تأثیر ارزش‌افزوده بخش صنعت بر اشتغال استان های ایران: رهیافت پانل دیتا نیمه‌پارامتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت‌الله بروجردی(ره)

چکیده

افزایش اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار یکی از اهداف مهم اقتصاد ایران است. بخش صنعت به‌دلیل برخورداری از پیوند پسین و پیشین با سایر بخش­های اقتصادی در ایجاد اشتغال و رشد تولید نقش کلیدی ایفا می­کند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش‌افزوده صنعت بر اشتغال کشور طی دوره زمانی 1395-1384 است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها نخست بر پایه نسبت ارزش‌افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، استان­های کشور به دو گروه استان­های برخوردار از سهم ارزش‌افزوده صنعت بالا و استان­های دارای سهم ارزش‌افزوده صنعت پایین تفکیک شدند؛ سپس در هر گروه اثر ارزش‌افزوده صنعت بر اشتغال با استفاده از رهیافت پانل دیتا نیمه پارامتری به روش بالتاگی و لی برآورد شد. یافته­های بخش پارامتری نشان دادند در هر دو گروه افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت و موجودی سرمایه به افزایش معنادار اشتغال و افزایش دستمزد حقیقی به کاهش معنادار اشتغال منجر می­شوند؛ هرچند اشتغال در گروه اول بیشتر از گروه دوم تحت تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت قرار دارد. افزایش بهره­وری کل عوامل تولید در هر دو گروه به کاهش اشتغال منجر می­شود، ولی کاهش اشتغال تنها در گروه اول معنادار است. برآورد بخش ناپارامتری حاکی است تأثیر سرمایه انسانی بر اشتغال در هر دو گروه استان­ها مثبت و معنادار است؛ با این تفاوت که در استان­هایی که سهم ارزش‌افزوده صنعت بالاتر از سطح میانگین است، ارتباط سرمایه انسانی و اشتغال به‌صورت غیرخطی و دارای بازدهی نزولی است. به‌بیان‌دیگر، میزان واکنش اشتغال به سرمایه انسانی در سطوح پایین سرمایه انسانی بیشتر از سطوح بالای سرمایه انسانی است. از سوی دیگر در گروه دوم که سهم ارزش‌افزوده صنعت پایین­تر از سطح میانگین است، اثر سرمایه انسانی بر اشتغال خطی و مثبت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Industry Sector's Value-Added on Employment of Iranian Provinces: A SemiParametric Panel Data َApproach

نویسنده [English]

  • Reza Maaboudi
Assistant Professor, Department of Economics, Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

Increasing employment and achieving sustainable development is one of the main goals of Iran’s economy. The industry sector plays an important and vital role in creating jobs and growth in production due to its backward and forward linkages with other economic sectors. The aim of the present paper is to examine the impact of the industry value-added on employment in the country during 2005-2016 due to the importance of the study. To analyze the relationship between variables, first, based on the ratio of “industry value-added to GDP”, the provinces of the country divided into two groups with high value-added share and low value-added share. Then in each group, the effect of industry value-added estimated on employment, using the semi-parametric panel data approach by Baltagi and Li. The findings of the parametric section showed that in both groups, increasing the value-added of the industrial sector and capital stock lead to a significant increase in employment, and an increase in real wages leads to a significant decrease in employment. Although in the first group, employment is more affected by value-added than the second group. Increasing the productivity of total factors of production in both groups leads to a decline in employment, but the decrease in employment is significant only in the first group. Following the non-parametric results, the impact of human capital on employment is positively significant; except that in the group where the share of industry value-added is higher than the average level, the effect of human capital on employment is nonlinear and has a decreasing return. In other words, the rate of employment response to human capital at a low level of human capital is greater than the higher level of human capital. In the second group, in which the share of industry value-added is lower than the average level, the relationship between human capital and employment is linear and positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value-Added of Industry Sector
  • Employment
  • Semiparametric Panel Data Approach
  • Iran
اکبریان، رضا و محتشمی، عباس. (۱۳۸۵). «تأثیر آزادسازی اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ایران ۱۳۸۲-۱۳۵۰»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 29، ۱۹۶-۱۷۱.
امامی، کریم و ادیب­پور، مهدی. (1389). «صادرات صنعتی و رشد بخش صنعت در ایران»، مدل‌سازی اقتصادی، شماره 11، 164-147.
امینی، علیرضا و منصوری، فرزانه. (۱۳۸۷). «تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخش­های عمده اقتصادی ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 3، ۱۳۹-۱۲۱.
امینی، علیرضا؛ خسروی­نژاد، علی­اکبر و علیزاده، زهرا. (۱۳۹۱). «تحلیل تأثیر توسعه صادرات بر اشتغال؛ مطالعه موردی صنایع با فناوری بالا در ایران»، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 19، ۱۷۴-۱۳۵.
باقری پرمهر، شعله؛ خوشدلی، فاطمه و سرزعیم، علی. (1398). «بررسی ارتباط میان اشتغال و ارزش‌افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران با استفاده از روش تغییرات زمانی»، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، شماره 32، 82-67.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخش داده­های سری­های زمانی، www.cbi.ir..
دهقان دهنوی؛ محمدعلی، امیری، میثم و تبار آکتیج، معظم شکرالله. (1396). «تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی»، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 4شماره(2): 48-27.
شهبازی، کیومرث و فتاحی، سید یوسف. (۱۳۹۶). «بررسی نقش سرمایه در اشتغال‌زایی و افزایش تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران»، پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره 1، ۱۶۲-۱۴۵.
فلاحی، محمدعلی، حسین­زاده بحرینی، محمدحسین و مقدم نژاد، حسن. (1390). «بررسی رابطه بین تغییرات بهره‌وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ)»، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، دوره 2، شماره 8، 36-23.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان، ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮان، سایت مرکز آمار ایران، بخش داده­ها و اطلاعات آماری، www.Sci.org.
نصرالهی، زهرا و پوشدوزباشی، هانیه. (۱۳۹۳). «رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت»، فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، شماره 2، 35-1.
وحیدی، پریدخت. (1379). «رابطه علم و فن­آوری و اشتغال در بخش صنعت ایران»، فصلنامه برنامه‌وبودجه، شماره 55، 37-3.
Acemoglu, D. and Restrepo, P. (2019). “Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 33, 3-30.
Autor, D. and Salomons, A. (2017). “Does Productivity Growth Threaten Employment?”, Working Paper, No. 23782, https://www.ecbforum.eu/uploads/originals.
Baltagi, B. H. and Li, D. (2002). “Series estimation of partially linear panel data models with fixed effects”, Annals of Economics and Finance, vol. 3, 103-116.
Banga, K. (2016). “Impact of Global Value Chains on Employment in India”, Journal of Economic Integration, vol. 31, 631-673.
Belanchard, O. and Johanson, D. R. (2013). Macroeconomics, 6th Edition, Pearson Education Inc, New Jersey, USA, ISBN-13: 9780133061635.
Celebi, A. and Ozdeser, H. (2016). “The Role of the Industrial Sector in Aggregate Output: A Comparison of Evidence from Turkey and EU Countries”, Journal of Comparative Asian Development, Vol. 15, No. 3, 361-382.
Figueiredo, H., L. and Oliveira, M. A. S. (2016). “Structural changes in Brazilian industry (1995-2009)”, Journal of CEPAL Review, No.120, 189-209.
Gorga, H., Henzea, P., Jienwatcharamongkhol, V., Kopaskerd, D., Molanac, H., Montagnad, C. and Sjöholm, F. (2017). “Firm size distribution and employment fluctuations: Theory and evidence”, Journal of Research in Economics, Vol. 71, 690-703.
Guisan, M. C. and Exposito, P. (2013). “Employment, production and income by sector in Spain: Econometric models and comparison with Germany and the United States, 1965-2010”, Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 13, No. 1, 79-102.
Houseman, S., Bartik, T. J. and Sturgeon, T. (2014). “Measuring Manufacturing: How the Computer and Semiconductor Industries Affect the Numbers and Perceptions”, Working Paper, No. 209, https://www.researchgate.net.
Jamaliah, F. (2016). “The Effect of Investment to Value Added Production, Employment Absorption, Productivity, and Employees’ Economic Welfare in Manufacturing Industry sector in West Kalimantan Province”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 219, 387-393.
Johansson, D. (2005). “The Turnover of Firms and Industry Growth”, Small Business Economics, Vol. 24, No. 5, 487-495.
Kaldor, N. (1966). Causes of the slow rate of growth of the United Kingdom, London, Cambridge University Press, (OCoLC) 583101993.
Kuznets, S. (1955). “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, Vol. 45, 1-28.
Mercan, M., Kizilkaya, O. and Okde, B. (2015). “Are The Kaldor’s Laws Valid? Panel Data Analysis under Cross Section Dependency for NIC Countries”, Procedia Economics and Finance, Vol. 23, 140-145.
Myrdal, G. (1968). Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations,New York, Vol. II, a Twentieth Century Fund Study, Pantheon.
Nadaraya, E. A. (1964). “On Estimating Regression”, Theory of Probability and Its Application, Vol. 1, 141-142.
Neil Baily, M. and Bosworth, B. P. (2014). “US Manufacturing: Understanding Its Past and Its Potential Future”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 28, 3-26.
Oomes, N. and Kalcheva, K. (2007). “Diagnosing Dutch Disease: Does Russia Have the Symptoms?”, IMF Working Paper, No. 102, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07102.pdf.
Sasahara, A. (2019). “Explaining the Employment Effect of Exports: Value-Added Content Matters”, Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 52, 1-21.
Serquin, M. and Chenery, H. (1989). “Three Decades of Indestrialization”, The World Bank Economic Review, Vol. 3, No. 2, 145-181.
Scott, D.W. (1992). Multivariate Density Estimation: Theory, Practice and Visualizati, John Wiley, New York, ISBN: 978-0-471-69755-8.
Shiferaw, A. and Hailu, D. (2016). “Job creation and trade in manufactures: industry-level analysis across countries”, Journal of Labor and Development, Vol. 5, 1-36.
Watson, G. S. (1964). “Smooth Regression Analysis”, The Indian Journal of Statistics, vol. 5, 359-372.
Wulwick, N. J. (1992). “Kaldor's Growth Theory”, Journal of the History of Economic Thought, Vol.14, 36-54.