عوامل مؤثر بر جرم مالی در ایران با تأکید بر ادوار تجاری و آسیب‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

داده­های جرم در ایران، به‌ویژه جرائم مالی، از انتهای دهه 80 دارای روند افزایشی است. هدف این پژوهش تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جرم، بر مبنای نظریه‌های انتخاب عقلایی و ساختار اجتماعی است. با توجه به محدودیت داده، به جرم سرقت به‌عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی پرداخته می­شود. تفاوت مهم پژوهش حاضر با مطالعات تجربی گذشته، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی ازجمله نرخ‌های شیوع اعتیاد، طلاق و آموزش و همچنین منظور کردن اثر ادوار تجاری و مخارج دولت بر شاخص جرم است. روش داده‌های ترکیبی استانی در بازه زمانی 1386-1394 برای برآورد الگوی پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. 
    نتایج پژوهش نشان می­دهد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رفتار مخالف چرخه­ای سرقت در کشور تأیید می‌گردد. از یافته‌های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و آموزش نشان‌دهنده اثر غالب آموزش نسبت به بیکاری در بحث جرائم است. نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق را با سرقت تأیید می­کند. اعتیاد منجر به کاهش فرصت مشارکت در بازار کار قانونی شده و طلاق می­تواند آثار اجتماعی و روانی شدید در برداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Property Crime in Iran With Emphasis on Business Cycles and Social Damages

نویسندگان [English]

  • Hassan Dargahi 1
  • Amin Beiranvand 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Shahid Beheshti University
2 Ph.D Student in Economics, Department of Economics, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Crime data in Iran, especially property ‎crime, have an increasing trend since the late 2000s. The ‎purpose of this study is analysis of economic and social factors affecting crime based on rational choice ‎and social structure theories. Due to the limitation of crime data, robbery is considered as one of ‎the most important forms of property crime. The main difference of this study with previous ‎empirical studies is to investigate the effect of social variables such as prevalence rates of ‎addiction, divorce and education, as well as the effect of business cycles and government ‎spending on crime rates. The provincial panel data method was used to estimate the research ‎model over the period 2008-2016. ‎
    The results showed that the rate of robbery has a negative and significant relationship with ‎economic variables such as per capita income and a positive and significant relationship with ‎inflation and poverty and youth unemployment. Also, counter-cyclical behavior of robbery in ‎the country is confirmed. Other findings of the study show a negative and significant ‎relationship between the rate of robbery and the ratio of government expenditure to GDP. Also, ‎the negative relationship of the composite index of unemployment rate and education indicates ‎the dominant effect of education in crime debate. The results of the study recognize the positive and ‎significant relationship between the prevalence rate of addiction and divorce rate with robbery. Addiction reduces the opportunity to participate in the legal labor market, and divorce can have severe social and psychological consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Property Crime
  • Robbery
  • business cycles
  • Addiction
  • Divorce
ابریشمی، حمید و رضائی، زکیه. (1394). «بررسی اثر تجربی تورم بر جرائم در ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 22، شماره 83، ۷۴-۴۱.
آرمن، سید عزیز؛ فرازمند، حسن؛ ملتفت، حسین و کفیلی، وحید. (139۵). «جرم و همگرائی تولید سرانه: یک تحلیل مبتنی بر اقتصادسنجی فضایی»، فصلنامه مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، سال پنجم، شماره ۲، ۳۴۱-۳۲۱.
آرمن، سید عزیز؛ کفیلی، وحید؛ فرازمند، حسن و ملتفت، حسین. (1396). «عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران: کاربرد انتقال ملایم پانلی»، مجله پژوهشنامه اقتصادی، سال 17، شماره 66، 1۵۰-۱۲۵.
پناهی، حسین و ستاررستمی، همت. (1396). «بررسی رابطه میاى رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استان‌های ایران»، مجله پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال 25، شماره 83، 392-263.
خداپرست مشهدی، مهدی و غفوری ساداتیه، ماندانا. (1393)؛ «بررسی ارتباط توسعه‌یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران». دوفصلنامهدانشنامهحقوقاقتصادی (دانش و توسعه سابق)، سال 21، شماره 5، ۴۴-۲۸.
دادگر، یداله و نظری، روح اله (1395). «بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 73، ۷۸-۵۹.
درگاهی، حسن و بیرانوند، امین. (1398). «عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در ایران با تأکید بر ادوار تجاری»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، در حال چاپ.
صادقی، حسین، شقاقی شهری، وحید و اصغرپور، حسین. (1384). «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 68، ۹۰-۶۳.
عباسی­نژاد، حسین؛ صادقی، مینا و رمضانی، هادی. (1393). «بررسی رابطه جرائم اجتماعی و متغیرهای اقتصادی در ایران»، مجله برنامه­ریزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره 3، ۹۱-۶۹.
لطفی، عزت اله و فیض‌پور، محمدعلی. (1393). «رشد صنعتی و جرم: شواهدی از استان­های کشور طی برنامه­های سوم و چهارم توسعه»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 21، شماره 80، ۶۰-۳۹.
مداح، مجید. (1390). «بررسی و تحلیل رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جرم در ایران»، مجله مطالعات و سیاست‌های اقتصادی (سیاست‌های اقتصادی نامه مفید)، دوره 7 (17)، شماره، 1 (84)،  ۹۰-۷۵.
مکیان، سیدنظام‌الدین، رستمی، مجتبی و رمضانی، هانیه. (1397). «تحلیل رابطه بین سرقت و نابرابری درآمدی مطالعه موردی ایران رویکرد بیزین: مطالعه موردی ایران»، مجلهپژوهش­هایاقتصادی(رشدوتوسعهپایدار)، سال 18، شماره 3، 1۴۵-1۶5.
مکیان، سیدنظام‌الدین؛ رستمی، مجتبی؛ فرهادی، داوود و زابل، محمدامین. (1397). «اثر نامتجانس بیکاری بر جرم در ایران: رویکرد سلسله مراتبی پنل بیزین- پواسن». مجله پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 76، 137- 158، ۱۳۷-۱۵۸.
 مهرآرا، محسن و محمدیان نیک پی، احسان. (1394). «بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی»، مجله مدل­سازی اقتصادی، سال 9، شماره 1، ۶۲-۴۳.
مهرگان، نادر و گرشاسبی فخر، سعید. (1390). «نابرابری درآمد و جرم در ایران»، مجله پژوهش­های اقتصادی، دوره 11, شماره 4، 125-109.
نوغانی­دخت بهمنی، محسن و میرمحمدتبار، سیداحمد. (1394). «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم: فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران»، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال 4، شماره 3، ۱۰۲-۸۵.
Ackers, R., Sellers, C. (2009). Criminological Theories: Introduction, Evaluation and Applications, ‎New York: Oxford University Press.
Andresen, M. A., & Linning, S. J. (2016). “Unemployment, business cycles, and crime specialization: Canadian provinces, 1981–2009”. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 49(3), 332-35.
Arvanites, T. M., Defina, R. H. (2006). “Business cycles and street crime”. Criminology, 44(1), 139-164
Bandura, Albert. (2001b). Social Cognitive Theory of Personality. In Handbook of Personality: Theory and Research, edited by Lawrence A. Pervin and Oliver P. John, 154–196. 2d ed. New York: Guilford Press.
Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. In The economic dimensions of crime (pp. 13-68). Palgrave Macmillan, London.
Bentham, J. (1843). Principles of Penal Law. In: J. Bowring (ed.): The Works of Jeremy Bentham, Vol. 1 of 1962. Russell & Russell.
Buonanno, P., Fergusson, L., Vargas, J. F. (2017). “The crime Kuznets curve”. Journal of Quantitative Criminology, 33(4), 753-782.
Bushway, S., Cook, P. J., Phillips, M. (2012). “The overall effect of the business cycle on crime”. German Economic Review, 13(4), 436-446.
Bushway, S., Cook, P. J., Phillips, M. (2013). “The net effect of the business cycle on crime and violence”. Economics and youth violence: Crime, disadvantage, and community, 23-52.
Chalfin, A., McCrary, J. (2017). “Criminal deterrence: A review of the literature”. Journal of Economic Literature, 55(1), 5-48.
Chalfin, A. (2015). “Economic costs of crime”. The encyclopedia of crime and punishment, 1-12.
Choe, J. (2008). “Income inequality and crime in the United States”. Economics Letters, 101(1), 31-33
Chiricos, T. G. (1987). “Rates of crime and unemployment: An analysis of aggregate research evidence”. Social Problems 34, 187-212.
Clinard, M. and Meier, R. (2008) Sociology of Deviant Behavior, NewYork: Thomson Wadsworth Publications.
Cornwell, C., Trumbull, W. N. (1994). “Estimating the economic model of crime with panel data”. The Review of economics and Statistics, 360-366
Costantini, M., Meco, I., Paradiso, A. (2018). “Do inequality, unemployment and deterrence affect crime over the long run?” Regional Studies, 52(4), 558-571.
Czabanski, J. (2008). Estimates of cost of crime: history, methodologies, and implications. Springer Science & Business Media
Detotto, C., Otranto, E. (2010). “Does crime affect economic growth?” Kyklos, 63(3), 330-345.
Eide, E., Rubin, P. H., Shepherd, J. M. (2006). “Economics of crime”. Foundations and Trends in Microeconomics, 2(3), 205-279.
Enamorado, T., López-Calva, L. F., Rodríguez-Castelán, C., Winkler, H. (2016). “Income inequality and violent crime: Evidence from Mexico's drug war”. Journal of Development Economics, 120, 128-143.
Fougère, D., Kramarz, F., Pouget, J. (2009). “Youth unemployment and crime in France”. Journal of the European Economic Association, 7(5), 909-938.
Freeman, R. B. (1995). The labor market’. In: J. Q. Wilson and J. Petersilia (eds.): Crime. pp. 171–191, Institute for Contemporary Studies.
Gillani, S. Y. M., Rehman, H. U., Gill, A. R. (2009). “Unemployment, poverty, inflation and crime nexus: Cointegration and causality analysis of Pakistan”. Pakistan Economic and Social Review, 79-98.
Gould, E. D., Weinberg, B. A., Mustard, D. B. (2002). “Crime rates and local labor market opportunities in the United States: 1979–1997”. Review of Economics and Statistics, 84(1), 45-61.
Lanier, M. M. (2018). Essential criminology. Routledge.
Kelly, M. (2000). “Inequality and crime”. Review of economics and Statistics, 82(4), 530-539
Lochner, L. (2004). “Education, work, and crime: A human capital approach”. International Economic Review, 45(3), 811-843.
Lochner, L., Moretti, E. (2004). “The effect of education on crime: Evidence from prison inmates, arrests, and self-reports”. American Economic Review, 94(1), 155-189.
Machin, S., Marie, O. (2011). “Crime and police resources: The street crime initiative”. Journal of the European Economic Association, 9(4), 678-701
Machin, S., Meghir, C. (2004). “Crime and economic incentives”. Journal of Human resources, 39(4), 958-979.
Mehlum, H., Miguel, E., & Torvik, R. (2006). “Poverty and crime in 19th century Germany”. Journal of Urban Economics, 59(3), 370-388.
Nunley, J. M., Stern, M. L., Seals, R. A., & Zietz, J. (2016). “The impact of inflation on property crime”. Contemporary Economic Policy, 34(3), 483-499.
Rickman, N., Witt, R. (2007). “The determinants of employee crime in the UK”. Economica, 74(293), 161-175.
Rosenfeld, R., Vogel, M., & McCuddy, T. (2019). “Crime and inflation in US cities”. Journal of Quantitative Criminology, 35(1), 195-210.
Rosenfeld, R., Levin, A. (2016). “Acquisitive crime and inflation in the United States: 1960–2012”. Journal of quantitative criminology, 32(3), 427-447
Siegel, L. J. (2011). Criminology: the core. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning
Soares, R. R. (2004). “Development, crime and punishment: accounting for the international differences in crime rates”. Journal of development Economics, 73(1), 155-184.
Tang, C. F. (2009). “The linkages among inflation, unemployment and crime rates in Malaysia”. International Journal of Economics and Management, 3(1), 50-61
Tang, C. F., Lean, H. H. (2007). “Will inflation increase crime rate? New evidence from bounds and modified Wald tests”. Global Crime, 8(4), 311-323.
Tsushima, M. (1996). “Economic structure and crime: the case of Japan”. The Journal of Socio-Economics, 25(4), 497-515. 
Weatherburn, D. (2001). What causes crime? BOCSAR NSW Crime and Justice Bulletins, 11.
Wilhite, A., Allen, W. D. (2008). “Crime, protection, and incarceration”. Journal of Economic Behavior & Organization, 67(2), 481-494
Witt, R., Clarke, A., Fielding, N. (1998). “Crime, earnings inequality and unemployment in England and Wales”. Applied Economics Letters, 5(4), 265-267.
Wu, D., Wu, Z. (2012). “Crime, inequality and unemployment in England and Wales”. Applied economics, 44(29), 3765-3775.
Zhang, L. (2018). Violent Crime and Income Inequlaity (Doctoral dissertation, California State Polytechnic University, Pomona).