بررسی رابطه دینامیک میان سیاست‌‌های پولی و مالی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

وجود هماهنگی بین سیاست‌‌های پولی و مالی در اقتصاد کشور‌‌ها از الزامات دستیابی به اهداف اقتصادی از جمله ثبات قیمت‌‌ها و رشد اقتصادی است. پرسش اساسی در این زمینه این است که واکنش سیاستگذاران پولی و مالی در ایران نسبت به سیاست‌‌های یکدیگر چگونه است؟ در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده‌‌های سری زمانی 1392-1357 و روش اقتصادسنجی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL)، رابطه پویای میان سیاست‌‌های پولی و مالی در بلندمدت بررسی شود. در مدل‌های مورد استفاده و براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، متغیر‌های نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی (RPB) و نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (RM) به‌عنوان متغیر‌هایی که به ترتیب معیار واکنش سیاست‌‌های مالی از طرف دولت در مقابل سیاست‌‌های پولی از سوی بانک مرکزی و بالعکس است به‌کار گرفته شده‌اند. نتایج حاصل از برآورد توابع نشان می‌دهد که واکنش سیاستگذاران پولی بانک مرکزی در مقابل افزایش RPB، در جهت افزایش RM و واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل افزایش RM توسط بانک مرکزی، در جهت کاهش RPB شکل می‌گیرد. واکنش سیاستگذاران پولی به‌صورت افزایش نقدینگی در مقابل افزایش کسری بودجه که می‌تواند موجب تورم و بی‌ثباتی بیشتر شود حاکی از تسلط سیاست‌‌های مالی در اقتصاد ایران است. همچنین مقایسه ضرایب متغیر‌‌های حجم نقدینگی در تابع واکنش سیاستگذاران مالی و کسری بودجه در تابع واکنش سیاستگذاران پولی بیانگر واکنش شدیدتر سیاست‌گذاران پولی در مقابل سیاست‌‌های مالی نسبت به واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل سیاست‌‌های پولی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of dynamic relationship between monetary and fiscal policies in Iran

نویسندگان [English]

  • abdolmajid ahanghari 1
  • sima tamanaee far 2
2 chamran university
چکیده [English]

One of the main goals of the economy of each country is to achieve an appropriate economic growth and Prices stability. To achieve these goals, governments employ two important tools, financial and monetary policies. A financial policy in which the level of government tax and spending is determined, and a monetary policy that mainly deals with managing money supply and adjusting interest rates. The financial policy is used by the government of each country while the monetary policy is used by the central bank. In resently years, debates over the relationship between financial and monetary policies have become more important in the economic literature. One of the important goals of fiscal policy makers is to keep the state budget balanced. In the event of a budget deficit, the government may borrow from the central bank or withdraw its deposits in central bank, which means money creation and financial dominance. that can cause inflation. In this situation, if the government can finance the internal deficit and the temporary budget deficit without changing the policy or at the level of prices, then a stable financial policy has been used (Kuncoro et al., 2013, p. 53). On the other hand, the implementation of monetary policy to control of inflation, will increase the rate of interest, and then the future budget deficit will increase due to the financial obligations of the government, which could lead to more money and higher inflation (Baieng and et al., 2006, p. 56). Sargent and Wallace (1981), showed that monetary policy, without coordinating with fiscal policies, could not maintain price stability in the short and in the long run. َ Actually, the macroeconomic goals, such as maintaining the stability of prices and growth of production depend on the proper and accurate monetary and financial policies and the coordination of these policies. In this research, we study the response of monetary policy makers to financial policies, as well as the response of financial policy makers to monetary policies, emphasizing the goal of economic stability, in Iran. The ratio of the amount of liquidity to GDP and the ratio of budget deficit to GDP respectively are considered as criteria of monetary policy and financial policies.  we have tried using 1978-2013 time series data and econometric method of auto distributed lag (ARDL) and examines the dynamic relationship between fiscal and monetary policies in the face of changes in macroeconomic variables economy. The results show that the reaction of monetary policy in the face of increasing the ratio of budget deficit to GDP, appears to increase the ratio of liquidity to GDP. Also in the face of increasing the ratio of liquidity to GDP, the fiscal policy makers decrease the ratio of budget deficit to GDP. These results indicate the dominance of fiscal policy on the economy of Iran. Comparing coefficients of the variables of liquidity in financial policy reaction function and budget deficit in monetary policy reaction function shows that sensitivity of monetary policymakers in the face of fiscal policy is more than sensitivity of fiscal policymakers in the face of monetary policy. Therefore, following the increase in budget deficit, which is an instability factor in macroeconomics, the reaction of central bank, may increase inflation and therefore further instability. Other results show positive and significant relationship between oil price, interest rate, government debt to central bank, output gap and RM, inflation, exchange rate and RPB. Also the results show negative and significant relationship between inflation, exchange rate and RM and interest rate, oil price and RPB. Relationship between RPB and theoutput gap is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • fiscal policy
  • Liquidity
  • Budget dificit
ایزدی، حمیدرضا و دهمرده، نظر (1391). «رابطه بین عملکرد سیاست‌‌های پولی و مالی و ثبات تابع تقاضای پول و پیش‌بینی این تابع در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 1: 189-165.
بی اسنودن، اچ وین، پی وینار کوویچ (1383). راهنمای نوین اقتصاد کلان، ترجمه‌ی دکتر منصور خلیل عراقی، علی سوری، انتشارات برادران.
توکلی، سپیده؛ هوشمند، محمود؛ سلیمی­فر، مصطفی و گرجی، ابراهیم (1396). «بررسی اثر سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل خود رگرسیون‌برداری ساختاری»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 6(22): 77-98.
کمیجانی، اکبر؛ کاوند، حسین و عباسی‌نژاد، حسین (1389). «فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌‌های پولی و مالی در ایران»، سیاست‌‌های اقتصادی، 1: 3-32.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1391). «سیاستگذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی و در قالب یک مدل تعادل عمومی ‌پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 8: 87-117.
مشیری، سعید؛ باقری پرمهر، شعله و موسوی نیک، سید هادی (1390). «بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی ‌پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهش‌‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5: 69-90.
ستوده‌نیا، سلمان و عابدی، فریبا (1392). «تأثیر سیاست‌‌های پولی و مالی در تثبیت مالی در ایران»، فصلنامه سیاست‌‌های راهبردی و کلان، 3: 103-115.
Baldini, A. and Riberio, M. P. (2008). Fiscal and Monetary Anchors for Price Stability: Evidence from Sub-Saharan Africa. IMF Working Paper.
Barro, R. J. and Gordon, D. B. (1983). “Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy”, Journal of Monetary Economics, 12: 101-121.
Beetsma, R. M.W. J. and Uhling, H. F. H. V.S. (1997). An Analysis of the Stability and Growth Pact, CEPR Discussion Papers 1669.
Baig, T.; Kumar, M.; Vasishtha, G. and Zoli, E. (2006). Fiscal and Monetary Nexus in Emerging Market Economies: How Does Debt Matter? International Monetary Fund, WP/06/184.
Dixit, A. and Lambertini, L. (2001). “Monetary-Fiscal Policy Interaction and Commitment versus Discretion in a Monetary Union”. European Economic Review, 45: 977-87.
Kuncoro, H., K. and Dianta, Sebayang, A. (2013). “The Dynamic Interaction between Monetary and Fiscal Policies in Indonesia”. Romanian Journal of Fiscal Policy, 4,1(6): 47-66.
Kydland, F.E. and Prescott, E.C. (1977). “Rules rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, Journal of Political Economy, 27: 129-47.
Mochtar, F. (2004). Fiscal and Monetrary Policy Interaction: Evidences and Implication for Inflation Targeting in Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter den Perbankan, September 2004, pp. 359-86.
Rogoff, K. (1985). “The optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target”, Quarterly Journal of Economics, 100: 1169-90.
Santoso, B. (2004). “Studi Kesinambungan Fiskal Indonesia”, Journal Kebijakan Ekonomi, 1(3): 235-58.
Sargent, T. and Wallace, N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Fall, pp. 1–17.
Taylor, J. B. (1993). “Discretion versus Policy Rules in Practice”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39: 195-214.
Tanzi, V. (1978). “Inflation, Real Tax Revenues and the case for Inflationary Finance”: Theory with an Application to Argentina, Staff paper, 25: 417-51.