بررسی و مقایسه تأثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و ترکیه با استفاده: کاربرد روش (DSGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

درحالی‌که اکثر سیاست‌گذاران و اقتصاددانان قبول دارند که بحران مالی جهانی عواقب نامساعدی برای کل اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت، کار تجربی نسبتاً کمی برای بررسی اثراتی که بحران مالی روی متغیرهای کلان و بخش واقعی اقتصاد ایران ایجاد می‌کند، انجام‌ شده است. در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری، اثر بحران مالی بر اقتصاد ایران (به‌عنوان اقتصاد نسبتاً بسته) و ترکیه (به‌عنوان اقتصاد نسبتاً باز) در چارچوب مکتب کینزی جدید را بررسی کنیم. بدین منظور با بهره‌گیری از پارامترهای برآورد شده از روش بیزین طی دوره‌ی 1998:1 تا 2017:4، آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و ترکیه به‌طور جداگانه از طریق اعمال پنج شوک: سیاست پولی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری در بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت و صرف ریسک به اقتصاد جهان مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. پس‌ازآن واکنش متغیرهای مهم کلان اقتصادی ایران و ترکیه به این شوک‌ها همچون: تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات ونیز اجزاء هرکدام از این متغیرها شبیه‌سازی گردیده است. با توجه به یافته‌های این پژوهش، هردو اقتصاد ایران و ترکیه از بحران متأثر می‌شوند ولی شدت تأثیرپذیری اقتصاد ایران به­ دلیل ارتباط کمتری که از لحاظ اقتصادی با دنیا دارد نسبت به اقتصاد ترکیه، کمتر اما پایداری اثر شوک‌ها بر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد ترکیه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Comparing the Impact of the Global Financial Crisis on the Economies of Iran and Turkey using (DSGE) Method

نویسندگان [English]

  • Nahid Kordzangeneh 1
  • Seyed Aziz Arman 2
  • Amir Hossein Motazerhojat 3
1 PhD student in Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Professor, Department of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz
3 Associate Professor, Department of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

While most policymakers and economists agree that the global financial crisis will have adverse consequences for the global economy as a whole, relatively little empirical work has been done to examine the effects of the financial crisis on macro variables and the real sector of the Iranian economy. In this paper, we aim to examine the effect of the financial crisis on the economies of Iran (as a relatively closed economy) and Turkey (as a relatively open economy) in the framework of the new Keynesian school, using the two-country Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. For this purpose, using the parameters estimated by Bayesian method during the period 1998:1 to 2017: 4, the effects of the global financial crisis on the economies of Iran and Turkey have been analyzed separately through the application of five shocks: monetary policy, investment, productivity in tradable and non-tradable goods and risk premium to the world economy. Then, the response of important macroeconomic variables of Iran and Turkey to these shocks such as GDP, consumption, inflation, investment, and net exports and the components of each of these variables are simulated. According to the findings of this study, both the economies of Iran and Turkey are affected by the crisis, but the severity of the impact of the Iranian economy is less than the Turkish economy due to its less economic relationship with the world, but the persistence of the impact of shocks on the Iranian economy is greater than the Turkish economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)
  • Financial Crisis
  • New Keynesian School
  • Iranian Economy
  • Turkish Economy
اسمعیلی­پور ماسوله، الهام؛ شیرین بخش، شمس­‍الله، و ابراهیمی، ایلناز. (1396). «بررسی اثر تکانه­های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی تعادل عمومی پویای تصادفی و خودهمبستگی برداری بیزین  (DSGE-BVAR)»، نظریه های کاربردی اقتصاد، (2)4، 49-78.
تقوی، مهدی؛ غفاری، فرهاد، و غیبی، سید یاسر. (1389). «اثر بحران مالی غرب بر بورس اوراق بهادر تهران»، مجله مطالعات مالی (3)5، 137-160.
توکلیان، حسین. (1391). «بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران»، تحقیقات اقتصادی، (3)47، 22-1.
توکلیان، حسین و جلالی نائینی، احمدرضا. (1396). «سیاست‌گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران»، پژوهش­های اقتصادی ایران، (70)22، 98-33.
توکلیان، حسین و افضلی ابرقویی، وجیه. (1395). «مقایسه عملکرد اقتصاد کلان در رژیم­های مختلف ارزی با رویکرد (DSGE)»، پژوهشنامه اقتصادی، (61)16، 81-125.
توکلیان، حسین و صارم، مهدی. (1396). الگوهای DSGE درنرم­افزارDynare (الگوسازی، حل و برآورد مبتنی بر اقتصاد ایران)، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
جلائی اسفندآبادی، سید عبدالمجید و اشرف گنجویی، رضا. (1399). «بررسی نقش تکانه های بهره وری، پولی و کانالهای غیر مبادله ای بر نوسانهای ارزی در ایران (رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی)»، فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، (34)9، 191-213.
خضری، محمد. (1388). «بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد آمریکا بر اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، (1)12، 82-65.
عطایی، امید و عزیزنژاد، صمد. (1387). بحران مالی جهانی و آثار آن بر اقتصاد ایران، گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مجلس، کد 220، شماره مسلسل 9535.
فطرس، محمدحسن؛ توکلیان، حسین و معبودی، رضا. (1393). «اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا»، پژوهش‌های اقتصاد پولی-مالی، (8)21، 1-29.
گرجی، ابراهیم، و اقبالی، علیرضا. (1390). «نظریه  RBCو بحران اخیر مالی»، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی)دانش و توسعه سابق)، (1)18، 78-102.
Alp, H., Elekdag, S. (2011). The Role of Monetary Policy in Turkey During the Global Financial Crisis. IMF Working Papers, 11.
Alymkulova, N., Atabaev, N. U., Ganiev, J. M. (2016). “VAR - Analysis of Global financial economic crisis impact on public budget and unemployment: Evidence from the economy of the Kyrgyz Republic”. Economy of Region. 12, 1090-1101.
Arora, A. & Kalsie, A. (2017). Impact of US Financial Crisis on GDP of BRICS Economies: An Analysis Using Panel Data Approach. Global Business Review. 19.
Canan, Y. (2013). Role of Investment Shocks in Explaining Business Cycles in TurkeyWorking Papers 1312, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey.
Claessens, S., Kose, M. A. (2013). Financial Crises Explanations, Types, and Implications. IMF Working Papers 13/28, International Monetary Fund.
Ergene, S. (2016). “The Impacts of Monetary and Fiscal Policies in the USA: A Bayesian DSGE Approah”. Economics Bulletin, AccessEcon, 36(3), 1388-1397.
Esmailipour, E., Shirinbakhsh, S., Ebrahimi, I. (2017). “The Effect of External Shocks on Iran’s Oil Economy: A DSGE-BVAR Approach”. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4(2), 49-78 (In Persian).
Kaminsky, G., Carmen, R. (1996). The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments problems, International Finance Discussion Paper 544.
Kaminsky, G., Carmen, R. (2013). The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. United States Federal Reserve Board.
Khezri, M. (2009). “The Implications of the US Financial Crisis on the Iran Economy”, Strategic Studies, 12(1), 65-82 (In Persian).
Kim, Bong-Han, K., Hyeongwoo and Lee, Bong-Soo (2015). Spillover Effects of the U.S. Financial Crisis on Financial Markets in Emerging Asian Countries, No auwp2015-01, Auburn Economics Working Paper Series, Department of Economics, Auburn University.
Kindleberger, C., Aliber, R. (2005). Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises. Palgrave Macmillan, London.
Ksantini, M., Boujelbène, Y. (2014). “Impact of financial crises on growth and investment: An analysis of panel data”. Journal of International and Global Economic Studies, 7(1), 32-57.‏
Lupu, I. (2012). “From the Financial Crisis to the Real Economy: The Main Channels of Transmission through a Theoretical Perspective”. EuroEconomica. Knowlegde in Finance and Accounting, 2(31), 45-50.
Mathur, Shreya & Chotia, Varun & Rao, N V Muralidhar. (2016). “Modelling the Impact of Global Financial Crisis on the Indian Stock Market through GARCH Models”. Asia Pacific Journal of Management Research and Innovation - SAGE Publications. 12, 11-22.
Moore, T., Mirzaei, A. (2016). “The impact of the global financial crisis on industry growth”. The Manchester School, 84(2), 159-180.
Onour, I. (2017). “The Global Financial Crisis and Equity Markets in Middle East Oil Exporting Countries”. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 3(2), 266-282.
Pär Österholm (2010). “The effect on the Swedish real economy of the financial crisis”, Applied Financial Economics, 20(4), 265-274
Pfeifer, J. (2014). “A guide to specifying observation equations for the estimation of DSGE models”, Research series, 1-150.
Ruzzante, Matteo. (2018). Financial Crises, Macroeconomic Shocks, and the Government Balance Sheet: A Panel Analysis. IMF Working Papers. 18. 1.
Slanicay, M. (2016). “Analysis of Structural Differences and Asymmetry of Shocks Between the Czech Economy and the Euro Area”. Statistika: Statistics and Economy Journal. 96, 34-49.
Smets, F., Wouters, R. (2007). “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach”. American Economic Review, 97(3),586-606.