دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 1-250 

مقاله پژوهشی

ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE

صفحه 1-34

10.22084/aes.2017.13413.2443

احمد جعفری صمیمی؛ حسین توکلیان؛ مرضیه حاجی کرمی


تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بیمه‌های زندگی و غیرزندگی

صفحه 205-230

10.22084/aes.2017.13128.2415

فاطمه محقق زاده؛ شمس الله شیرین بخش؛ عباس نجفی زاده؛ علیرضا دقیقی اصلی


بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی در استان‌های ایران

صفحه 231-254

10.22084/aes.2017.6100.1768

سید کمال صادقی؛ سعید گرشاسبی فخر؛ رضا رنج پور؛ محمد علی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده