دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، فروردین 1399 
آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران

صفحه 93-111

10.22084/aes.2019.17763.2768

نسیم عربیان؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی فیضی؛ وحید فکور