داوران شماره دهم

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 0-0


جلد مجله

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 0-0


جلد نشریه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 0-0


سخن سردبیر

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 0-0


سخن سردبیر

دوره 5، شماره 20، دی 1395، صفحه 0-0


کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-26

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده


تنوع بخشی در درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با هدف ثبات درآمدی با استفاده از رویکرد تئوری پورتفوی

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-26

حمید ابریشمی؛ تیمور رحمانی؛ ابراهیم نصیرالاسلامی


کاربرد الگوی هکمن دو مرحله ای در بررسی عوامل تعیین کننده شکاف فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-31

پرویز محمدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ سید کمال صادقی؛ صمد حکمتی فرید


سخن سردبیر (شماره اول)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-1


سخن سردبیر(شماره پنجم)

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 1-1


سخن سردبیر(شماره هشتم)

دوره 2، شماره 8، اسفند 1392، صفحه 1-1


سخن سردبیر(شماره نهم)

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 1-1


محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون ملاحظات زیست محیطی

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 1-25

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد


تجزیه ی رشد بهره وری زیست محیطی عوامل تولید با استفاده از تابع فاصله ای در استان های ایران

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 1-24

پریا پارسا؛ زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


سنجش حاشیه سود در صنعت خودروسازی ایران (بر اساس رهیافت هال- راجر)

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396، صفحه 1-18

10.22084/aes.2017.1795

محمد نبی شهیکی تاش؛ عماد کاظم زاده


ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 1-34

10.22084/aes.2017.13413.2443

احمد جعفری صمیمی؛ حسین توکلیان؛ مرضیه حاجی کرمی