آزمون ارتباط علّی و هم انباشتگی میان درآمد و مخارج دولت : با لحاظ شکست ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول اقتصادی اداره کل اموراقتصادی سیستان و بلوچستان

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در مباحث بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. به لحاظ نظری در مورد این ارتباط چهار تفکر وجود دارد . هدف این مقاله بررسی ارتباط علّی و بلندمدت میان درآمد و مخارج ایران طی دوره 1391-1357 با استفاده از تحلیل های شکست ساختاری می باشد . از آنجایی که در دوره بررسی اقتصاد ایران با چندین شکست و تغییر رژیم روبرو بوده ، بنابراین در ابتدا مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های ریشه واحد زیوت و لی استرازیچکی مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمونهای ریشه واحد نشان می دهد که متغیرها الگو در سطح نامانا اما تفاضل مرتبه اول آنها مانا می باشند .استفاده از آزمون های هم انباشتگی لوتکیپل و هانسن ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو موید وجود ارتباط بلندمدت و علّی یک سویه از درآمدهای دولتی به مخارج دولت در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigating of Causality Relationship and Cointegration between Government Revenue and Expenditure in Iran: IN THE PRESENCE OF STRUCTURAL BREAKS

نویسندگان [English]

  • abbaس rezaei 1
  • mohsen mehrara 2
چکیده [English]

relationship between revenue and government expenditure is an important subject in public economics . there are essentially four schools of thought on the direction of causation between expenditure and revenue. purpose of this study is to investigate Long Run and Causality relationship between revenue and expenditure in covering data 1987- 2011 with using TodaYamamoto approach. The Iranian economy has been subject to a multitude of structural changes during the sample period. Thus, time series properties of the data are first analysed by Zivot-Andrews and Lee Strazicich model. the results indicate that all series are non-stationary at level . but thay are stationary at first difference . the Saikkonen and Luetkephol (2000) and Gregory and Hansen, cointegration approach is employed to determine the long-run Relationship between Expenditure and Government . This cointegration technique accommodates potential structural breaks that could undermine the existence of a long-run relationship between Expenditure and Government Revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Break
  • Toda-Yamamoto approach
  • cointegration technique
  • and Iranian economy