دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-250 
8. ارزیابی اقتصادی انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در یک واحد خانگی در شهرستان مشهد

صفحه 115-136

مصطفی سلیمی فر؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ حبیب رجبی مشهدی؛ اعظم قزلباش