عدم تجانس مشاهده شده در اندازه گیری کارآیی هزینه ؛ مطالعه ی موردی: کارآیی هزینه ی تولید پنبه ی آبی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تاکنون مطالعاتی با استفاده از روش تصریح توابع تولید مرزی-تصادفی و برآورد کارآیی فنی محصولات کشاورزی در کشور انجام شده است، اما به نقش عوامل غیر قابل کنترل توجهی نشده است. وقتی کارآیی بنگاه­های مختلف تولیدی بررسی می‌شود ممکن است که عواملی باعث عدم تجانس بنگاه­ها و تفاوت در کارآیی آنها شوند. بیشتر این عوامل، توسط تولید کننده­ی قابل کنترل نیستند؛ مانند بارندگی، نوع خاک، بیماری­ها و سایر عوامل. در این مطالعه،سطح زیر کشت محصول پنبه در هر استان به عنوان عامل عدم تجانس مشاهده شده، در محاسبه­ی کارآیی هزینه در نظر گرفته شده است وتأثیر عامل عدم تجانس بر کارآیی هزینه­ی تولید پنبه در هر استان با استفاده از تصریح تابع هزینه­ی مرزی – تصادفی مدل «پیت و لی» و «داده‌های تابلویی» بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که قیمت نرمال شده کود شیمیایی و دستمزد نرمال شده نیروی کار، بیشترین تأثیررا بر هزینه­ی تولید در هر هکتار پنبه در کشور دارند. به طوری­که هر یک درصد افزایش در قیمت کود شیمیایی و دستمزد نیروی کار به­ترتیب 33/0 و31/0 درصد هزینه تولید در هکتار را افزایش می‌دهند. استان کرمان با 96 درصد بالاترین کارایی و استان یزد با 70 درصد کمترین کارایی هزینه تولید پنبه در کشوررا داشته‌اند. سطح زیر کشت هر استان به­عنوان عامل عدم تجانس،تأثیر معناداری بر کارآیی هزینه نداشته است. استفاده صحیح و منطقی از کودهای شیمیایی و توسعه مکانیزاسیون متناسب با وضعیت هر استان، می‌تواند در کاهش هزینه تولید نقش مهمی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Observed Heterogeneityin the Measurement of Cost Efficiency

نویسندگان [English]

  • ebrahim moradi 1
  • mosayeb pahlavani 2
  • ahmad akbari 3
چکیده [English]

A number of studies estimated technical efficiency of agricultural production by using stochastic frontier production functions in Iran. But the uncontrollable factors are not attention to estimation production function. When the performances of firms are considered it might be some factors cause heterogeneity of firms and difference of firm efficiency. Most of these factors are not controllable by the producer, such as rainfall, soil type, diseases and other factors. In this study, the area under cotton cultivation in any province as the heterogeneity observed in the calculation of cost-efficiency is considered.  And the impact of heterogeneity on the efficiency of cotton production costs in each province was investigated by Using stochastic frontier cost function Pitt and Lee model and panel data. The results show that the normalized price of fertilizer and wage labor normalized has maximum impact on the cost of production per hectare of cotton in the country. So that everyone percent increases in the price of fertilizer and labor, 0.33 and 0.31 percent increase cost in hectare, respectively.  Kerman Province with 96 percent efficiency of cotton production in the country had the highest cost efficiency. Whereas Yazd province with 70 percent efficiency had the lowest cost efficiency. The area cultivation as the heterogeneity factor has not significant effects on cost efficiency. Correct and rational use of fertilizers and mechanization development appropriate to the circumstances of each province can play an important role in reducing the cost of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Efficiency
  • Observed Heterogeneity
  • The Stochastic