بررسی اهمیت مصرف نسبی و ریسک‎گریزی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مطالعات نشان می‎دهد که عمده‎ترین جزء تولید ناخالص داخلی کشور مصرف می‎باشد. از این­رو، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله‎ی حاضر، اهمیت مصرف نسبی یا پدیده چشم‎هم­چشمی در مصرف و ریسکگریزی نسبی بین خانوارهای ایرانی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای انجام مطالعه‎ی تجربی، ابتدا دو پرتفوی موزون حاوی عمده‎ترین دارایی­هایی که خانوارها در سبد دارایی‎های خود نگهداری می­کنند، ساخته شده است. سپس، برای برآورد ضرایب اهمیت مصرف نسبی و ریسکگریزی از روش گشتاورهای تعمیم یافته به­همراه متغیرهای ابزاری و دوره­ی زمانی 1390- 1357 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که که ضریب اهمیت مصرف نســبی یا اثر چشم‎هم­چشمی در بین خانوارهای ایرانی به­طور متوسط برابر 65/0 میباشد که این عدد بیانگر وجود اهمیت بالای مصرف نسبی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی می‎باشد. همچنین، ضریب ریسک‎گریزی نسبی نیز در محدوده 59/0 تا 74/0 قرار دارد که گویای وجود ریسکگریزی معنی­دار اما نه خیلی شدید در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on importance of relative consumption and risk aversion in consumption expenditures of Iranian households by GMM approach

نویسندگان [English]

  • REZA ROSHAN 1
  • MOSAYEB PAHLAVANI 2
  • MOHAMMAD NABI SHAHIKI TASH 3
چکیده [English]

The studies show that the most important feature of gross domestic production is consumption. Hence, recognizing of  factors that influence it, are very important. This article investigates importance of relative consumption (envious phenomenon) and relative risk aversion in consumption expenditures of Iranian households. For empirical study, at first,  we constructed  two weighted portfolio of  the main assets return that households  hold them. For estimating of coefficient of importance of relative consumption and coefficient of relative risk aversion in consumption, we  used Generalized Method of  Moments (GMM) with instrumental variables for 1979-2012 period. The results indicate that coefficient of envious effect is about 65 percent. This evidence shows that relative consumption is important for Iranian households and envious phenomenon is almost high between Iranian households. Furthermore, the results of estimated equations show that coefficient of relative risk aversion is between 0/59 to 0/74, That it indicates relative risk aversion is significant but it isn’t very severe. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative consumption
  • Envious phenomenon
  • Risk aversion
  • GMM method