تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی در ایران: کاربرد مدل های خود رگرسیون انتقال ملایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده­هاى سالانه دوره زمانی 1393- 1353 در چهارچوب یک مدل غیرخطى است. برای بررسی تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی از مدل خود رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است، که توسط یک الگوریتم نیوتون-­رافسون و حداکثر تابع درست­نمایى شرطی برآورد می­گردد. نتایج تحقیق بیان­کننده رفتار نامتقارن رشد اقتصادی حول یک حد آستانه، در سطوح مختلف تضعیف ارزش پول ملی است؛ متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، اندازه دولت و سرمایه انسانی در رژیم اول (سطوح پایین تضعیف ارزش پول ملی)، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند و در رژیم دوم (سطوح بالای تضعیف ارزش پول ملی)، متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند. تمامی نتایج حاصل از این تحقیق با نظریه­های اقتصادی سازگاری دارند. بر اساس نتایج این تحقیق و جهت رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و به‌منظور اجتناب از آثار سوء تضعیف ارزش پول ملی، پیشنهاد می­شود که مقامات پولی کشور از پایین آوردن بیش از حد ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر خودداری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear effects of currency undervaluation on economic growth in Iran: Application of Smooth Transition autoregressive (STAR) models

نویسندگان [English]

  • kiuomars shahbazi 1
  • somayeh najarghabel 2
چکیده [English]

One of the important issues that has attracted economists’ attention, is the increase of competitive power of export commodities through the currency undervaluation in order to achieve the optimal economic growth. Given that the exchange rate system in Iran is a managed floating exchange rate regime, and despite the market forces effect in determining the national currency value, it is expected that the monetary authorities intervene in the foreign exchange market to adjust the national currency value.
 Exchange rate is one of the most volatile economic variables in Iran in the past two decades. In the recent years, Iran has repeatedly experienced the exchange rates increases. According to the Central Bank of Iran, in the last 25 years, Iran’s economy has experienced two exchange rate shocks; the first one from 1993 to 1999 and the second one from 2010 to 2011. From 2014 to the end of 2016, the growth rate of the dollar has declined compared to beginning of the period. But, in the early months of 2017, the economy has again experienced a rise in the exchange rates growth and the depreciation of national currency.
Some economists believe that the currency undervaluation will increase exports and reduce imports, and consequently will boost the economic growth. But, most experts believe that currency undervaluation damages Iran's economy by increasing foreign exchange revenues and consequently an increase in the size of the government and also by reducing the purchasing power of the people and high inflation level. Indeed, the currency undervaluation, on the one hand, impacts the basket of assets by reducing the purchasing power of money, and on the other hand affects the demand for import and export. Therefore, due to “imported” inflation, the economic growth will be reduced. China and other East Asian countries, such as the South Korea and Japan, experiences indicate an increase in economic growth through the currency undervaluation. Indeed, for a decade, some economists have refreshed the idea that an active exchange rate undervaluation strategy can efficiently stimulate growth. The revival of this idea has since triggered an intense debate opposing advocators of this claim. Therefore, it is possible that the relationship between currency undervaluation and the economic growth is nonlinear. More specifically, we provide answer to the following question: is there any nonlinear relationship between undervaluation of the Rial and the economic growth of Iran?
 
The main objective of the present study is to investigate the impact of the currency undervaluation on economic growth in Iran using annual data during the period from 1968 to 2014 in a nonlinear model framework. We calculated the Index of currency undervaluation using CPI of Iran and the United States, then we have adjusted the index according to Balasa-Samuelson effect. In order to answer the above mentioned question and to investigate the nonlinear impact of currency undervaluation on economic growth, we used a smooth transition autoregressive model which is estimated via Newton-Raphson algorithm and conditional maximum likelihood function. The results show that there is an asymmetric behavior of economic growth around a threshold level and different levels of currency undervaluation. In the linear regime (low level of undervaluation), a positive relationship exists between physical capital, size of government, human capital variables and economic growth. In the nonlinear regime (high levels of undervaluation) the relation between mentioned variables and growth is negative. All of our results are consistent with the economic theories. According to the results and in order to achieve the desired economic growth and to avoid the negative effects of national currency undervaluation, this study suggests that monetary authorities avoid to lower excessively the Rial value against other currencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • currency undervaluation
  • Smooth Transition autoregressive
ارباب، حمیدرضا (1390). مالیه بینالملل، ویراست نهم، تهران: نشر نی.
بصیرت، مهدی؛ نصیرپور، آرزو و جرجرزاده، علیرضا (1394). «اثر نوسان‌های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی در کشورهای منتخب عضو اوپک»، نشریه اقتصاد مالی و توسعه اقتصادی (علوم اقتصادی)، 9(30)، 156-141.
خداویسی، حسن و وفامند، علی (1392). «مقایسه‌ی پیش‌بینی نرخ ارز بر اساس مدل‌های غیرخطی STAR و مدل‌های رقیب»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 10(4)، 53-25.‎
خداویسی، حسن و عزتی شورگلی، احمد (1392). «نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه­ها»، فصلنامه اقتصاد مقداری، 23(7)، 85-103.‎
رضایی، ابراهیم و طالبلو، رضا (1388). پول و ارز و بانکداری، ویراست دهم، انتشارات آن.
سامتی، مرتضی؛ خانزادی، آزاد و یزدانی، مهدی (1389). «بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک­های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت (مطالعه موردی: کشور ایران)»، پول و اقتصاد، شماره 4، 57-35.‎
سوری، علی (1389). اقتصادسنجی همراه با کاربرد نرم‌افزار ایویوز 7، تهران: نشر فرهنگ شناسی.
صیانزاده، علی (1383). بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
طیبی، سید کمیل و اسماعیلی­رزی، حسین (1391). «تأثیر بهره‌وری بخشی بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران (آزمون اثر بالاسا-سامویلسون)»، تحقیقات اقتصادی، شماره 99، 41-60.‎
عزیزی، زهرا و هادیان، ابراهیم (1391). «برآورد میزان انحراف‌های نرخ ارز حقیقی از مقادیر تعادلی آن در ایران با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم»، برنامهریزی و بودجه، شماره 1، 27-7. ‎
عسگری، منوچهر و توفیقی، حمید (1388). «شناسایی عوامل مؤثر بر نامیزانی نرخ ارز و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 2، 246-223.
غفاری، هادی؛ جلولی، مهدی و چنگی آشتیانی، علی (1392). «بررسی و پیش‌‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد ایران (1393-1355)»، فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی،شماره 10، 58-41.‎
کازرونی، سید علیرضا؛ سلمانی، بهزاد و فشاری، مجید (1391). «تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران»، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1(2)، 114-85.
کازرونی، سید علیرضا و رستمی، نسرین (1386). «اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران»، (1340-1381)، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 2، 196-177.
مهرآرا، محسن و سرخوش، اکبر (1389). «آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 4، 228-201.
مولایی، محمدعلی و دهقانی، علی (1390). «ارزیابی تأثیر هزینه­های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران (رویکرد غیرخطی STAR)»، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، شماره 4، 74-55.
Bahmani, O. M. and Kandil, M. (2007). “Exchange Rate Fluctuations and Output in Oil-Producing Countries: The Case of Iran”, IMF Working Paper, No. 07/113, 1-34.
Edwards, S. (1998). “Openness, Productivity, and Growth: What DoWe Really Know?”. EconomicJournal, 108, 383-398.
Glüzmann, P. A.; Levy-Yeyati, E. and Sturzenegger, F. (2012). “Exchange rate undervaluation and economic growth: Díaz Alejandro (1965) revisited”. Economics Letters, 117(3), 666-672.
Kandil, M. (2008). “The Asymmetric Effects of Exchange Rate Fluctuations on Output and Prices: Evidence from Developing Countries”, The Journal of International Trade & Economic Development, Vol. 17, No. 2, 257-296.
Kandil, M.; Berument, H. and Dincer, N. N. (2007). “The Effects of Exchange RateFluctuations on Economic Activity in Turkey”, Journal of Asian Economics, No. 18, 466-489
Korinek, A. and Luis, S. (2016). “Undervaluation through foreign reserve accumulation: Static losses, dynamic gains”. Journal of International Money and Finance, 64, 104-136.
Lojschova, A. (2003). “Estimating the Impact of the Balassa-Samuelson Effect in Transition Economies”. Institute for AdvancedStudies, Vienna, 140.
Lopez-Villavicencio, A. and Valerie, M. (2010). “Currency Misalignments and Growth: A New Look using Nonlinear Panel Data Methods”. PP 2-17
Mao, R. and Yao, Y. (2016). “Fixed Exchange Rate Regimes, Real Undervaluation, and Economic Growth”. Journal of International Commerce, Economics and Policy, 7(02), 1650008.
Mbaye, S. (2013). “Currency undervaluation and growth: Is there a productivity channel?”. International Economics, 133, 8-28.
McLeod, D. and Mileva, E. (2011). “Real exchange rates and productivity growth. Department of Economics”, Fordham University, 2011-04.
Williamson, J. (1990). “What Washington means by policy reform”. Latin American adjustment: How much has happened, 7, 7-20.
Wlasiuk, J. (2014). The mechanics of real undervaluation and growth. Universidad Adolfo Ibáñez