دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 1-180 
گره نیروی کار در ایران

صفحه 29-46

شهرام گلستانی؛ انسیه لاغری فیروز جایی؛ هادی لاغری فیروز جایی


ارزیابی روش های ترکیب پیش‌بینی : مطالعه موردی قیمت مسکن در شهر تهران

صفحه 123-138

حامد عطریانفر؛ سیدمهدی برکچیان؛ سیدفرشاد فاطمی اردستانی