فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (AES) - واژه نامه اختصاصی