ارزیابی عوامل موثر بر تخریب محیط‌ زیست با استفاده از شاخص‌ آلودگی آب: مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد محیط‌زیست دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توجه به رابطه بین تجارت آزاد، توسعه اقتصادی و تخریب محیط‌زیست از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت است. این مقاله رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و تخریب محیط‌زیست را همراه با دیگر عوامل اقتصادی، ازجمله صنعتی شدن و مصرف کود، با توجه به آخرین اطلاعات در دسترس در دوره زمانی 1980-2005 برای کشور ایران ارزیابی نموده است. مطالعات انجام شده درکشور، تاکنون عمدتا آلودگی هوا را به عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست در نظر گرفته‌اند. این مطالعه با توجه به اهمیت آلودگی آب و ارتباط نزدیک آن با عوامل اقتصادی و تجاری، مصرف بیوشیمیایی اکسیژن در آب (BOD) را به عنوان شاخصی از این نوع آلودگی در نظر گرفته و تاثیر عوامل فوق را بر روی آن ارزیابی نموده است. همچنین در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای برآورد مدل‌ پژوهش استفاده گردیده و رابطه همجمعی بین متغیرها از روش یوهانسن-جوسیلیوس استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت، رشد اقتصادی و فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی بر انتشار آلودگی آب تاثیر مستقیم دارند، درحالیکه آزادسازی تجاری با آن رابطه عکس دارد. از این‌رو ضروری است که با الزام صنایع و واحدهای تولیدی به تصفیه پساب خروجی خود و همچنین به کارگیری تکنولوژی و روش‌های نوین در بخش کشاورزی و محدود نمودن مصرف کودهای شیمیایی، در جهت کاهش انتشار آلودگی آب، اقدامات اساسی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factors on Environmental Degradation by Using Water Pollution: A Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • ali emami 1
  • morteza khorsandi 2
  • behnam morshedi 3
چکیده [English]

It is important to consider relationship among liberalized trade, economic development and environmental degradation from different economic, social and politic aspects. This paper has investigated the long run relationship among economic growth, trade liberalization and environmental degradation along with other economic factors such as industrialization and fertilizer consumption, over the period of 1980-2005 in Iran. The majority of the studies which have been done in this field in Iran have considered the air pollution as an environmental degradation measure. According to the importance of water pollution and its close relationship with economic and trade factors, this study has considered the emission of Biochemical Oxygen Demand (BOD) as a measure of this pollution and also has surveyed the impact of above factors on it. Besides, to estimate the research model in this paper, the Vector Autoregression Method (VAR) has been utilized and the cointegration relationship among the variables has been achieved by Johansen and Juselius method. The results show that economic growth, agricultural and industrial activities affect water pollution emission directly, while trade liberalization has a reversed effect on it.
in order to decrease water pollution emission it is necessary to force industries and manufacturing units to filter their wastewater as well as using technology and modern methods in agricultural sectors and limiting fertilizer consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • liberalized trade
  • Economic growth
  • environmental degradation
  • Water pollution