آزمون معمای فلدشتاین – هوریوکا در ایران (با تأکید بر نقد لوکاس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی - اقتصاد پولی دانشگاه مازندران

چکیده

بررسی رابطه­ی بین پس­انداز و سرمایه­گذاری یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کلان است. این مهم پس از مطالعه­ی فلدشتاین و هوریوکا (1980) توجه بیش­تری را به خود جلب کرده است. براساس معمای فلدشتاین – هوریوکا، در کشورهایی با تحرک بین‌المللی اندک سرمایه، بین نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ پس‌انداز داخلی ارتباطی مثبت و ضعیف برقرار است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثر غیرخطی پس­انداز بر سرمایه‌گذاری در ایران می‌پردازد. برای این منظور، از رهیافت چرخشی مارکوف در سه بازه­ی زمانی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و هم­چنین طی 1391:4 – 1347:2 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در بازه­ی زمانی اول، ضریب پس­انداز - فارغ از وضعیت سرمایه­گذاری- مقدار کمی داشته و معمای فلدشتاین – هوریوکا صادق است. در بازه­های زمانی دوم و سوم، اثرگذاری پس­انداز از ثبات برخوردار نبوده و شدیداً به وضعیت سرمایه­گذاری بستگی دارد؛ ضریب پس­انداز هنگامی که سرمایه­گذاری در فاز رکود باشد کم­تر از 5/0 برآورد شده است، با بهبود وضعیت سرمایه­گذاری و خروج از رکود، ضریب مذکور بیشتر از 5/0 خواهد شد. در مجموع، با در نظر گرفتن نقد لوکاس مبنی بر تغییر انتظارات عاملان اقتصادی، نمی­توان معمای فلدشتاین – هوریوکا را برای اقتصاد ایران مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the Validity of the Feldstein-Horioka Puzzle in Iran (Considering Lucas Critique)

چکیده [English]

Goal: Investigating the relationship between saving and investment is one of the major issues in macroeconomics. This issue has drawn increasing attention after Feldstein–Horioka’s study (1980). Based on their hypotheses, saving coefficient indicates the degree of international capital mobility. In a way that the fewer obstacles there are for the entry and the exit of capital, the more the aforementioned coefficient decreases. Feldstein–Horioka tested this hypothesis for OECD countries. But unexpectedly the saving coefficient was big. This contradiction which is known as Feldstein–Horioka puzzle, is one of the important puzzles in economics and has the reputation for being the mother of puzzles. After almost four decades, Feldstein--Horioka Puzzle has tested several times and has been open to challenging criticisms. One of the criticisms is ignoring Lucas's critique (1976) which centers around the instability of Pattern Coefficients encountering the policy changes. The present study is to examine Feldstein-Horioka Puzzle by applying Markov switching approach in Iran during the three periods before and after the victory of the Islamic Revolution (1356: 4 - 1339: 4 and 1391: 4 - 1357: 1) and also during 1391-4: 1347: 2. The issue is of noticeable importance for a couple of reasons: Firstly, Feldstein--Horioka Puzzle investigates the dynamics of the current account as an important issue in open macroeconomics and illustrates the relationship between saving and investment. Secondly, it can be used for the evaluation of the degree of international capital mobility.
Methodology: To accomplish this, Markov switching approach has been used. Markov switching approach is one of the most famous non-linear patterns and uses several equations to explain the behavior of the variables in various regimes. By changing the equations in different regimes, the approach makes it possible for the model to explain complicated dynamic patterns. The core feature of the mechanism of regime change in this model depends on a situation variable which follows the characteristics of First order Markov chain. That’s why, the aforementioned approach is used to explain the data that illustrates various behavioral patterns at different times. 
Results: Based on Feldstein—Horioka hypothesis (1980) Rate of saving rate in Iran’s economy- as a country with little international capital mobility- is high. The conclusions obtained from Markov switching approach indicated that when the investment in regime is zero (recession), saving coefficient is 0.196 and when the coefficient is 1 (boom), the coefficient is 0.744. When the investment lies in the boom phase, there will be a relatively high coefficient between the saving and investment which implies that Feldstein--Horioka Puzzle does not hold true. As long as the investment has a stagnant state and deteriorates the situation of macroeconomics, the saving coefficient will be high and Feldstein--Horioka Puzzle holds true.
Conclusion: Based on the above results, two important conclusions can be drawn: firstly, Feldstein--Horioka coefficient does not provides a proper description in Iran’s economy. Secondly, with regard to Locus critique, the saving coefficient being low is attributed to the change in the behavior of economic agents as a result of the lack of suitable prospect for investment. Therefore, the policy implications of this research are as follows:
First, it is advisable to pay more attention to adopting policies that lead to an increase in domestic savings; Secondly, Enhance the economic and political status to increase foreign direct investment. In this regard, encouraging foreign investors, identifying and introducing investment situations and providing the appropriate framework for attracting foreign capital seems essential. Based on the results of the third period, the boom of investment is fluctuating. Hence, it is necessary to pay more attention to the stability of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Savings
  • Investment
  • Feldstein-Horioka Puzzle
  • Markov Switching Approach
ابونوری، اسمعیل و عرفانی، علیرضا (1387). «الگوی چرخشی مارکف و پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک»، مجله تحقیقات اقتصادی، 3(30): 174-153.
برقی اسکویی، محمدمهدی و شهباززاده، اتابک (1393). «بررسی رابطه‌ی علی قیمت نفت خام و طلا؛ با تأکید بر رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 11(40): 64-39.
سلمانی، بهزاد؛ برقی اسکویی، محمدمهدی؛ رزاقی، سمیه و خداوردیزاده، صابر (1395). «بررسی تأثیر پس‌انداز بر سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته»، نظریه­های کاربردی اقتصاد، 3(3): 68-45.
علیزاده، محمد و گلخندان، ابوالقاسم (1393). «تحرک بین‌المللی سرمایه و معمای فلداستین -هوری­اوکا: مقایسه تطبیقی کشورهای منطقه منا و گروه هفت»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 14: 98-67.
فلاحی، فیروز و هاشمی دیزج، عبدالرحیم (1389). «رابطه علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل‌های مارکوف سوئیچینگ»، مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 7(26): 152-131.
مهرگان، نادر و سلمانی، یونس (1393). «شوک‌های قیمتی پیش‌بینی‌نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از مدل‌های چرخشی مارکف»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 12: 208-183.
مهرگان، نادر، حقانی، محمود و سلمانی، یونس (1391). «تأثیر نامتقارن شوک‌های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD و OPEC با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌ها و تغییرات رژیمی»، مدل‌سازی اقتصادی، 19: 18-1.
هادیان، ابراهیم (1377). «بررسی رابطه بین پس­انداز و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تصحیح خطا»، مجله برنامه و بودجه، 45: 84-69.
Abbott, J. and De Vita, G. (2003). “Another Piece in the Feldstein--Horioka Puzzle”, Scottish Journal of Political Economy, 50(1): 69-89.
Bangake, C. and Eggoh, J.C. (2011). “The Feldstein–Horioka puzzle in African countries: A panel cointegration analysis”, Economic Modelling, 28(3): 939-947.
Chen, S.W. and Shen, C.H. (2015). “Revisiting the Feldstein–Horioka puzzle with regime switching: New evidence from European countries”, Economic Modelling, 49: 260-269.
Evans, P.; Kim, B.H. and Oh, K.Y. (2008). “Capital mobility in saving and investment: A time-varying coefficients approach”, Journal of International Money and Finance, 27: 806-815.
Fallahi, F. (2011). “Causal relationship between energy consumption (EC) and GDP: A Markov switching (MS) causality”, Journal of Energy, 35: 4165-4170.
Feldstein, M. and Horioka, C. (1980). “Domestic saving and international capital flows”, Economic Journal, 90(358): 314-329.
Garcia R. (1998). “Asymptotic null distribution of the likelihood ratio test in Markov switching models”, Journal of International Economic Review, 39: 763-88.
Hansen, B.E. (1992). “The Likelihood Ratio Test Under Nonstandard Conditions: Testing Markov Switching Model of GNP”, Journal Applied Econometrics, 7: 61-82.
Hansen, B. E. (1996). “Erratum: The Likelihood Ratio Test Under Non- Standard Conditions: Testing The Markov Switching Model of GNP”, Journal of Applied Econometrics, 11: 195-199.
Ho, T. (2000). “Regime-switching investment-saving correlation and international capital mobility”, Applied Economics Letters, 7: 619-622.
Jošić, H. and Jošić, M. (2012). “Testing The Validity of the Feldstein-Horioka Puzzle For Croatia”, Economic Research, 25(3): 580-592.
Ketenci, N. (2013). “The Feldstein–Horioka puzzle in groupings of OECD members: A panel approach”, Research in Economics, 67(1): 76-87.
Krolzig H.M. (1997). “Markov Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference and Application to Business Cycle Analysis”, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer-Verlag.
Krolzig, H.M. (2001). “Business Cycle Measurement In The Presence of Structural Change: International Evidence”, International Journal of Forecasting, 17: 349-368.
Kumar, S.; Webber, D.J. and Fargher, S. (2012). “Testing the validity of the Feldstein–Horioka puzzle for Australia”, Applied Economics, 44: 599-605.
Lucas, R. (1976). “Econometric policy evaluation: A critique”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1: 19-46.
Petreska, D. and Blazevski, N.M. (2013). “The Feldstein-Horioka puzzle and transition economies”, Economic Annals, 58(197): 23-45.
Rao, B.B.; Tamazian, A. and Kumar, S. (2010). “Systems GMM estimates of the Feldstein–Horioka puzzle for the OECD countries and tests for structural breaks”, Economic Modelling, 27(5): 1269-1273.
Reis Gomes, F.A.; Ferreira, A. and de Jesus Filho, J. (2008). “The Feldstein-Horioka puzzle in South American countries:a time-varying approach”, Applied Economics Letters, 15(11): 859-863.
Telatar, E.; Telatar, F. and Bolatoglu, N. (2007). “A regime switching approach to the Feldstein–Horioka puzzle: Evidence from some European countries”, Journal of Policy Modeling, 29: 523-533.