تأثیر قواعد سرمایه خلاف چرخه بر ثبات بانکی و پویایی‌های اقتصاد کلان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

2 استاد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

3 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

4 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

شاخص‌های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می‌تواند به استحکام‌بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به‌عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده‌اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه‌ای صورت نگرفته است.  به‌علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه‌گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به‌کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی‌ثباتی بانکی در ایران می‌شود. همچنین ملاحظه می‌شود که به‌کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می‌دهد. به‌علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه‌گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می‌کند. این یافته‌ها می‌تواند هنگام اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Countercyclical Capital Rules on Banking Stability and Macroeconomic Dynamics in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamideh Yazdanpanah 1
  • Karim Eslamloueyan 2
  • Ebrahim Hadian 3
  • Rouhollah Shahnazi 4
1 PhD Candidate in Economics, Shiraz University
2 Professor of Economics, Shiraz University
3 Associate Professor of Economics, Shiraz University
4 Assistant Professor of Economics, Shiraz University
چکیده [English]

T
The financial soundness indicators reveal the significant signs of distress in the Iranian banking sector. An important question is whether the implementation of the countercyclical capital requirement rules in the form of the Basel III type-rules increases the stability of the banking sector in Iran. The literature on macroprudential policy in Iran lacks a model to study the effects of the countercyclical capital requirements rules on the ratio of capital to loans as an important indicator of the soundness of the banking sector in the presence of an adverse supply shock. Moreover, no study has investigated the impact of this macroprudential policy tool on the dynamics of consumption and investment in Iran. To fill these gaps, we develop and estimate a New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. The model is estimated by the Bayesian method for three different capital requirements rules, namely (1) the constant capital requirements, (2) the countercyclical capital requirements rule that reacts to the ratio of loans to output, and (3) the countercyclical capital requirements rule that responds to economic growth. The results show that when a negative supply shock hits the economy, the implementation of the countercyclical capital requirements rule reduces the instability of the banking sector in Iran. Moreover, we find that the model with the countercyclical capital requirements rules results in more stable output, inflation, consumption, and investment. Furthermore, our results suggest that the countercyclical capital rule that reacts to economic growth enhances banking stability in Iran. These findings might have important policy implications for policymakers when implementing macroprudential policies in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroprudential policy
  • The countercyclical capital rules
  • Macroeconomic dynamics
  • Banking stability
  • Iran
اسلاملوئیان، کریم. و مهرعلیان، سارا. (1394). «تأثیر نااطمینانی مالی بر سیاست پولی، تورم و تولید در ایران: یک الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف»،  فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 20(65)، 1-36.
افشاری، زهرا و خضری، اوین. (1398). «اثر سیاست‌های کلان احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن»، فصلنامه اقتصاد مقداری، 16، 4، 163-201.
توکلیان، حسین. (1391). «بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 1-22.
درگاهی، حسن. و هادیان، مهدی. (1396). «نقش سیاست‌های کلان احتیاطی در ثبات مالی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE»، فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، 10(34)، 559-590.
دمیری، فاطمه. اسلاملوئیان، کریم. هادیان، ابراهیم و اکبریان، رضا. (1396). «تأثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(23)، 35-60.
شاهمرادی، اصغر و صارم، مهدی. (1392). «سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 48(2)، 25-42.
عرفانی، علیرضا و طالب بیدختی، آزاده. (1396). «بررسی نقش سیاست پولی و اهرم مالی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(24)، 75-94.
عرفانی، علیرضا، توکلیان، حسین و طالب بیدختی، آزاده. (1397). «ارزیابی عملکرد تثبیتی سیاست ترکیبی پولی و کلان احتیاطی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 18(4)، 133-160.
فطرس، محمدحسن، توکلیان، حسین و معبودی، رضا. (1394). «تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی-رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1340-1391»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 19، 73-94.
کیانی، علی، اسلاملوئیان، کریم، شهنازی، روح اله و رستم زاده، پرویز. (1398). «تأثیر منشاء تکانه‌های قیمت نفت بر پویایی‌های اقتصاد کلان در یک کشور عمده صادرکننده نفت: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 38، 7-45.
متوسلی، محمود، ابراهیمی، الناز، شاهمرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر. (1389). «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 10(4)، 87-116.
مرزبان، حسین، زیبایی، منصور، شهنازی، روح اله و صارم، مهدی. (1395). «بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 51(3)، 735-756.
هادیان، مهدی. (1397). «سیاست‌گذاری پولی و کلان احتیاطی در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی»، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران.
Akinci, O., Olmstead-Rumsey, J. (2018). “How effective are macroprudential policies? An empirical investigation”, Journal of Financial Intermediation, 33, 33-57.
Ag´enor, P. R., Alper, K., Pereira da Silva, L. (2013). “Capital regulation, monetary policy and financial stability”, International Journal of Central Banking, September, 193-238.
Angelini, P., Neri, S., Panetta, F. (2014). “The interaction between capital requirements and monetary policy”, Journal of Money, Credit and Banking, 46, 1073-1112.
Angeloni, I., Faia, E. (2013). “Capital regulation and monetary policy with fragile banks”, Journal of Monetary Economics, 60, 311-324.
Basel Committee on Banking Supervision, (2010a). Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, BIS document, 1-26.
Basel Committee on Banking Supervision, (2010b). An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements, BIS document, 1-63.
Basel Committee on Banking Supervision, (2010c). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BIS document, 1-69.
Benchimol, J., Fourcans, A. (2012). “Money and risk in a DSGE framework: A Bayesian application to the Eurozone”, Journal of Macroeconomics, 34, 95-111.
Bekiros, S., Nilavongse, R., Uddin, G. S. (2018). “Bank capital shocks and countercyclical requirements: Implications for banking stability and welfare” Journal of Economic Dynamics & Control, 93, 315-331.
Čihák, M., Schaeck, K. (2007). How Well Do Aggregate Bank Ratios Identify Banking Problems, IMF Working Paper, 07/275.
Chang, Ch., Liu, Zh., Spiegel M. M., Zhang, J. (2019). “Reserve Requirements and Optimal Chinese Stabilization Policy”, Journal of Monetary Economics, 103, 33-51.
Christensen, I., Meh, C., Moran, K. (2011). “Bank leverage regulation and macroeconomic dynamics”, Bank of Canada Working Paper, 2011-32, Bank of Canada.
Christiano, L. J., Eichenbaum, M., Evans, C. L. (2005). “Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy”, Journal of Political Economy, 113, 1, 1-45.
Clancy, D., Merola, R. (2017). “Countercyclical capital rules for small open economies”, Journal of Macroeconomics, 54, 332-351.
Demirguc Kunt, A., Detragiache, E. (2005). Cross country empirical studies of systemic bank distress: A survey, IMF working paper, 05/96.
Demirguc Kunt, A., Detragiache, E. (1998). “The determinants of banking crises: Evidence from developing and developed countries”, IMF Staff Papers, 45, 1, 81–109.
Engel, Ch., Matsumoto, A. (2006). “Portfolio choice in a monetary open- economy DSGE model”, NBER working paper, 12214.
Hristov, N., Hülsewig, O. (2017). “Unexpected loan losses and bank capital in an estimated DSGE model of the euro area”, Journal of Macroeconomics, 54, 161-186.
International Monetary Fund, (2013a). “The interaction of monetary and macroprudential policies”, IMF working paper, 1-35.
International Monetary Fund, (2013b). “Key aspects of macroprudential policy- Background paper”, IMF working paper, 1-63.
International Monetary Fund, (2014). “Staff guidance note on macroprudential policy- detailed guidance on instruments”, IMF working paper, 1-128.
Karmakar, S. (2016). “Macroprudential regulation and macroeconomic activity”, Journal of Financial Stability, 25, 166-178.
Laeven, L., Valencia, F. (2008). “Systemic banking crises: A new database”, IMF working paper, 08/224.
Mirfatah, M., Nasrollahi, Z., Levine, P., Gabriel, V. (2019). “Money growth rules in an emerging small open economy with an informal sector”. International Journal of Business and Development Studies, 11, 1, 5-42.
Navajas, M.C., Thegeya, A. (2013). “Financial Soundness Indicators and Banking Crises”, IMF working paper, No. 13/263.
Nier, E. W., Zicchino, L. (2008). “Bank losses, monetary policy and financial stability-Evidence on the interplay from panel data,” IMF Working Paper, 08, 232.
Rotemberg, J. (1982). “Monopolistic price adjustment and aggregate output”, Review of Economic Studies, 49, 517-531.
Rubio, M., Carrasco-Gallego, J. A. (2014). “Macroprudential and monetary policies: Implications for financial stability and welfare”, Journal of Banking & Finance, 49, 326-336.
Rubio, M., Carrasco-Gallego, J. A. (2016). “The new financial regulation in Basel III and monetary policy: A macroprudential approach”, Journal of Financial Stability, 26, 294-305.
Smets, F., Wouters, R. (2007). “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach”, American Economic Review, 97, 586-606.
Tayler, W. J., Zilberman, R. (2016). “Macroprudential regulation, credit spreads and the role of monetary policy”, Journal of Financial Stability, 26, 144-158.