دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آبان 1399، صفحه 1-241