آثار شوک¬های آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران و ارزیابی تقارن و عدم تقارن آنها (موردکاوی ایران: 1355 تا 1390)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

با توجه به محدودیت­های پیش­روی کشورها در اتخاذ استراتژی­های متفاوت آزادسازی تجاری و اثرات متفاوت آن بر رشد اقتصادی، آن­چه اهمیت دارد این است که اثرات حاصل از آزادسازی تجاری در حوزه­های متفاوت پایدار بوده و ظرفیت­های ماندگاری را در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند. یعنی اگر پس از آزادسازی تجاری بخشی از این آزادی­ها لغو شود، کشور دارای رشد اقتصادی است یا از سرعت رشد اقتصادی کاسته می­شود؟ این موضوع بیانگر آن است که آزادسازی تجاری می­تواند دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی باشد. این مطالعه تلاشی برای ارزیابی متقارن یا نامتقارن بودن آثار شوک­های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی است. نوع مطالعه توصیفی و مبتنی بر روابط بین متغیرها است. سه شاخص آزادسازی تجاری، درجه باز بودن اقتصاد (GDP /(صادرات + واردات))، سهم واردات از GDP و سهم صادرات غیر نفتی از GDP بدون نفت است. روش برآورد معادلات GMM با اعمال شرط برای متغیر وابسته [1]CGMM یا روش گشتاورهای متحرک شرطی و برای دوره­ی زمانی 1355 تا 1390 است. نتایج نشان می­د­هد آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران رابطه مثبت و معنی­داری دارند. شوک­های مثبت رشد اقتصادی را بیشتر و شوک­های منفی رشد را کم­تر خواهند نمود. آثار شوک­های منفی به­صورت معنی­داری از شوک­های مثبت بزرگ­تر است. لذا می­توان گفت در اقتصاد ایران آثار شوک­های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی نامتقارن است. به محض کنارگذاردن رژیم­های لیبرال، رشد حاصل شده با شدت بیش­تری از دست می­رود. از این رو باید در شناخت دقیق و برداشتن محدودیت­های صادراتی به­منظور بهبود رشد اقتصادی اهتمام ورزید.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Shocks of trade liberalization on economic growth And Assessment their symmetry and asymmetry (Case of Iran: 1976 to 2011)

نویسندگان [English]

  • sohrab dlangizan 1
  • maryam behzadifar 2
چکیده [English]

According to constraints facing the countries in adopting different strategies to trade liberalization and different effects on economic growth, what is important, the effects of trade liberalization in different fields be stable and create sustainability capacity in economic growth rate. This means that if some of these liberties be canceled after trade liberalization, country has economic growth or the economic growth speed is reduced? This indicate that trade liberalization can have different effects on economic growth. This study is an attempt to assess symmetric or asymmetric positive and negative shocks of trade liberalization on economic growth. Study type is descriptive and based on relationships between variables. There are three indicators for trade liberalization: degree of openness of the economy (GDP / (exports + imports)), import share from GDP and the share of non-oil exports from GDP without oil. Equations are estimated method GMM with the condition the dependent variable CGMM or method moving moments conditional for the period 1376 to 2011. The results show trade liberalization and economic growth in Iran have positive and meaningful relation. Positive shocks increase economic growth and negative shocks will be less growth. Effects of negative shocks Is Meaningful larger from Positive shocks. So we can say effects of positive and negative shocks of trade liberalization on economic growth are asymmetric. With the abolition of trade restrictions, was achieved growth is destroyed with a higher severity. Hence should be tried at the accurate recognition and removing export restrictions in order to improve economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade liberaliziation
  • trade liberalization shocks
  • bubble growth
  • Economic growth