بررسی عوامل مؤثر بر کسری بودجه ادواری و ساختاری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تراز بودجه ساختاری و ادواری با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره 1369 -1396 است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از الگوی سیسکو و دبیوغلو (2006) و با الهام از چالک (2002) عوامل مؤثر بر تراز بودجه ادواری و ساختاری شناسایی می­گردند. سپس با استفاده از روش اتحادیه اروپا به تفکیک مؤلفه‌های ادواری و ساختاری بودجه می­پردازیم. سرانجام با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) اثر تکانه­های مؤثر همانند مالیات، مخارج جاری و عمرانی؛  GDPسرانه، قیمت نفت، تورم و رابطه مبادله بر کسری بودجه ادواری و ساختاری موردبررسی قرار می­گیرند. مطابق با نتایج پژوهش، تکانه قیمت نفت و مخارج جاری دولت دو متغیری هستند که موجب افزایش تصمیمات صلاحدیدی دولت­­ها و به‌تبع آن رشد کسری بودجه ساختاری و کاهش قدرت نفوذ تثبیت‌کنندگی خودکار در اقتصاد ایران می­گردند و تکانه­هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، افزایش مخارج عمرانی و بهبود روابط تجاری و به‌تبع آن رابطه مبادله موجب کاهش کسری ساختاری و افزایش قدرت نفوذ تثبیت‌کنندگی خودکار در ایران شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Cyclical and Structural Budget Deficit in Iran

نویسندگان [English]

  • marzieh dindarrostami 1
  • shamsollah shirinbakhsh 2
  • zahra afshari 3
1 PhD student in Economics, Al-Zahra University
2 Associate Professor of Economics alzahra university
3 Professor of Economics alzahra university
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the factors affecting the structural and cyclical budget balance using Quartery data during the period of 1996-2017. Fristly, the factors affecting the cyclical and structural budget balance are identified using Sissokoand Dibooglu (2006) and inspired by Chalk (2002). Then, using the EU methodology, we will focus on the cyclical and structural components of the budget. Finally, by using SVAR Approach. The effect of effective shocks; such as   Taxes, government expenditures,GDP per capita, oil prices, inflation and terms of trade; on cyclical and structural budget deficits is investigated. According to research results, the oil prices shoks and current government expenditures are two variables that increase the adoption of discretionary decisions by governments and, consequently, the growth of structural budget deficits and the reduction of the power of influence of automatic stabilizers in the Iranian economy. And the shocks such as GDP per capita growth, inflation, investment government expenditure, and terms of trade have led to a reduction in structural deficit and increasing in the power of influence of automatic stabilizers in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Budget
  • Cycle Budget
  • Discretionary financial policy
  • Automatic stabilizer
  • Iran
دینداررستمی، مرضیه؛ شیرین بخش، شمس­اله و افشاری، زهرا. (1397). « اثر تکانه‌های سیاست مالی بر تراز بودجه سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 4(44)، 119-142.
شاکری، عباس و قلیچ، وحید. (1394). «عوامل مؤثر بر چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران؛ یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری»، پژوهش‌های پولی و بانکی، 25، 455-480.
شیرین­بخش ماسوله، شمس­اله و صلوی تبار، شیرین. (1395). «پژوهش‌های اقتصادسنجی با Eviews 8 & 9»، نشر نور علم. چاپ اول. تهران.
قادری، جعفر؛ مشیدی، محیا و ایزدی، بهنام. (1393). «درآمدهای مالیاتی و مخارج در ایران(1355-1391)»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، پانزدهم، 94-73.
ورهرامی، ویدا و شهاب لواسانی، کیوان. (1393). «بررسی مالیات بر درآمد به‌عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکل‌های تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک»، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 5(17-18)، 17-57.
هادیان، ابراهیم؛ استادزاد، علی حسین و صفوی، علی (1392). « تحلیل رفتار کسری بودجه دولت در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چندلایه ای»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2(5)، 19-40.
Bodmer, F., Geier, A. (2004). “Estimates for the Structural Deficit in Switzerland, 2002 to 2007”, OECD Journal on Budgeting , Vol. 4, No. 2, ISSN 1608-7143.
Boiciuc, I. (2015). “The cyclical behavior of fiscal policy in Romania”, Procedia Economics and Finance, 32, 286-291.
Canale, R. R., Liotti, G., Ugo, M. (2019). “Structural public balance adjustment and poverty in Europe”, Structural Change and Economic Dynamics, 50, 227-236.
Cevik, S. (2019). Anchor me: the benefits and challenges of fiscal responsibilityIMF Working Papers19/70, International Monetary Fund.
Chalk, N. (2002). “Structural balances and all that which indicators to use in assessing fiscal policy”, IMF Working Paper, Vol. No. 02/101, 1-31, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=879668 or counter cyclical?”, World in Development, 167(7), 35-52.
Fatas, A., Miho, I. (2003). “The case for restricting discretionary fiscal rules in the US states”, Quarterly Journal of Economics, 90(5), 101-117.
Gali, J., Perotti, R. (2003). Fiscal Policy and Monetary Integration in Europe, NBER Working Papers9773, National Bureau of Economic Research, Inc
Krajewski, P. (2004). “The importance of the budget deficit decomposition into a structural and a cyclical component”, Comparative Economic Research, 7(5), 141-156.
Larch, M., Turrini, A., (2009). “The cyclically-adjusted budget balance in EU fiscal policy making: A love at first sight turned into a mature relationship”, European Commission, Economic Papers 374.
Mourre, G., Astarita, C., Princen, S. (2014). Adjusting the budget balance for the business cycle: the EU methodologyEuropean Economy - Economic Papers 2008 - 2015 536, Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commissio.
Murchison, S., Robbins, J. (2002). “Murchison, Stephen and Robbins, Janine, Fiscal Policy and the Business Cycle: A New Approach to Identifying the Interaction”, Available at SSRN:  https://ssrn.com/abstract=2094359  or  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2094359.
Sissoko, Y., Dibooglu, S. (2006). “The Exchange Rate System And Macroeconomic Fluctuations in Sub-Saharan Africa”, Economic Systems, 30(2), 141-156.
Van den Noord, P. (2000). “The size and role of automatic fiscal stabilizers in the 1990s and beyond”, OECD, Economic Department Working Papers No. 230.
Vugar, A., Ulvi, S.,  Ramiz, R. (2018). “Structural budget balances in oil-rich countries: the cases of Azerbaijan, Kazakhstan, and Russia”, Working Papers 1704, Central Bank of Azerbaijan Republic.