شبیه سازی نقش هدفمندسازی یارانه ها در اصلاح الگوی مصرف سوخت با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌های دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش به شبیه سازی فرایند هدفمند سازی یارانه‌ها و الگوی مصرف سوخت پرداخته شده است. جهت مدل‌سازی الگوی مصرف، عوامل موثر بر قیمت عرضه، یارانه‌های اختصاص یافته به بخش سوخت و عوامل موثر در مصرف شناسایی و نمودارهای علی و معلولی براساس روش شناسی پویایی‌های سیستم ترسیم شده است. سپس الگوی تحقیق با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم و با استفاده از نرم افزار Vensim DSS مورد شبیه سازی و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاکی از آن است که، الگوی مصرف در دوره بلند مدتِ 35 ساله بصورت صعودی خواهد بود و کاهش یارانه‌ها تنها در کوتاه مدت به کاهش مصرف منجر میشود. همچنین نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهدکسری بودجه دولت عاملی مهم در میزان یارا‌نه‌های بخش سوخت می‌باشد. در نهایت نیز سناریوهای مختلف از قبیل کاهش 25 و 50 درصدی یارانه ها برای پیش بینی نوسانات آتی مصرف سوخت مطرح و نتایج آنها مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulating the role of subsidies reform in fuel consumption by system dynamics approach

نویسندگان [English]

  • ali naghi mosleh shirazi 1
  • firoze sotodeh 2
چکیده [English]

This article has tried to simulate the fuel consumption and the assigned subsidies to this sector. For the aim of simulation, first we have identified the influential factors in fuel pricing including assigned subsidies to this sector, and then the influential factors in fuel consumption. The relation between different variables is shown by causal diagrams using system dynamics approach. Then the research model is simulated and analyzed by Vensim DSS. The results showed that fuel consumption will have an ascending trend in the period of 35 years. and decrease in consumption due to decreasing fuel subsidies will happen just in short time. sensivity analysis showed that budget shortage is an important factor in shaping the fluctuations of the fuel subsidies. At the end for the aim of forcasting consumption behavior in future different scenarios such as reducing the subsidies in 25 and 50 percent are examined and results are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System dynamics
  • fuel price
  • fuel consumption