دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر قواعد سرمایه خلاف چرخه بر ثبات بانکی و پویایی‌های اقتصاد کلان در ایران

صفحه 1-33

10.22084/aes.2020.22404.3141

حمیده یزدان پناه؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ روح اله شهنازی


5. منحنی IS، منحنی فیلیپس و مکانیزیم انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران

صفحه 123-155

10.22084/aes.2020.21787.3069

مریم شریف نژاد؛ صادق بختیاری کوه سرخی؛ سارا قبادی؛ سعید دائی کریم زاده