مطالعه آثار همه گیری بیماری کووید 19 بر بازار نفت جهان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، دانشگاه صنعت نفت

2 دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بیماری کووید 19 به‌خوبی نشان داده است که بحران سلامت تا چه اندازه می­تواند بر فعالیت­های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت اثر منفی بگذارد. شواهد تجربی مؤید این موضوع هستند که قیمت و تقاضای جهانی نفت، دو کانال کلیدی اثرگذاری این بیماری بر اقتصاد این دسته از کشورها هستند. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش به بررسی آثار بیماری کووید 19 بر تقاضای نفت آمریکا (به‌عنوان شاخصی از تقاضای نفت جهان) و شاخص قیمت وست­تگزاس (به‌عنوان شاخصی از قیمت جهانی نفت)، براساس داده­های هفتگی از 14 ژوئن 2019 تا 15 می 2020، پرداخته شده است. به این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و اثرگذاری این بیماری بر تقاضای نفت و بر شاخص قیمت نفت هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته­های این پژوهش، بیماری کووید 19، اثر منفی و معنادار هم در بلندمدت و هم در کوتاه­مدت بر شاخص قیمت نفت جهانی و تقاضای جهانی نفت داشته است. همچنین براساس نتایج آزمون علیت بر مبنای الگوی VECM، علیت بلندمدت قوی از سمت شاخص قیمت نفت جهانی بر قیمت نفت ایران تأیید شده است. از این‌ رو می­توان استدلال کرد که بیماری کووید 19 از کانال قیمت جهانی نفت خام دارای اثرگذاری منفی قوی بر شاخص قیمت نفت خام ایران در بلندمدت است؛ بنابراین به‌منظور مصونیت از کسری بودجه و بروز ابر تورم در کشور، بودجه­ریزی مستقل از درآمدهای نفتی می­بایست موردتوجه جدی سیاست‌گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Impacts of Covid-19 Pandemic on Oil Market in Iran and the Globe

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdollah Razavi 1
  • Farzaneh Ahmadian Yazdi 2
1 Assistant Professor, Petroleum University of Technology
2 PhD in economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The Covid-19 pandemic has well illustrated the extent to which the health crisis can negatively affect the economic activities of oil-exporting countries. Empirical evidence confirms that global oil prices and global demand for this commodity are the two key channels of the disease's impact on the economies of such countries. Given the high importance of this issue, this study examines the effects of this disease on US oil demand (as an indicator of world oil demand) and the West Texas price index (as an indicator of world oil prices), based on weekly data from June 14, 2019 to May 15, 2020. For this purpose, an autoregressive distributed lag model (ARDL) has been used, and thus the impact of Covid-19 on oil demand and the oil price index in both short-term and long-term has been studied. According to the findings of this study, Covid-19 had a negative and significant effect both in the long run and in the short run on the global oil price index and global oil demand. Also, regard to the results of the causality test based on the VECM model, a strong long-term causality from the global oil price index to the Iranian oil price has been confirmed. Therefore, it can be argued that Covid-19 has a strong negative impact on Iran's crude oil price index throughout affecting global crude oil price in the long run. Therefore, in order to avoid budget deficits and hyperinflation in Iran, oil-independent budget should be seriously considered by policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • Crude Oil Price
  • Oil Demand
  • ARDL Model
  • Causality Test
ابوترابی، محمد علی (1393). مطالعه زیرساختارهای تعیین­کننده اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران، رساله جهت دریافت درجه دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی.
احمدیان یزدی، فرزانه.؛ ابراهیمی سالاری، تقی؛ جندقی، فرشته؛ و رجب‌زاده مغانی، ناهید (1394). بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4، 228-201.
شمس‌الدین، سید محمد (1388). بررسی تأثیر سیاست­های پولی آمریکا بر قیمت واقعی جهانی نفت و درآمد واقعی در کشورهای صادرکننده عضو اوپک، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبائی.
رضوی، سیدعبدالله (1394). بررسی عوامل مؤثر درونی و بیرونی بازار نفت بر قیمت نفت خامایران، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد.
Ang, J. B. (2008). “What are the Mechanisms Linking Financial Development and Economic Growth in Malaysia”, Economic Modelling, 25, 38-53.
Caporale, G. M., Ciferri, D. and Girardi, A. (2014). “Time-varying spot and futures oil prices dynamics”. Scottish Journal of Political Economy, 61(1), 78-97.
Engle, R. F., and C. W. J. Granger (1987). “Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing”. Econometrica, 55, 251-276.
Frankel, J. (2005). “Peg the Export Price Index: A Proposed Monetary Regime for Small Countries”, Journal of Policy Modeling, 27, 495-508.
Hassler, U., and Wolters, J. (2006). “Autoregressive distributed lag models and cointegration”, Allgemeines Statistisches Archiv, 90, 59-74.
International Monetary Fund, World Economic Outlook, Chapter 1, May 2020.
International Monetary Fund, World Economic Outlook Update, June 2020.
Jaffe, A.M. and Soligo , R. (2002). “The Role of Inventories in Oil Market Stability”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 42, 401-415.
JBC (3 Jun 2020). Available at: https://www.JBCEnergyServices.com
JBC (28 May 2020). Available at: https://www.JBCEnergyServices.com
Kaufmann, R. K. (2011). “The Role of Market Fundamentals and Speculation in Recent Price Changes for Crude Oil”, Energy policy, 39, 105-115.
Mabro, R. and Horsnell, P. (1993). Oil Markets and Prices, The Brent Market and the Formation of World Oil Prices, Oxford University Press: London.
Narayan, S. and Narayan, P. K. (2004). “Determinants of Demand for Fiji’s Exports: An Empirical Investigation”, The Developing Economics, 42, 95-112.
Narayan, P. K. (2004). “Fiji’s Tourism Exports: An ARDL Approach to Cointegration”, Tourism Economics, 10, 193-206.
Pesaran, M. H. and Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis, London: Oxford University Press.
Pesaran, M. H., Shin, Y. and Smith, R. (2001). “Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
Sadorsky, P. (1999). “Oil Price Shocks and Stock Market Activity”, Energy Economics, 21, 449-469.