دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 1-210