کاربرد الگوی هکمن دو مرحله ای در بررسی عوامل تعیین کننده شکاف فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

4 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تعیین­کننده­ی شکاف فقر خانوارهای شهری و روستایی کشــور می­باشد. در این راستا ابتدا خانوارهای فقیر شهری و روستایی بر اساس سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی (AIDADS) شناسایی شده و با استفاده از الگوی هکمن دومرحله­ای عوامل تعیین­کننده­ی احتمال وقوع فقر و شکاف فقر مورد بررسی قرار گرفته است.
   نتایج نشان می‌دهد سن، میزان سطح تحصیلات و فعالیت اصلی سرپرست خانوار به همراه نرخ باسوادی خانوار، بعد خانوار و دارا بودن رایانه و خط اینترنت از مهمترین عوامل مؤثر بر احتمال وقوع فقر می­باشند. همچنین جنسیت و میزان سطح تحصیلات سرپرست خانوار به همراه نرخ باسوادی خانوار، نسبت تعداد افراد شاغل در خانوار و نوع منبع درآمدی خانوار، عوامل تعیین­کننده­ی شکاف فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی کشور  می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of the Heckman model In analyzing the main determinants of Poverty Gap in Iran

نویسندگان [English]

 • parviz mohammad zadeh 1
 • mohammad ali motefaker azad 2
 • seyyed kamal sadeghi 3
 • samad hekmati farid 4
چکیده [English]

The Poverty measurement and its determinants are most important factors in poverty alleviation programs. In this survey, we estimate poverty line by using An Implicitly Directly Additive Demand System. This study used household data from the Statistics Center of Iran during the period of 1998-2009. We examine the main determinants of poverty Gap and the chance of being poverty for urban and rural households by Hechman model estimation.
The results of Probit model revealed that  age , level of educational attainment and the main activity of the head of the household, literacy rate of  the household, Household size and ICT indices are the main determinants of chance of being poor. Also the results of OLS model show that Literacy rate and ratio of employees of the household, gender and level of educational attainment of the head of the household and source of income of the household are the main determinants of poverty Gap.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Implicitly Directly Additive Demand System
 • Heckman
 • Iran
 • AIDADS
 • Poverty Gap
 • Probit
 • Poverty