دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 1-232 

مقاله پژوهشی

تجزیه ی رشد بهره وری زیست محیطی عوامل تولید با استفاده از تابع فاصله ای در استان های ایران

صفحه 1-24

پریا پارسا؛ زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


عوامل اقتصادی مؤثر بر بی‌ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

صفحه 25-42

ابراهیم نصیرالاسلامی؛ تیمور رحمانی؛ حمید ابریشمی


تجزیه عوامل مؤثر بر انتشار آلودگی دی‌اکسید کربن در صنایع محصولات کانی غیرفلزی ایران

صفحه 43-57

محسن پورعبادالهان کویچ؛ محمدمهدی برقی اسگویی؛ حسین پناهی؛ خدیجه صالحی ابر؛ ایرج قاسمی


تأثیر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران

صفحه 179-203

سید مرتضی افقه؛ مائده غرافی؛ مهدی بصیرت