ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید طی دوره‌های رکود و رونق در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا

4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مطالعات تجربی به مدل‌سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به‌صورت متقارن در دوره‌های مختلف چرخه‌های تجاری می‌پردازند؛ اما ازآنجایی‌که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره‌های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش‌های غیرخطی ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده‌های فصلی طی سال‌های 1369 تا 1395 می‌پردازد. به‌طورکلی می‌توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش‌یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش‌یافته و درنهایت این اثر به‌تدریج از بین می‌رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش‌یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش‌یافته و درنهایت این اثر به‌تدریج از بین می‌رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می‌یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی‌اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Credit Channel on Output During Recession and Boom Period in Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • Ahmad Arabian Mahdi 1
  • Ali Akbar Khosravinejad 2
  • Mehdi Pedram 3
  • Rafik Nazarian 2
  • teymoor mohammadi 4
1 PhD student in Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Economics, Al-Zahra University
4 Associate Professor, Department of Economics, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Empirical studies mainly model monetary transmission mechanism and the role of credit channel as being symmetric across business cycles. Since the degree of asymmetric information and information stickiness in different business periods varies according to the state of the economy of each country, therefore, it would be necessary to evaluate credit channel by using nonlinear methods. This research, using time series information of Iran's economy, to assess the impact of credit channel in Iran's economy by  Markov Switching Vector Auto Regression approach (MS-VAR) and using seasonal data for the years 1990 to 2017. In general, the conclusion can be drawn that in boom period the effect of monetary policy shock leads to increase output growth by about 0.3 percent and then will be decreased till the end of the first year and again will be increased in season 5 by about 0.1 percent and subsequently will be disappeared. The effect of this shock during recession will increase output growth by about 0.1 percent and then decreased to the end of the first year. Again in season 5 output growth will be increased by about 0.05 percent and subsequently it will be disappeared till the end of the period. Also, credit shock leads to increase output growth by about 0.25 percent during boom period and then will be decreased. But, it is ineffective during recession. Results indicate that credit channel is effective during boom period but ineffective during recession. Furthermore, the effect of monetary policy on output through the credit channel during the boom period is more than the recession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Transmission Mechanism
  • monetary policy
  • Markov Switching Vector Auto Regression
تقوی، مهدی و لطفی، علی‌اصغر. (1385). «بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی سال‌های 1382-1374)»، فصلنامهپژوهشنامه اقتصادی، 6(20)، 166-131.
راعی، رضا؛ ایراوانی، محمدجواد و احمدی، تیرداد. (1397). «شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(31)، 44-29.
شاه‌حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید، (1395). «نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد DSGE)»، پژوهشنامه اقتصادی، 16(60)، 48-1.
شهبازی، کیومرث؛ خداویسی، حسن؛ رضایی، ابراهیم، و یکتا، ایرج. (1397). «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی ادوار تجاری با تأکید بر اعتبارات بانکی»، فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، 2(4)، 84-55.
کاویانی، الهام؛ امام‌وردی، قدرت‌ا... و نظریان، رافیک. (1392). «بررسی مکانیسم آثار انتقال سیاست پولی از طریق کانال اعتباری بر رشد تسهیلات اعطایی در بانک‌ها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری.
کمیجانی، اکبر و علی­نژاد مهربانی، فرهاد. (1391). «ارزیابی اثربخشی کانال‌های انتقال پولی بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آن‌ها در اقتصاد ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، 17(2)، 64-39.
مشیری، سعید و واشقانی، محسن. (1390). «بررسی مکانیسم انتقال پولی و زمان یابی آن در اقتصاد ایران»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 4(11)، 32-1.
محسنی زنوزی، سید جمال‌الدین. (1396). «بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 17(4)، 97-69.
Bernanke, B. and A.S. Blinder. (1988). “Credit, Money, and Aggregate Demand”, American Economic Review, 78(2), 435-439.
Bernanke, B. S., and Gertler. M. (1989). “Agency costs, net worth and business fluctuations”, American Economic Review, 79(1), 705-744.
Bernanke, B. and Gertler, M. (1995). “Inside the black box: the credit channel of monetary transmission”, Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27-48.
Bernanke, B. and Blinder, A. (1992). “The federal funds rate and the channels of monetary transmission”, American Economic Review, 82(4), 901-921.
Bordon, A. R. & Weber, A. (2010). “The Transmission Mechanism in Armenia: New Evidence from a Regime Switching VAR Analysis”, IMF Working Papers, 10(270), 1-31.
Catik, A. N., Karacuka, M. (2011). “The Bank Lending Channel in Turkey: Has it Changed after the Low Inflation Regime?”, DICE Discussion Papers, 32, University of Düsseldorf, Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE).
Christiano, L., Eichenbaum, M. and Evans, C. (1999). “Monetary Policy Shocks: What Have We Learned and to What End?”, Handbook of Macroeconomics, Elsevier Science, Amsterdam, 1(1), 65-148.
Ehrmann, M., Ellison. M. and Valla. N. (2001). “Regime dependent impulse response functions in a Markov-Switching vector auto regression model”, Economic Letters, 8(11), 1-27.
Ehrmann, M., Ellison, M., & Vallac. V. (2003). “Regime-dependent impulse response functions in a Markov switching vector autoregression model”, Economic Letters, 78(3), 295-299.
Egea, F. B. & Hierro, L. A. (2019). “Transmission of monetary policy in the US and EU in times of expansion and crisis”, Journal of Policy Modeling, 41(4), 763-783.
Fisher, M. E. & Seater, J. J. (1993). “Long-Run Neutrality and Super Neutrality in an ARIMA Framework”, American Economic Review, 83(3), 402-415.
Ford, J. L., Agung, J., Ahmed, S. S., Santoso, B. (2003). “Bank Behavior and the Channel of Monetary Policy in Japan, 1965-1999”, The Japanese Economic Review, 54(3), 275-299.
Golfeld, S., Quandt, M., Richard E. (1973). “The Estimation of Structural Shifts By Switching Regressions”, Econometric Reserch Program, Princeton University, 2(4), 473-483.
Hamilton, J. (1990). “Analysis of time series subject to change in regime”, The Journal of Econometrics, 45, 39-70.
Hendricks, W., Kempa, B. (2008). “Asymmetric transmission of monetary policy in Europe: A markov-switching approach”, Journal of Economic Integration, 23(4), 873-895.
Kiyotaki, N. and Moore, J. (1997). “Credit cycles”. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248.
Krolzig, H. (1997). “Markov Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference and Applications to Business Cycle Analysis”, Berlin, Springer-Veriag, 454(2), 65-76.
Lucas, R. (1972). “Expections and the Neutrality of Money”, Journal of Economic Theory, 4(2), 103-124.
Lucas, R. and Stokey, N. L. (1987). “Money and Interest in a Cash-in-Advance Economy”, Econometrica, Econometric Society, 55(3), 491-513.
MacCallum, B. T. (2004). Long Run Monetary Neutrality and Contemporary Policy Analysis, Paper Presented at the Eleventh International Conference of the Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Tokyo, July 5-6.
Mahathanaseth, I. and Tauer, L. W. (2019). “Monetary Policy Transmission Through the Bank Lending Channel in Thailand”, ELSEVIER, 60(C), 14-32.
Mankiw, N. G. & Taylor, M. P. (2011). “Macroeconomics, South-Western”, 2nd Edition, Cengage Learning, 702-703.
Mishkin, F. S. (1995). “Symposium on the Monetary Transmission Mechanism”, The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10.
Mishkin, F. S., (2001). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 6th Edition, Addison Wesley Publishing Company.
Romer, C. D., Romer, D. H. (1989). “Does monetary policy matter? A new test in the spirit of Friedman and Schwartz”, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper Series, 4(2966), 121-184.
Smith, B., J., (2007). “An R Package for MCMC Output Convergence Assessment and Posterior Inference”, Journal of Statistical Software, 21(11), 1-37.
Tunc, C. and Kılınç, M. (2016).“The Asymmetric Effects of Monetary Policy on Economic Activity in Turkey", MPRA Paper, 72688, 1-29.
Ülke, V. and Berument, M. H. (2016). “Asymmetric Effects of Monetary Policy Shocks on Economic Performance: Empirical Evidence from Turkey”, Applied Economics Letters, 23(5), 353-360.
Varghese, R. (2018). The bank lending channel a time- varying approach, Graduate Institute of International and Development Studies International Economics Department, Working Paper No. HEIDWP10.
Walsh, C. E. (2010). Monetary Theory and Policy. Third Edition, Cambridge, MA: MIT Press.
Wilbowo, P. P. (2005). Monetary Policy Transmission Mechanism and Bank Portfolio Behavior: The Case of Indonesia, A thesis of PhD, Department of Economics, University of Birmingham.
Zhu, B., and Sebastian, S. (2017).“Housing market stability, mortgage market structure, and monetary policy: Evidence from the euro area”. Journal of Housing Economics, 37(C), 1-21.