بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناس‌ارشد اقتصاد، دانشگاه تبریز

چکیده

در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه‌ اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر HP و BK و CF استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه‌ معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می‌کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره‌ مورد بررسی است.در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه‌ اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر HP و BK و CF استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه‌ معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می‌کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره‌ مورد بررسی است. در

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Okun's Law and Asymmetry of This Relationship in Iran

نویسندگان [English]

  • zahra karimi takanloo 1
  • mohammad reza salmani bishak 1
  • mitra taghizadeh 2
2 ma garduate
چکیده [English]

This study, investigates the Okun's law and asymmetry of this relationship in Iran over the period 1360-1389. For this reason three filters: HP, BK and CF are used to obtain the periodic terms of variables. The estimation results over three filters indicate that the Okun's law and extended of this low is valid in Iran economy. The tests also show that this relationship is asymmetric. This study, investigates the Okun's law and asymmetry of this relationship in Iran over the period 1360-1389. For this reason three filters: HP, BK and CF are used to obtain the periodic terms of variables. The estimation results over three filters indicate that the Okun's law and extended of this low is valid in Iran economy. For this reason three filters: HP, BK and CF are used to obtain the periodic terms of variables. The estimation results over three filters indicate that the Okun's law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Okuns low
  • Asymmetry
  • Economic growth
  • chow test