تأثیر نرخ تعرفه وارداتی بر عرضه صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ (1355-1390)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشور توجه به صادرات غیرنفتی، از جمله صنایع چوب و کاغذ است. هدف مقاله­ی حاضر بررسی تأثیر نرخ تعرفه بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ با استفاده از داده­های سالیانه 1355تا1390 می­باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری(VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه برای صادرات این صنایع برآورد شده و سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاه­مدت و بلند­مدت آن­ها ­پرداخته شده است. همچنین اثر شوک­ها و میزان اثرپذیری یک متغیر درون­زا بر سایر متغیـرهای مدل (با توجه به مدل­هـای تخمینی) مـورد بـررسی قرار می­گیرند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که افزایش نرخ تعرفه وارداتی تأثیر منفی بر عرضه صادرات این صنایع دارد، لذا کاهش متناسب نرخ تعرفه به سیاست­گذاران توصیه می­شود. همچنین نرخ واقعی ارز نیز تأثیر مثبتی بر عرضه صادرات این صنایع دارد. ضرایب جملات خطا برای صادرات صنایع چوب 19/0 درصد و صادرات صنایع کاغذ41/0 درصد به­دست آمده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Import Tariff Rate on Wood and Paper Industry Export

نویسندگان [English]

  • sadeg bafandeh 1
  • mohsen rastin 2
چکیده [English]

One of the important factors for improving economic development in Iran is attention on non-oil base export, especially wood and paper industry. The purpose of the present paper is to investigate the impact of the tariff rates on wood industry and paper industry exports during 1977-2011. To do so, vector auto regressive (VAR) model has been used and with Johansson approach, supply of export will be estimated. After this we combined the short-term and long-term relationship by using of error correlation model (ECM). The results show that appreciating tariff rate of import has negative effect on supply of wood and paper industries, so appropriate decreasing the tariff rate have been advised to policy makers. In addition, real exchange rate has positive effect on supply of wood and paper industries. Error Correction coefficients for wood and paper industry calculated, 0.19 and 0.41 respectively.