اثر توسعه انسانی بر افت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه بین استانی در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

هدف این تحقیق اندازه­گیری اثر شاخص توسعه انسانی بر افت تحصیلی دانش­آموزان در بین استان­های کشور است. روش تحقیق برآورد یک مدل اقتصادسنجی با استفاده از داده­های پنل دیتا است که مقاطع استان­های کشور و دوره­ی زمانی سال­های 1380-1387 می باشد. در این پژوهش افت تحصیلی متغیر وابسته و شاخص توسعه انسانی متغیر سیاستی تحقیق است و متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بعد خانوار متغیرهای کنترلی هستند. نتایج نشان می­دهد که "شاخص توسعه انسانی" تأثیر منفی و قابل توجهی بر افت تحصیلی مردان و زنان دارد. اگر درآمد سرانه نیز به­عنوان شاخص معکوس فقر اقتصادی در نظر بگیریم، کاهش فقر (افزایش درآمد سرانه) باعث کاهش افت تحصیلی نیز می­شود. اثر درآمد سرانه برای مردان بیشتر از زنان است، به عبارت دیگر با کاهش درآمد خانوار، احتمال ترک تحصیل پسر خانواده  بیشتر از دختر است. نرخ بیکاری بر افت تحصیلی مردان اثر مثبت دارد در حالی که در مورد زنان معنا دار نیست. این نتیجه با واقعیت جامعه هم­خوانی دارد زیـرا با افزایش بیکاری در جامعه، معیشت خانواده کاهش می­یابد و اولین فردی که می­بایست در چنین شرایطی به سرپرست خانواده کمک کند فرزند پسر است. نتیجه آخر اینکه افزایش بعد خانوار موجب افت تحصیلی در بین تمام دانش­آموزان (مرد و زن) می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of HDI on Dropping out in Iran Education System (Case Study in Iran Provinces)

نویسندگان [English]

  • saleh ghavidel 1
  • fatemeh darvishi 2
چکیده [English]

Aim of this paper is identify and effect of HDI on dropping out in Iran education system for male and female. For this purpose we use panel data model with 30 provinces during 2001- 2008. In this research dependent variable is dropping out rate and explanatory variables are "HDI" "income per capita", "unemployment rate" and family size. The result shows that the HDI has a remarkably negative effect on education dropping out rate. If we assume that the income per capita to be a proxy for poverty contrast, decreasing of poverty (increase income per capita) has a positive effect on education dropping out rate, for male is more than female. The unemployment rate has a positive effect on education dropping out rate in male group and not in female. In stylus fact it is true, because in high unemployment economics the wage decreasing and son is the first person for work in family.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dropping out
  • HDI
  • Income per capita
  • Poverty