اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

علی­رغم توجه ویژه نظریه­های مرسوم تجارت بین­الملل به بهره­وری، در مدل­های جدید تجارت کمتر به این عامل مهم توجه شده است. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی اثر بهره­وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت پرداخته است. برای این منظور، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس، داده­های تجارت خارجی و ویـژگی­های خاص صنایع برای 16305 کـارگاه صنعتی بالای 10 نفر کارکن کشور طی دوره­ی زمانی 1382-1386 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه­بندی ISIC اندازه­گیری، پالایش و پردازش شده است. نتایج برآورد مدل­های داده­های تابلویی نشان می­دهد بهره­وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه­ای ایران دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج این مقاله، تمایز محصول و صرفه­های ناشی از مقیاس، اثر مثبت و معنادار بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه­ای ایران دارند. در چهارچوب نتایج به­دست آمده در این تحقیق، توصیه می­شود ضمن توجه به عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت، ارتقای بهره­وری عوامل تولید صنایع و توسعه تولید بخش صنعتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Total Factor Productivity on Intra Industry Trade of Iran’s Manufacturing Industries

نویسنده [English]

  • saeed rasekhi
چکیده [English]

Despite of paying special attention of traditional trade theories to productivity, but this important subject has been less taken into account by new trade models. In this framework, present paper has examined the impact of total factor productivity on intra industry trade. For this, based on the very latest data, trade and industry specific data of 16305 firms with above 10 workers have been measured, collected and processed at the 4 aggregation level of ISIC classification during 2003-2007.
The results obtained from the panel data estimations show that total factor productivity has a positive and significant effect on intra industry trade of Iran’s manufacturing industries. According to the other results, product differentiation and scale economies have positive and significant effects on the intra industry trade. In the framework of the obtained results, we suggest that it should be paid attention on total factor productivity and production development of the industrial sector as well as the factors affecting on intra industry trade.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intra Industry Trade
  • total factor productivity
  • Industrial Organization Theory
  • Panel Data
  • Iran's Manufacturing Industries