی الگوی مناسب تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران: موردمطالعه‌ی شهرداری اصفهان. اکبری، نعمت­اله. دانشگاه اصفهان. گروه اقتصاد.
Athanassopoulos, A. D. (1995); Goal programming & data envelopment analysis (GoDEA) for target-based multi-level planning: allocating central grants to the Greek local authorities. European Journal of Operational Research, 87(3): 535-550.
Bahl, R. W. and Linn, J. F (1992); Urban Public Finance in Developing Countries.‏
Beasley, J. E. (2003); Allocating fixed costs and resources via data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 147(1): 198-216.
Färe, R.; Grabowski, R.; Grosskopf, S. and Kraft, S. (1997); Efficiency of a fixed but allocatable input: A non-parametric approach. Economics Letters, 56(2): 187-193.
Farrell, M. J. (1957); The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3): 253-290.
Florida, R. (2004); The rise of the creative class and how it's transforming work, leisure, community and everyday life (Paperback Ed.).‏
Freire, M. E. and Stren, R. E. (Eds.). (2001); The challenge of urban government: policies and practices. World Bank Publications.‏
Golany, B.; Philips, F. Y. and Rousseau, J. J. (1993); Models for improved effectiveness based on DEA efficiency results TIE Transactions; 25(6): 2-10.
Golany, B. and Tamir, E. (1995); Evaluating efficiency-effectiveness-equality trade-offs: a data envelopment analysis approach. Management Science; 41(7): 1172-84.
Kumar, CK. and Sinha, BK. (1999); Efficiency based production planning and control methods. European Journal of Operational Research 1999; 117: 450-69.
Lozano, S. and Villa, G. (2004); Centralized resource allocation using data envelopment analysis. Journal of Productivity Analysis, 22(1-2): 143-161.‏
Lozano, S.; Villa, G. and Adenso-Dıaz, B. (2004); Centralised target setting for regional recycling operations using DEA. Omega, 32(2): 101-110.
Montgomery, M. R.; Stren, R.; Cohen, B. and Reed, H. E. (Eds.). (2003); Cities transformed: demographic change and its implications in the developing world. National Academies Press.‏