بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه (با تأکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و بورسیه هیات علمی دانشگاه بجنورد

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید سرانه، در کنار عواملی چون سرمایه‎گذاری در سرمایه‎های مادی و انسانی، ثبات جوامع، نقش دولت، نوع نظام سیاسی کشور و نیز رشد جمعیت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، "ساختار سنی جمعیت" است. از اینرو در مقاله حاضر تأثیر ساختار سنی جمعیت بر تولید سرانه را با تأکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در این راستا، ابتدا با توجه به ادبیات رشد نئوکلاسیک، به طراحی و استخراج یک مدل تجربی پرداختیم که نشان‎دهنده رابطه ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد، سپس در مرحله بعد، این مدل مورد آزمون تجربی قرار گرفت. برای آزمون تجربی مدل، اطلاعات در دسترسِ 82 کشور دنیا را برای دوره زمانی 1982 تا 2008 مورد استفاده قرار دادیم. نتایج بیانگر این است که افزایش یک درصد در سهم جمعیت زیر 15 سال از کل جمعیت، باعث کاهش 1/08 درصد در درآمد سرانه می‎شود. همچنین افزایش یک درصد در سهم جمعیت 15 تا 64 سال و یک درصد در سهم جمعیت بالای 65 سال از کل جمعیت، به ترتیب باعث افزایش 3/39 درصد و 0/34 درصد در درآمد سرانه می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of population age structure on per capita income (With emphasis on the role of population in labor supply and human capital)

نویسندگان [English]

  • masood nikogadam 1
  • mahmood hoshmand 2
  • masood homayounifar 3
  • mostafa salimifar 2
چکیده [English]

In investigation of effective factors on economic growth and per-capita income, in addition to investment in physical and human capital, social stability, role of government, type of political system, and population growth, “population age structure” is one of the effective and important factors absent from much of body of research. Therefore, in this paper, we study the effect of population age structure on per-capita income, with emphasis on the role of population in labor supply and human capital. Doing so, firstly we design and extract an empirical model that shows the relationship between population age structure and per-capita income according to the neoclassical growth literature, then in the next step, the model was tested experimentally. For an empirical test of the model, information available on 82 countries for the period 1982 to 2008 has been used. The results suggest that with 1-per cent increase in the share of the population under 15 years in overall population, per-capita income decreases by 1.08 per cent. With a 1-per cent increase in the share of the population 15 to 64 years and 1-per cent increase in the share of the population over 65, the per-capita income increases by 3.39 per cent and 0.34 per cent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population age structure
  • per-capita income
  • panel data approach