بررسی اثرات ویژگی های خانوار بر مخارج مصرفی (کاربردی از مدل سازی داده های شبه پانل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته اقتصاد دانشگاه الزهرا

چکیده

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داده­های تلفیقی که در آن افراد در طول زمان دنبال شوند، وجود ندارد. بررسی و ردیابی داده­های مقطعی به­طور منظم در طول زمان باعث به­وجود آمدن داده­های چندبعدی شبه پانل می­شود که در بررسی رفتار کوهرت­ها به­کار می­روند. در این مقاله با استفاده از داده­های 11 دوره­ی زمانی (89-1379) و 8 کوهرت که بر اساس گروه­های سنی تشکیل شده است با به­کارگیری روش شبه پانل اقدام به بررسی تأثیر ویژگی­های خانوار بر پویایی مخارج مصرفی در هر گروه شده است. نتایج حاکی از آن است که بررسی داده­های شبه پانل در طول زمان، اثر ویژگی­های سرپرست خانوار را بر پویایی مخارج مصرفی در یک کوهرت و دریک دوره نشان داده و یک روش قدرتمند برای بررسی ویژگی­های سرپرست خانوار و کنترل آنها در طول زمان ا یجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of household characteristics on consumer spending application of pseudo-panel data modeling

نویسندگان [English]

  • HOSSEIN RAGHFAR 1
  • MIR HOSSEIN MOUSAVI 1
  • ZAMZAM SADAT ASL 2
چکیده [English]

For developing nations, there is a dearth of genuine panel Data where specific individuals are followed over time. However, cross-section surveys are often carried out on a regular basis leading to multidimensional data that constitutes what is called a ‘pseudo-panel.’ Deaton (1985) Suggests that these pseudo-panels can be used to track cohorts, where a cohort is depend as “a group with fixed membership, individuals of which can be identified as they show up in the surveys.Collado (1997) show that dynamic models may also be consistently estimated using pseudo-panel data. In This study this model applied by 11 time periods and 8 cohorts and in the results presented in this paper estimates are presented base on a pseudo-panel data set over time Showed the sensitivity a set of observable household and community characteristics on consumption expenditures dynamics by one cohort and one time period and has created A powerful method for Survey the characteristics of households and Control over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamics of consumer spending
  • Pseudo-Panel Data
  • cross-sectional time-series data