دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 1-241