آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انتخاب بد زمانی نمایان می­شود که افراد بیمه‌شده اطلاعاتی درباره­ی ریسکشان دارند که به‌وسیله بیمه­گران مشاهده نمی­شود، در این حالت بیمه­گران توانایی تشخیص و ﺗﻤﯿـﺰ ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﯿـﺰان رﯾـﺴﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر می­شوند ﮐﻪ ﻗـﺮارداد ﯾﮑـﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗـﺮارداد ﯾﮑـﺴﺎﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑـﺮای ﻣـﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ رﯾـﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ، ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ. این موضوع باعث می­شود به‌تدریج مشتریان کم­ریسک از صنعت بیمه خارج شوند. پیامد نهایی این خواهد بود که چنین شرایطی از به وجود آمدن یک تعادل باثبات در بازار جلوگیری کرده و این امکان را فراهم می­سازد که بازار به‌کلی در هم فرو ریزد. در پژوهش حاضر وجود پدیده انتخاب بد که از آثار جانبی اطلاعات نامتقارن است، در بازار بیمه درمان پایه در ایران بررسی و آزمون شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، یعنی تأیید وجود انتخاب بد از داده­های بودجه خانوار بین سال­های 93 و 94 استفاده شده است. تلاش شد مدل ایجاد شده تحت کمترین فروض پارامتریک باشد که بتواند به‌خوبی انتخاب بد را در بیمه خدمات درمانی مورد آزمون قرار دهد. همچنین برخلاف تمام مدل­های قبلی، عدم‌اطمینان از بازپرداخت و میزان آن در این مدل لحاظ شد که با واقعیت بسیار منطبق­تر است. نتایج حاکی از تأیید انتخاب بد در بیمه پایه درمان بیمه سلامت، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adverse selection Test in Iran's Basic Health Insurance Market

نویسندگان [English]

  • nasim Arabian 1
  • Mehdi Khodaparast mashhadi 2
  • Masoud Homayounifar 2
  • mehdi feizi 3
  • vahid fakoor 3
1 PhD student at Mashhad Ferdowsi University
2 Associate Professor, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor Department of Economics, Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

Adverse selection appear when insured persons have information about their risk that is not observed by insurers. Under these circumstances, insurers are unable to identify customer risk and they are forced to offer the same contract based on the average of all their customers. It is clear that offering such a similar contract will be relatively more attractive to high-risk customers. In contrast, it is not very pleasant for customers who have less risk. This will gradually drive low-risk customers out of the insurance industry. The end result will be that such a situation will prevent a stable balance in the market and it allows the market to collapse completely. In the present study, the phenomenon of adverse selection, which is one of the side effects of asymmetric information, in the basic health insurance market in Iran, it has been studied and tested. To test the research hypothesis, that is, to confirm the existence of an adverse selection, household budget data between 1993 and 1994 have been used. Attempts have been made to make the model under the least parametric assumptions, to be able to test adverse selection in health insurance. Also, unlike all previous models, the uncertainty of repayment and its amount was considered in this model, which is much more consistent with reality. The results confirm the adverse selection in health insurance, health care and social security in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poor selection
  • Asymmetric information
  • basic health insurance
  • Information economics
  • Semi-parametric methods
مرکز آمار و اطلاعات استراتژیک وزارتخانه تعاون  (1394). آمار نیروی کار و رفاه اجتماعی، تهران نشریه مرکز آمار و اطلاعات استراتژیک.
وزارتخانه تعاون (1392). آمار نیروی کار و رفاه اجتماعی، تهران نشریه مرکز آمار و اطلاعات استراتژیک.
گزارش دیده­بانی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران. (1394). پوشش همگانی سلامت در ایران.گزینهپارسیانطب، نوبت چاپ؛ اول.
کشاورز حداد، غلامرضا؛ و زمردی انباجی، مهدیه. (1388). «انتخاب بد و مخاطره اخلاقی در بازار بیمه­ی درمان»، مجله تحقیقات اقتصادی، 80، 75-100.
Akerlof, G. (1970). “The market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the market mechanism”, The Quarterly Journal Of Economics, 84(3), 488-511.
Arrow, K. J. (1963). “Uncertainty and the welfare economics of medical care”, American Economic Review, 53(5), 941-973.
Bajari, P., Hong, H. and Khwaja, A. (2006). Moral hazard, adverse selection and health expenditures: A semiparametric analysis. NBER Working Paper no. 12445.
Bajari, P., Dalton, Ch., Hong, H. & Khwaja, A. (2014). “Moral hazard, adverse selection, and health expenditures: A semiparametric analysis”,RAND Journal of Economics, 45(4), 747-763.
Blomqvist, Ake G. (1997). “Optimal Nonlinear Health Insurance”, Journal of Health Economics, 16(3), 303-321.
Cardon, J. H. and Hendel, I. (2001). “Asymmetric information in health insurance: evidence from the national medical expenditure survey”, RAND Journal of Economics, 32(3), 408-427.
Cawley, J., Philipson, T. (1999). “An Empirical Examination of Information Barriers to Trade in Insurance”, American Economic Review, 89(4), 827-846.
Cohen, A., & Siegelman, P. (2010). “Testing for adverse selection in insurance markets”, Journal of Risk and Insurance, 77(1), 39-84. http://dx.doi.org/10.1111/j.1539-6975.2009.01337.x.
Cutler, D. and Reber, S. (1998). “Paying for health insurance: the tradeoff between competition and adverse selection”. Quarterly Journal of Economics 113(2), 433-466.
Cutler, D. Finkelstein, M. A. and Mcgarry, K. (2008). “Preference Heterogeneity and Insurance Markets: Explaining a Puzzle of Insurance”. American Economic Review, 98(2), 162-257.
Cutler, D. M. and. Reber, S. J. (1998). “Paying for health insurance: the tradeoff competition and adverse selection”, Quarterly Journal Of Economics, 113(2), 433-466.
Cutler, D. M. and Zeckhauser, R. J. (2000). “The anatomy of health insurance. in A.J. Culyer and J.P. Newhouse (eds.) Handbook of Health Economics”, 1A, Amsterdam, North-Holland: Elsevier, 563-643.
De Allegri, M., Kouyaté, B., Gbangou, P., & Sauerborn, S. (2006). “Understanding enrolment in community health insurance in sub-Saharan Africa: a population-based case-control study in rural Burkina Faso”. Bull World Health Organ [online], 84(11), 852-858.
Ellis, R. P. (1989). “Employee Choice of Health Insurance”, The Review of Economics and Statistics, 71(2), 215-223.
Evans, Xu. K., Carrin, DB., Aguilar-Rivera, G., Mylena, AM. A., Musgrove, P. & Evans. (2007). “Protecting households from catastrophic health spending”. Health Affairs, 26, 972-983.
Fang, H., Keane, M. P., Silverman, D. (2008). “Sources of Advantageous Selection: Evidence from the Medigap Insurance Market”, Journal of Political Economy, 116(2), 303-349.
Finkelstein, A. and Poterba, J. (2004). “Adverse Selection in Insurance Markets: Policyholder Evidence from the U.K”. Annuity Market, 112(1), 183-208.
Finkelstein, A., McGarry, K. (2006). “Multiple Dimensions of Private Information: Evidence from the Long-Term Care Insurance Market”. American Economic Review, 96(4), 938-958.
Jutting, J. P. (2004). “Do Community-based Health Insurance Schemes Improve Poor People’s Access to Health Care? Evidence From Rural Senegal”. World Development, 32(2), 273-288.
Lamiraud, K., Booysen, F. and Scheil-Adlung, X. (2005). The Impact of Social Health Protection on Access to Health Care, Health Expenditure and Impoverishment: A Case Study of South Africa," International Labour Office. Department of Social Security. Extension of Social Security No. 23.
Lammers, J. and Warmerdam, S. (2010). “Adverse selection in voluntary micro health insurance in Nigeria. University of Amsterdam, Amsterdam Institute for International Development. AIID Research Series 10-06.
Spence, M. and Zeckhauser, R. (1971). “Insurance, information, and individual action”, American Economic Review, 61(2), 380-387.
Wagstaff, A. and Pradhan, M. (2005). Health insurance impacts on health and nonmedical consumption in a developing country. Policy Research Working Paper Series 3563. The World Bank.
Wagstaff, A., Lindelow, M., Jun, G., Ling, X. and Juncheng, Q. (2009). “Extending health insurance to the rural population: An impact evaluation of China’s new cooperative medical scheme”. Journal of Health Economics, 28(1), 1-19.
Wolfe, J. R., and Godderis, J. H. (1991). “Adverse selection, moral hazard, and wealth effects in the medigap insurance market”. Journal of Health Economics, 10(4), 433-459.
Zeckhauser, R. (1970). “Medical insurance: A case study of the tradeoff between risk spreading and appropriate incentives”. Journal of Economic Theory, 2(1), 10-26.