بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی مقاله­ی حاضر بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی دوره­ی زمانی 1390- 1350 است. برای رسیدن به این هدف، رابطه­ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه­گذاری خصوصی، با تأکید بر شکست ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه­ی آزمون هم­جمعی کرانه­ی پسران و همکاران (2001)، بیانگر وجود رابطه­ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی در ایران می­باشد. نتایج تخمین الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده نشان می­دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه­مـدت این تأثیر معنادار تضعیف می­شود. هم­چنین، نتایج تخمین نشان می­دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای­ حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. بنابراین دولت می­تواند با توجه بیشتر به وظایف سنتی خود و هم­چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه­گذاری خصوصی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Property Rights Security on Private Investment in Iran

نویسندگان [English]

  • ali hussein samadi 1
  • fariba mehrpoor 2
چکیده [English]

The main aim of this paper is investigating the effect of property rights security on private investment in Iran during 1971-2011. For doing so, the long-run relationship between property rights security, and other factors on private investment, considering the structural breaks, has been studied.
The result of Pesaran et al. (2001) cointegration bound test shows that, there is a long-run relationship between property rights security and private investment. The ARDL test result shows that property rights security has a significant effect on private investment in Iran in long-run, and short-run for this effect is significantly weakend. The results also show that, the impact of property rights security on private investment is sensitive to the type of property rights security index. So, the government can pay more attention to their traditional duties, and also change in the social legal system according to the change in the production system, helping to protect property rights and increase private investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security of Property Rights
  • Private investment
  • Structural Breaks
  • Zivot Andrews Test
  • ARDL
  • Iran