دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396 
بررسی رابطه دلار و یورو بر اساس نظریه بازی‌ها

صفحه 75-97

10.22084/aes.2017.1798

رحمان سعادت؛ علیرضا عرفانی؛ سمیه کرکه آبادی؛ مریم شیخی مهرآبادی