ارزیابی وجود رابطه همگرایی و علیت بین پدیده مالی‌سازی و نابرابری درآمدی در ایران: رهیافت آزمون کرانه‌ها و آزمون تودا-یاماموتو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه دامغان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه همگرایی و آزمون علیت بین پدیده مالی­سازی و نابرابری درآمدی در سطح کلان اقتصاد ایران طی بازه زمانی 1396-1380 پرداخته است. با گردآوری اطلاعات آماری، رابطه بلندمدت بین سه شاخص مالی­سازی (سهم ارزش‌افزوده بخش مالی، سهم اشتغال بخش مالی و اندازه بازار سرمایه) در کنار متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم و شدت تجاری و ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری درآمدی موردبررسی قرار گرفته است. با به‌کارگیری آزمون کرانه­ها، وجود رابطه همجمعی مورد آزمون قرار گرفت و سپس با بهره‌گیری از آزمون علیت تودا-یاماموتو، رابطه علی بین نابرابری درآمدی و مالی­سازی موردبررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورداستفاده در تحقیق بوده و نشان می­دهد که تنها یک رابطه یک‌سویه از سمت شاخص­های مالی­سازی به سمت نابرابری درآمدی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on The Cointegration Relationship and Causality between Financialization and Income Inequality in Iran: ARDL Bounds and Toda-Yamamoto Approaches

نویسنده [English]

  • Seyedrohollah Ahmadi hajiabadi
Assistant Professor, Department of Economics, Damghan University
چکیده [English]

The present paper addresses the long-run and causality relationship between financialization and income inequality in the macroeconomic level of Iran during the period of 2002-2018. By collecting required data, the relationship and causality between three financialization indicators (financial value added as total economy value added, financial employment as total economy employment, and market capitalization as share of GDP) along with unemployment rate, inflation rate and trade openness and Gini coefficient, as an indicator of income inequality, has been investigated. Using ARDL bounds testing approach, cointegration analysis was performed and then causality between financialization indices and income inequality is tested using Toda-Yamamoto approach. Findings of the research show that there exists a long-run relationship between considered variables when income inequality variable is utilized as dependent variable. Also, there is a unidirectional causality from financialization indicators to income inequality. This result verifies the results obtained by other researches in this field. However, because of limitation of this study to access data, the effect of financialization indices to income inequality is not estimated. It is suggested to researchers do the same study by focus on financialization phenomenon in micro level and longer period of time. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financialization
  • Income Inequality
  • ARDL Bounds Tests
  • Gini Coefficient
  • Toda-Yamamoto
ابوذری، ایوب؛ شهیکی­تاش، محمدنبی وکرانی، عبدالرضا. (1397). «بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران»، سیاست‌های راهبردی و کلان، سال 6، شماره 22، 84-67.
ادیب­پور، مهدی و محمدی ویایی، آزاده. (1395). «اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد». سیاستهای راهبردی و کلان، سال 4، شماره 14، 168-153.
پورمختار، الهام و مقدسی، رضا. (1394). «تأثیر ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران (با تأکید بر بخش کشاورزی)»، اقتصاد کشاورزی، جلد 9، شماره 2، 37-54.
فطرس، محمدحسن؛ معبودی، رضا. (1395). « اثر تکانه‌های پولی و مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 5(19)، 59-82
فطرس، محمدحسن؛ منصوری، حامد و شعبانی، مجید. (1387). «بررسی رابطه علی بین تولید ناخالص داخلی و مصرف الکتریسیته با استفاده از روش تودا و یاماموتو در ایران»، دانش و توسعه، سال 15، شماره 25، 169-189.
موسوی جهرمی، یگانه؛ خداداد کاشی، فرهاد و موسی­پور احمدی، عالمه. (1393). «ارزیابی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در جامعه»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 19، شماره 61، 117-147.
نادمی، یونس، حسنوند، داریوش. (1394). «اثرات آستانه‌ای اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران»، برنامه‌ریزی و بودجه، سال 20، شماره 20، 125-143.
نوفرستی، ابوالفضل؛ رزمی، محمدجواد؛ احمدی شادمهری، محمدطاهر و نوفرستی، محمد. (1396). «تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی»، اقتصاد و الگوسازی، سال 8، شماره 29، 148-119.
همایونی­فر، مسعود؛ چشمی، علی و یاقوتی جعفرآباد، فاطمه. (1395). «بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال 9، شماره 1، 37-58.
Alvarez, I. (2015). “Financialization, non-financial corporations and income inequality: the case of France”. Socio-Economic Review, 13(3), 449-475.
Assa, J. (2012). “Financialization and its consequences: The OECD experience”. Finance Research, 1(1), 35-39.
Bakija, J., Cole, A., Heim, B. T. (2012). Jobs and income growth of top earners and the causes of changing income inequality: Evidence from US tax return data.
Beck, R., Georgiadis, G., Straub, R. (2014). “The finance and growth nexus revisited”. Economics Letters, 124(3), 382-385.
Beck, T., Demirgüç‐Kunt, A. S. L. I., & Maksimovic, V. (2005). “Financial and legal constraints to growth: does firm size matter?”. The Journal of Finance, 60(1), 137-177.
Beck, T., Levine, R. (2004). “Stock markets, banks, and growth: Panel evidence”. Journal of Banking & Finance, 28(3), 423-442.
Crotty, J. (2005). “The neoliberal paradox: the impact of destructive product market competition and ‘modern’ financial markets on nonfinancial corporation performance in the neoliberal era”. Financialization and the world economy, 77-110.
Dünhaupt, P. (2014). An empirical assessment of the contribution of financialization and corporate governance to the rise in income inequality (No. 41/2014). Working Paper, Institute for International Political Economy Berlin. Epstein, G. A. (Ed.). (2006). Financialization and the world economy. Edward Elgar Publishing.
Enders, W. (2008). Applied econometric time series. John Wiley & Sons.
Fligstein, N., Shin, T. (2007). Shareholder Value and the Transformation of the US Economy, 1984–2000 1. In Sociological forum (Vol. 22, No. 4, pp. 399-424). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
Freeman, R. B. (2010). “It's financialization!”. International Labour Review, 149(2), 163-183.
Golebiowski, G., Szczepankowski, P., & Wisniewska, D. (2017). “Financialization and Income Inequality in Selected European Countries, 2004–2013”. e-Finanse, 12(4), 20-32.
Harris, R., Sollis, R. (2003). Applied Time Series Modelling and Forecasting. John Wiley.
Hein, E. (2012). The macroeconomics of finance-dominated capitalism and its crisis. Edward Elgar Publishing.
Hyde, A., Vachon, T., Wallace, M. (2018). “Financialization, income inequality, and redistribution in 18 affluent democracies, 1981–2011”. Social Currents, 5(2), 193-211.
Kaplan, S. N., Rauh, J. (2010). “Wall Street and Main Street: What contributes to the rise in the highest incomes?”. The Review of Financial Studies, 23(3), 1004-1050.
Kedrosky, P., Stangler, D. (2011). “Financialization and its entrepreneurial consequences”. Ewing Marion Kauffman Foundation Research Paper.
King, R. G., Levine, R. (1993). “Finance and growth: Schumpeter might be right”. The quarterly journal of economics, 108(3), 717-737.
Krippner, G. R. (2005). “The financialization of the American economy”. Socio-economic review, 3(2), 173-208.
Kus, B. (2012). “Financialization and income inequality in OECD nations: 1995-2007”. The Economic and Social Review, 43(4), 477-495.
Law, S. H., Singh, N. (2014). “Does too much finance harm economic growth?”. Journal of Banking & Finance, 41, 36-44.
Lazonick, W., O'sullivan, M. (2000). “Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance”. Economy and society, 29(1), 13-35.
Levine, R., Zervos, S. (1998). “Stock markets, banks, and economic growth”. American economic review, 537-558.
Lin, K. H., Tomaskovic-Devey, D. (2013). “Financialization and US income inequality, 1970–2008”. American Journal of Sociology, 118(5), 1284-1329.
Movitz, F., & Allvin, M. (2014). What Does Financial Derivatives Really Got to Do with Jobs? Examining Causal Mechanisms between Aspects of Financialization, Work Intensification and Employment Insecurity. Paper for ILPC 7-9th March 2014.
Onaran, Ö., Stockhammer, E., Grafl, L. (2011). “Financialisation, income distribution and aggregate demand in the USA”. Cambridge Journal of Economics, 35(4), 637-661.
Pesaran, M. H., Pesaran, B. (1997). Working with Microfit4.0: interactive econometric analysis; [Windows version]. Oxford University Press.
Pesaran, M. H., Shin, Y., Smith, R. J. (2001). “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
Rajan, R. G., Zingales, L. (1996). “Financial dependence and growth”. American Economic Review 88(3): 559-586.
Roine, J., Vlachos, J., Waldenström, D. (2009). “The long-run determinants of inequality: What can we learn from top income data?”. Journal of Public Economics, 93(7-8), 974-988.
Shin, H., Lee, K. (2019). “Impact of Financialization and Financial Development on Inequality: Panel Cointegration Results Using OECD Data”. Asian Economic Papers, 18(1), 69-90.
Sjöberg, O. (2008). “Corporate governance and earnings inequality in the OECD countries 1979–2000”. European Sociological Review, 25(5), 519-533.
Stockhammer, E. (2009). The finance-dominated accumulation regime, income distribution and the present crisis. Department of Economics Working Paper Series, 127. Vienna University of Economics and Business.
Stockhammer, E. (2013). Why Have Wage Shares Fallen? A Panel Analysis of the Determinants of Functional Income Distribution, Conditions of Work and Employment Series No. 35, International Labour Organization.
Thompson, P. (2013). “Financialization and the workplace: extending and applying the disconnected capitalism thesis”. Work, Employment and Society, 27(3), 472-488.
Toda, H.Y., Yamamoto, T. (1995). “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”. Journal of Econometrics 66, 225-250.
Tomaskovic-Devey, D., Lin, K. H. (2013). “Financialization: Causes, Inequality Consequences, and Policy Implications”. NC Banking Inst., 18, 167-194.