تجزیه ی دی اکسیدکربن منتشره ی بخش حمل و نقل به زیربخـش ها و انواع سوخت های مصرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 پژوهشگر و عضوگروه پژوهشی اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

تشخیص عوامل کلیدی محرک انتشار دی­اکسیدکربن برای ارزیابی سیاست­ها و راهبردهای­ کاهش اثراتِ تغییر اقلیم ضروری است. حمل­و­نقل حلقه اتصال بخش­های مختلف اقتصاد است و  بیش از 23 درصد انتشار CO2 کشور را به­ عهده دارد. پس، توجه به این بخش ضروری به ­نظر می­رسد. این مطالعه به تحلیل عواملی می­پردازد که انتشار CO2 ناشی از مصرف سـوخت سنگواره­ای در بخش حمل­و­نقل را تحــت تأثیر قــرار می­دهند. برای این منظور از روش «تجزیه­ی شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی» و «شاخص دیویژیای میانگین حسابی» استفاده می­شود. دوره­ی مورد مطالعه 1376-1389است. عوامل اثرگذار مورد بررسی ضریب انتشار، شدت انرژی، ترکیب سوختی، شیوه­ی حمل­و­نقل، تغییرات ســـاختاری، فعالیت اقتصــادی به­صورت سرانه و رشد جمعیت می­باشند. نتایج نشان می­دهند که فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری و رشد جمعیت به­ترتیب بیشترین اثر را بر رشد انتشار CO2 در بخش حمل­و­نقل داشته­اند. شدت انرژی نقشی کاهشی در انتشار CO2 برای کل بخش حمل­و­نقل داشته است. مقایسه­ی نتایج به­دست آمده از دو روش مختلف تجزیه، صحت یافته­های مطالعه را تأیید می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decomposition of CO2 Emissions of Iranian Transport Sector in Sub-sectors and Component Fuels An Application of Decomposition Analysis of Divisia Index

نویسندگان [English]

  • mohammadhassan fotros 1
  • javad baraty 2
چکیده [English]

The identification of key factors driving CO2 emissions is essential for the formulation of effective climate change mitigation policies and strategies. Transportation, as a linkage between different parts of the economy, has of more than 23 percent of the country's CO2 emissions. This study analyzes the factors affecting CO2 emissions of fossil fuel consumption in the Iranian transport sector for the period 1997-2010. For this purpose, Decomposition Analysis of Logarithmic Mean Divisia Index and Arithmetic Mean Divisia Index are employed. Factors influencing CO2 emissions are coefficient of emission, energy intensity, changes in fuel mix, mode of transportation, structural changes, per capita economic income, and population growth. Results show thateconomic activity, structural changes, and population growth have respectively the greatest impacts on the CO2 emissions growth in Iranian transport sector. Energy intensity has had a reductive role in CO2 emissions for the whole transportation sector. Results obtained from different decomposition methods, are in concordance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 Emissions
  • energy intensity
  • transport sector
  • index decomposition technique