تعیین‌کنند‌ه‌های قوی اندازه بخش عمومی در ایران: رویکرد متوسط‌گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تعیین‌کننده‌های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در ایران طی سال‌های 1391-1358 و در شرایط عدم‌اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از رویکرد متوسط‌گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE) به‌دلیل ویژگی‌های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم‌اطمینان مدل، استفاده شده است. با برآورد 16000 رگرسیون و میانگین‌گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای مؤثر مشخص شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تعیین‌کننده‌های قوی اندازه بخش عمومی در ایران به‌ترتیب عبارتند از: وقفه اندازه دولت، جمعیت (شاخص اندازه کشور)، نرخ رشد درآمدهای نفتی، نسبت مجموع جمعیت کمتر از 15 و بیش‌تر از 64 سال به کل جمعیت، تعداد کارکنان دولت (شاخص بروکراسی) و جهانی‌شدن اقتصادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Robust Determinants of Public Sector Size in IRAN: Bayesian Averaging of Classical Estimates Approach

نویسندگان [English]

  • mohammad alizadeh 1
  • abolghasem golkhandan 2
چکیده [English]

This paper examines the robust determinants of public sector size (government) in IRAN in the years 1979-2012 and the uncertainty condition of the model. For this purpose is used the Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) approach due to favorable characteristics for the assumption of model uncertainty. With estimate 16,000 regression and Bayesian averaging from the coefficients, effective variables were identified. The results show that robust determinants of the public sector size were as follows: lag the government size, population, growth rate of oil revenues, the ratio of population less than 15 and over 65 years to total population, bureaucracy and economic globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Public Sector
  • Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach
  • Model Uncertainty
صادقی، حسین؛ صباغ‌کرمانی، مجید و شقاقی‌شهری، وحید (1387)،"بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 85.
عصاری، مصطفی (1388)،"بررسی عوامل مؤثر بر تابع تقاضای اندازه دولت در اقتصاد ایران"، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم اقتصاد و علوم اداری.
علیزاده، محمد و گلخندان، ابوالقاسم (1393)،"آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه"، دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال بیست و یکم، شماره 8: 80-50.
علیزاده، محمد و گلخندان، ابوالقاسم (1394)، "آزمون فرضیه لویاتان برای اقتصاد ایران یا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)"، فصلنامه مطالعات کاربردی اقتصاد ایران، سال چهارم، شماره 14: 166-141.
فتاحی، شهرام؛ حیدری دیزگرانی، علی و عسکری، الناز (1393)، "بررسی پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران"، شماره 6: 86-67.
کفایی، محمدعلی و جوزی، عباس (1390)، "عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد میانگین‌گیری بیزی"، پژوهشنامه‌ی اقتصاد کلان، سال هشتم، شماره 15: 82-61.
گلخندان، ابوالقاسم (1394)، "جهانی‌شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک"، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال سوم، شماره 10.
محنت‌فر، یوسف (1383)، "عوامل مؤثر بر هزینه‌های جاری دولت (1380-1338)"، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره 15.
مولایی، محمد و گلخندان، ابوالقاسم (1392)،"رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو"، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره 7، 130-107.
نوبهار، حمیدرضا (1391)، "بررسی عوامل مؤثر بر اندازه واقعی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد ایران"، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
Alesina A. and Wacziarg, R. (1998); "Openness, Country Size and Government", Journal of Public Economics, 69 (3): 305-321.
Ashworth, J.; Galli, E. and Padovano, F. (2013);"Decentralization as a Constraint to Leviathan: A Panel Cointegration Analysis", Public Choice, 156: 491-516.
Baumol, W. (1967); Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, American Economic Review, 57: 415-426.
Brennan, G. and Buchanan, J. (1980); "The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, Cambridge.
Cassette, A. and Paty, P. (2010); "Fiscal Decentralization and the Size of Government: A European Country Empirical Analysis, Public Choice, 143 (1-2): 173-189.
Draper, D. (1995); "Assessment and Propagation of Model Uncertainty," Journal of the Royal Statistical Society, Series B 57: 45-70.
Dreher, A. (2006); "The Influence of Globalization on Taxes and Social Policy: An Empirical Analysis for OECD Countries", European Journal of Political Economy, 22 (1): 179-201.
Eterovic, D. and Eterovic, N. (2012); "Political Competition Versus Electoral Participation: Effects on Government’s Size. Economics of Governance, 13 (4): 333-363.
Facchini, F. (2014); " The Determinants of Public Spending: a Survey in a Methodological Perspective", Munich Personal RePEc Archive, 1-65.
Ferris, S.; Park, S. and Winer, S. (2008); "Studying the Role of Political Competition in the Evolution of Government Size over Long Horizons, Public Choice, 137 (1-2): 369-401
Friedman, M. (1978); "The Limitations of Tax Limitation", Policy Review, 5(78).
Gemmell, N.; Kneller, R. and Sanz, I. (2008); "Foreign Investment, International Trade and the Size and Structure of Public Expenditures", European Journal of Political Economy, 24 (1): 151-171.
George, E. I. and McCulloch, R. E. (1993); "Variable Selection Via Gibbs Sampling", Journal of the American Statistical Association, 88: 881-889.
Gupta, K. (2000); "An Inquiry in to Determinants of Size in Developing Countries and Related Issues of Socioeconomic Development, State University New York at Stony Brook.
Haider, A.; Din, M. and Ghani, E. (2011); "Consequences of Political Instability, Governance and Bureaucratic Corruption on Enation and Growth: The Case of Pakistan", MPRA Paper, 1-42.
Hoover, K. D. and Sheffrin, S. M. (1992); "Causation, Spending, and Taxes: Sand in the Box or Tax Collectorfor the Welfare State?", American Economic Review 82.
Jin, J. and Zou, H. (2002); "How does Fiscal Decentralization Affect Aggregate, National, and Subnational Government Size?", Journal of Urban Economics, 52 (2): 270-293.
Kau, J. B. and Rubin, P. H. (2002); "The Size of Government: sources and limits", Public Choice, 113: 389-402.
Leamer, E. (1983); "Let's Take the Con Out of Econometrics", American Economic Review, 73: 31-43.
Lee, B. and Lin, S. (1994); "Government Size Demographic Changes and Economic Growth ", International Economic Journal, 1(8): 91-108.
Liu, C. and Maheu, J. M. (2009); "Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model-Averaging Approach", Article first published online: Journal of Applied Econometrics, 22: 4-6.
Martinez Vazquez, J. and Mc Nab, R. M. (2003); "Fiscal Decentralization and Economic Growth", World Development, 31(9): 1597-1616.
Musgrave, R. A. (1969); Fiscal System, New Haven and London: Yale University Press.
Niskanen, W. (1971); "Bureaucracy and Representative Government, New York: Aldine.
Noble, R. B. (2000); "Multivariate Applications of Bayesian Model Averaging".
Oates, W. E. (1985); "Searching for Leviathan: an Empirical Study", American Economic Review, 75: 748-757.
Okafor, C. and Eiya, O. (2011); "Determinants of Growth in Government Expenditure: An Empirical Analysis of Nigeria", Research Journal of Business Management, 5(1): 44-50.
Peacock, A. T. and Scott, A. (2000); "The Curious Attraction of Wagner’s Low", Public Choice, 102(2): 1-17.
Peacock, A. T. and Wiseman, J. (1961); "The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom", Princeton: Princeton University Press.
Petro, K. (2015); "Robust Determinants of Government Expenditures: a Model Averaging Approach", Department of Economics, University of Cyprus, 1-27.
Prud’homme, R. (1995); "On the dangers of decentralization", World Bank Economic Review, 10(2): 201-220.
Rodrik, D. (1998); "Why Do More Open Economies Have Bigger Governments? Journal of Political Economy, 106 (5): 997-1032
Rostow, W. W. (1960); "The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto", Cambridge: Cambridge University Press, 4–16.
Sala-i-Martin, X.; Doppelhofer, G. and Miller, R. (2004);"Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach", The American economic review, 94: 813-835.
Shonchoy, A. S. (2010); "Determinants of Government Consumption Expenditure in Developing Countries: A Panel Data Analysis", Institute of Developing Economies (IDE) Discussion Paper, No. 266, Japan.
Wu, A.M. and Lin, M. (2012); "Determinants of Government Size: Evidence from China", Public Choice, 151: 255-270.