محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون ملاحظات زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این مقاله محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی با استفاده از یک الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی رشد تعمیم یافته سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت (که در آن به طور همزمان نقش درآمدهای نفتی دولت،، مالیات بر درآمد، آلودگی و حساسیت نسبت به تعدیل آلودگی لحاظ گردیده است) را بسط داده ایم. پس از بسط الگو و دستیابی به رابطه تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر درآمد، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل مذکور کالیبره و مقادیر بهینه مالیات در سناریوهای مختلف محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نرخ بهینه مالیات بر درآمد برای اقتصاد ایران با وجود آلودگی و در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی 2/22 درصد و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی 5/20 درصد می باشد . ی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Income Tax Rate With and Without Environmental Considerations

نویسندگان [English]

  • ebrahim hadiyan 1
  • Ali Ostadzad 2
چکیده [English]

purpose of this paper is to estimate the optimal rate of income tax with and without environmental considerations using an endogenous growth model for Iranian economy. For this purpose, first, a three-part generalized growth model consists of households, firms and the government have been developed. After extended the model and determine the optimal income tax rates, the model calibrate for Iranian economy and the optimal tax rates are calculated in different scenarios. Results of calibrated model show that optimal income tax rate with the pollution and environmental considerations is 22.2 percent and regardless of environmental considerations is 20.5 percent. As well as the optimal tax rate will be affected by changes in economic growth rates, interest rates, government oil revenues and pollution function parameters. Sensitivity analysis indicats that in order to remain at steady state
If the government oil revenues decrease, the optimal rate of income tax should be increased

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal income tax rate
  • Environmental considerations
  • generalized growth model
  • Iranian Economy
اسلاملوئیان، کریم و استادزاد، علی­حسین (1391)؛ تعیین سهم بهینه انرژی‌های تجدیدپذیر در یک الگوی رشد پایدار: مورد ایران. اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، 5، 1-40.
اصغرپور، حسن و موسوی، سعید (1388)؛ آزمون فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس: کاربرد تکنیک هم‌جمعی تلفیقی، فصلنامه علوم اقتصاد، 1، 3، 1-19.
امینی، علیرضا و نشاط، حاجی­محمد (1384)؛ برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1381-1338، مجله برنامه‌وبودجه، 90- 86-53
امینی، علیرضا؛ صفاری‌پور، مسعود و نهاوندی، مجید (1377)؛ برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال و موجودی سرمایه در بخش‌های اقتصادی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه، دفتر اقتصاد کلان.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران. (سال‌های مختلف)؛ گزارش اقتصادی و ترازنامه.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران. (سال‌های مختلف)؛ نماگرهای اقتصادی.
بغزیان، آلبرت (1371)؛ برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش‌های عمده اقتصادی (1356-1338). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
بهبودی، داود و برقی گاعذانی، فیروز (1387)؛ اثرات زیست‌محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، اقتصاد مقداری، 4، 35-53.
پورکاظمی، محمدحسین و ابراهیمی، ایلناز (1387)؛ بررسی منحنی کوزنتس زیست‌محیطی در خاورمیانه، پژوهش­های اقتصادی ایران، 34، 72-57.
فطرس، محمدحسن و معبودی، رضا (1389)؛ رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشینی و آلودگی محیط‌زیست در ایران 1350- 1385، فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی، 27، 1-17.
دلالی­اصفهانی، رحیم؛ بخشی­دستجردی، رسول و حسینی، جعفر (1387)؛ بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی مطالعه موردی اقتصاد ایران (1383-1351)؛ مجله دانش و توسعه، 137-167.
شاهمرادی، اصغر؛ کاوند، حسین و ندری، کامران (1389)؛ برآورد نرخ بهره‌ی تعادلی در اقتصاد ایران (1368:4-1386:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی. مجلۀ تحقیقات اقتصادی، 19-41.
عبدلی، قهرمان (1388)؛ تخمین نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران. پژوهش‌های اقتصادی، سوم، 135-186.
عرب مازاد، عباس (1387)؛ برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور.
کیارسی، مهراب (1386)؛ نرخ بهینه­ی مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه‌بخشی رشد درون‌زا – الگو ایران. دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان: پایان­نامة کارشناسی­ارشد.
هراتی، جواد (1391)؛ تعیین مالیات زیست‌محیطی بهینه در الگوی رشد تعمیم‌یافته باوجود انتقال تکنولوژی پاک و کیفیت محیط‌زیست: نمونه­ی اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 7، 97-.126
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، سال‌های مختلف
وزارت نیرو. (سال‌های مختلف)؛ ترازنامه انرژی.
Alam, S.; Fatima, A. and Butt, M. S. (2008); Sustainable Development on Pakistan in the Context of Energy Consumption Demand and Environmental Degradation, Journal of Asian Economics. 18, 825-837.
Atkinson, A and Stiglitz, J (1972); The Structure of Indirect Taxation and Economic Efficiency, Journal of Public Economics. 1, 97-119.
Asano, S; Luiza, A; Barbosa, N. H. and Fiuza, P. S. (2003); Optimal Commodity Taxes for Brazil Based on AIDS, Revista Brasileira de Economia, 58, 15-21.
Heady, C. J. and Mitra, P. K. (1980), The Computation of Optimum Linear Taxation, Review of Economic Studies, 37, 567-85.
Iwata, H.; Okadab, K. and Samreth, S. (2010); Empirical study on the environmental Kuznets curve for CO2 in France: The role of nuclear energy, Energy Policy, 38, 8, 4057-4063.