اثر چسبندگی قیمت بر انتقال نرخ ارز شرطی در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چسبندگی قیمت‌ها، عامل اصلی در انتقال ناقص نرخ ارز می­باشد. در این پژوهش، برای تحلیل اثر انتقال نرخ ارز به‌شرط هر یک از شوک‌های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران استفاده شده است. اولین و مهم‌ترین مزیت استفاده از این مدل این است که در این مدل نرخ ارز و قیمت‌ها هم‌زمان مشخص می­شوند و نرخ ارز را درون‌زا در نظر می­گیرد. دوم اینکه چون مدل مورد استفاده، ساختاری است، تحلیل‌ها می­تواند به‌شرط شوک‌های وارد بر اقتصاد باشد. انتقال نرخ ارز شرطی، به‌صورت تقسیم نسبت کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش‌بر واریانس تابع ضربه- واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است؛ و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می­رسد. اثر تغییر در درجه چسبندگی قیمت‌ها بر انتقال نرخ ارز نیز بررسی گردید. نتایج نشان می­دهد که هر چه درجه چسبندگی قیمت‌ها بیشتر باشد، انتقال نرخ ارز کمتر می­گردد. می­توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل بالا بودن انتقال نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای دیگر، چسبندگی ضعیف قیمت‌ها است. بنگاه‌های واردکننده محدود و غیررقابتی هستند و در هنگام وقوع شوک‌ها بدون ترس از دست دادن سهم بازار، تغییر نرخ ارز را به قیمت‌ها منتقل می­کنند­ و بنابراین درجه انتقال نرخ ارز بالا می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of price stickiness on conditional exchange rate pass-through in Iran: A DSGE approach

نویسندگان [English]

  • Matin Borghei 1
  • teymor mohammadi 2
چکیده [English]

Exchange rate pass-through is one of the important issues in the macroeconomics literature. A change in exchange rate represents a change in relative prices and so the allocation of resources in society will be affected and the competitiveness of domestically manufactured goods in world markets will be changed. The price stickiness is the main factor affecting exchange rate pass-through (ERPT). If prices are sticky, with a change in exchange rate, firms do not transfer all of this change to prices and they change their profit margin.
 In contrast to earlier studies for Iran, where exchange rate pass-through is treated as an unconditional phenomenon, our analyses are made conditional on the structural shocks. An important issue which has been take lots of consideration is that exchange rate pass-through conditional on each shock is different from another shock and policy makers should take this issue into consideration. The shock which has caused movement in exchange rate has an important role in how exchange rate is passed through prices. For the analysis of exchange rate pass-through conditional on each shock (technology Shock, oil revenues, foreign demand, money demand, foreign interest rate and monetary policy), a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model for Iran is developed. The model includes a monopolistic competition and price stickiness. The economy consists of households, monetary authorities, government, firms including a final-good producer, intermediate-goods producer, importing firms and oil sector. The final products, used in consumption and investment, are produced by competitive firms. Competitive firms use domestic and foreign intermediate goods as inputs. Intermediate-goods producers are monopolistically competitive firms that use capital and labor as inputs. Domestic intermediate goods are also exported to the other countries of the world. Foreign intermediate goods are imported by monopolistically competitive importing firms at world prices. Then these goods are sold to domestic final producers at domestic currency. Prices which set by monopolistic firms are costly to changes and therefore prices are stickiness. This is the cause which in short time exchange rate pass -through is incomplete.
 Using DSGE model for calculating conditional exchange rate pass through has several advantages. First, and most importantly, it takes into account the fact that prices and the nominal exchange rate are simultaneously determined. Second, because our model is structural, the analysis can be made conditional on the shocks. Exchange rate pass-through conditional on each shock is derived by the ratio of the covariance of impulse response of price and exchange rate to the variance of impulse response of exchange rate for every period then the patterns are showed graphically. Aggregate pass-through to import prices for each period which is equal to the sum of conditional pass-through coefficients in each time weighted by the contribution of each shock is also computed.
Results show that conditional exchange rate pass-through in Iran is incomplete and the degree of exchange rate pass-through conditional on each shock is different from another shock and after 20 quarters it reaches to 40 to 70 percentages. Also a test for analyzing the importance of price rigidity in exchange rate pass-through is performed. The results show that the higher the degree of price stickiness, the lower the degree of conditional exchange rate pass-through will be. One of the reasons why exchange rate pass-through is high in Iran is low degree of price stickiness. Importing firms are limited in Iran and they aren’t competitive firms and when a shock occurs, without the fear of losing the market share, they change the prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Pass-through
  • import price index
  • Dynamic stochastic general equilibrium model
  • price rigidity
ابراهیمی، سجاد و مدنی­زاده، سید علی (1395). «تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران». فصلنامهعلمی- پژوهشیمطالعاتاقتصادیِکاربردیایران، 5(18): 147-170.
زنگنه، محمد (1381). «بررسی آثار نرخ ارز بر رابطۀ مبادله در ایران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کازرونی ،علیرضا ؛ سلمانی، بهزاد و فشاری، مجید (1391).  «تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP)». فصلنامه علمی- پژوهشیمطالعاتاقتصادیِکاربردیایران، 1(2): 85 -114.
متوسلی، محمود؛ ابراهیمی، ایلناز؛ شاهمرادی، اصغری و کمیجانی، اکبر (1389)؛ «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت». فصلنامهپژوهش‌هایاقتصادی، 10(4): 87-116.
Bouakez, H. and Rebei, N. (2008). “Has exchange rate pass-through really declined? Evidence from Canada”. Journal of International Economics, 75: 249-267.
Bache, I. (2006). Econometrics of exchange rate pass-through. (Doctoral Dissertations in Economics No. 6, Oslo 2006.
Campa, J. M. and Goldberg, L.S. (2005). “Exchange Rate Pass-Through into Import Prices”, Review of Economics and Statistics, November 2005, 87(4): 679-690.
Canova, F. (1994). “Statistical Inference in Calibrated Models”. Journal of Applied Econometrics, 9: 123-S144.
Choudhri, E. U.; Faruqee, H. and Hakura, D. S. (2005). “Explaining the exchange rate pass-through in different prices”, Journal of International Economics, Elsevier, 65(2): 349-374
Choudhri, E. U. and Hakura, D. (2001). Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Does the Inflationary Environment Matter?, IMF Working Paper No. 01/194.
Choudhri, E. U. and Hakura, D. S. (2015). “The exchange rate pass-through to import and export prices: The role of nominal rigidities and currency choice”, Journal of International Money and Finance, Elsevier, Vol. 51(C): 1-25.
Devereux, M. and Engel, C. (2003). “Monetary policy in the open economy revisited: price setting and exchange-rate flexibility”. Review of Economic Studies, 70 (4): 765-783.
Devereux, M. B. and Yetman, J. (2010). “Price adjustment and exchange rate pass-through”, Journal of International Money and Finance, Elsevier, 29(1): 181-200.
Dornbusch, R. (1987). “Exchange Rates and Prices”, American Economic Review, 77(1): 93-106.
Giovannini, A. (1988). “Exchange rates and traded goods prices”. Journal of International Economics, 24: 45-68.
Goldberg, P. K. and Knetter, M. M. (1997). “Goods prices and exchange rates: What have we learned?”, Journal of Economic Literature, 35: 1243-1272.
Hoover, K. D. (1995). “Facts and Artefacts: Calibration and the Empirical Assessment of Real Business Cycle Models”, Oxford Economic Papers, 47(1): 24-44.
Ireland, P. N. (2003). “Endogenous money or sticky prices”. Journal of Monetary Economics, 50: 1623-1648.
Froot, K. A. and Klemperer, P. (1988). “Exchange Rate Pass-through when Market Share Matters, NBER Working Paper 2542, March 1988”. American Economic Review, 79: 637-654.
Malenbaum, M. (2015). Essays on Exchange Rate Pass-ThroughCUNY Academic Works http://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1033
Taylor, J. B. (2000). “Low Inflation, Pass-through and the Pricing Power of Firms”, European Economic Review, 44: 1389-1408.