بررسی اثر کاهش یارانه‌های انرژی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله تأثیر کاهش یارانه­های انرژی بر توزیع درآمد در ایران بررسی می­شود. مطالعه اثرات سیاست­ها و شوک­های اقتصادی بر توزیع درآمد نیازمند روشی است که از یک‌سو بتواند اثرات کلان سیاست­ها بر اقتصاد را نشان دهد و از سوی دیگر بتواند ناهمگنی اثرات این سیاست را بر خانوارهای مختلف در نظر بگیرد. به همین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی ‌قابل‌محاسبه با خانوارهای ناهمگن استفاده شده است. این مدل این امکان را فراهم می­کند که در عین در نظر گرفتن اثرات کلان و بین بخشی سیاست­های اقتصادی، بتوان اثرات ناهمگن سیاست­ها را بر خانوارهای متفاوت شبیه‌سازی کرد. به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی خانوارها در مدل تعادل عمومی ‌قابل‌محاسبه در ابتدا با استفاده از داده­های خرد درآمد و مخارج خانوار، بخش خانوار در ماتریس حسابداری اجتماعی بر اساس هزینه سرانه به 100 خانوار شهری و 100 خانوار روستایی تفکیک و پارامترهای تابع تقاضای خانوارهای نوعی از داده‌های خرد درآمد و مخارج خانوار تخمین زده شد و سپس مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه تدوین شد. نتایج شبیه‌سازی­ها نشان می­دهد که افزایش قیمت حامل­های انرژی موجب کاهش مصرف حقیقی تمام صدک‌های هزینه­ای خانوارهای شهری و روستایی می­شود، همچنین ضریب جینی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Reducing Energy Subsidies on Income Distribution in Iran by a Computable General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • MORTEZA MAZAHERI 1
  • NASER KHIYABANI 2
1 Ph.D. Student of Economics, Allameh Tabatabai’e University
2 Associate Professor of Economics, Allameh Tabatabai’e University
چکیده [English]

Energy is one of the most important influential factors in every economy. Energy is used as an intermediate input by firms, as a final commodity by households, and transportation costs are heavily dependent on energy. So analyzing the impacts of energy policies on the economy is very important. One of the common energy problems in many developing countries is energy subsidies. According to IEA, energy subsidy is any government action that lowers the cost of energy productions, raises the price received by energy producers or lowers the price paid by energy consumers. The most common reasons for the introduction of energy subsidies are lowering the cost of production, and consumption and alleviating energy poverty. However, despite some limited benefits, energy subsidy can leads to market distortion, substitution of energy with other production factors, increasing of energy consumption, reduction of incentives for energy efficiency, imposing fiscal burden on government budget, reduction of investment on other technologies of energy production, smuggling of fossil fuels, and environmental emissions. Therefore, reform of inefficient subsidies has the potential to provide substantial gain for the economy, and due to this reason, many countries, including Iran, started energy subsidy reform. Energy policy reform in Iran is multistep reform that the first phase of it began in December 2010, and other phases are going to be implement in the coming years.
Energy policy reform might have considerable effect on income distribution. Since income inequality might cause serious social, political and economical problems, the policy makers should consider the inequality effects of this policy reform. In this paper we analyze the effects of reducing energy subsidies on income level and income distribution in Iran. Analyzing the effects of exogenous policies and shocks on income distribution requires a method that incorporates both aggregate impacts on the economy and the heterogeneity of the effects on households. We used a computable general equilibrium model with heterogeneous households for the study of the effects of reducing energy subsidies on income distribution. This method provides a possibility to simulate the macro and intersectoral effects of exogenous policies, and the heterogeneous effects of policies on households as well. In order to incorporating heterogeneity of households into the computable general equilibrium (CGE) model, we disaggregated household sector in social accounting matrix into 100 rural and 100 urban representative households based on expenditure per capita. Then we estimated the parameters of households demand functions using micro database of household survey data, and then we construct and simulate the CGE model.
In terms of macroeconomic results, the simulations show that energy subsidy reform have decreasing and increasing effects, respectively, on GDP and inflation. In terms of distributional results, one of the advantages of the CGE model with disaggregated households by percentile of expenditure per capita is direct calculation of Gini coefficient. If the policy simulation increases Gini coefficient, then the policy can be thought regressive, and if it reduces Gini coefficient, it can be regarded as progressive. The simulation results show that lowering energy subsidies could have decreasing effect on real consumption of urban and rural households for all income quintiles, such that it reduce consumption of urban household more than rural one, and as we go to higher income percentile this decreasing effect increase with decreasing rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computable General Equilibrium Model
  • Energy Subsidy
  • Income Distribution
  • Gini Coefficient
حسن‌زاده، محمد؛ صادقی، حسین؛ یوسفی، علی؛ سحابی، بهرام و قنبری، علی (1391). «بررسی نوسانات قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک­های مختلف درآمدی، رهیافت تعادل عمومی قابل‌محاسبه»؛ فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 12(4)، 55-77.
رحیمی‌نیا، هیوا و اکبری مقدم، بیت‌اله (1394). «آثار اصلاح یارانه‌ها بر نابرابری رفاهی در ایران (مدل‌سازی CGE و شاخص تغییرات معادل EV»؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 5(17)، 243-271.
خیابانی، ناصر (1392). الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه در سیاست­های انرژی در ایران، انتشارات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، تهران: چاپ اول.
مظاهری ماربری، مرتضی و امین رستمکلایی، بهنام (1394)؛ تعادل عمومی کاربردی، نشر آماره، تهران: چاپ اول.
Annabi, N.; Cissé, F.; Cockburn, J. and Decaluwe, B. (2005). “Trade liberalisation, growth and poverty in Senegal: a dynamic microsimulation CGE model analysis”. CIRPEE Working Paper No. 05-12. Available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=721522.
Deaton, A. and Case, A. (1988). “Analysis of Household Expenditures”, World Bank Publication.
Cororaton, C. B. and Cockburn, J. (2006). “WTO, trade liberalization, and rural poverty in the Philippines: Is rice special?”, Applied Economic Perspectives and Policy, 28(3), 370-377.
Cororaton, C. B. and Cockburn, J. (2007). “Trade reform and poverty: Lessons from the Philippines: A CGE-microsimulation analysis”, Journal of Policy Modeling, Elsevier, 29(1), 141-163.
Decaluwé, B.; Dumont, J. C. and Savard, L. (1999). “Measuring poverty and inequality in a computable general equilibrium model”, CREFA, Département d’économique, Université Laval, Cahier de Recherche du C’ERFA, (99), 1-25.
Decaluwe, B.; Patry, A.; Savard, L. and Thorbecke, E. (1999). Poverty Analysis Within a General Equilibrium Framework”, Cahiers de recherche 9909, Université Laval - Département d'économique, 1-58. Available at https://www.pep-net.org/sites/pep-net.org/files/typo3doc/pdf/9909.pdf.
Decaluwé, B.; Lemelin, A.; Robichaud, V. and Maisonnave, L. (2013). PEP-1-1. The PEP standard single-country, static CGE model (Version 2.1), Partnership for Economic Policy (PEP) Research Network, Université Laval, Québec. Available at http://www.pep-net.org/pep-1-1-single-country-static-version.
Dervis, K.; DeMelo, J. and Robinson, S. (1982). General Equilibrium Models for Development Policy, Cambridge University Press, London.
Lluch, C.; Powell, A. and Williams, R. (1977). Patterns in Household Demand and Savings. Oxford University Press, London.
Mirshojaeian Hosseini, H. and Kaneko, SH. (2012). “A general equilibrium analysis of the inflationary impact of energy subsidies reform in Iran”, Hiroshima University, Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC), 2(8). Available at http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/32210/20141016185530813346/IDEC-DP2_02-8.pdf
Lin, B. and Ouyang, X. (2014). “A revisit of fossil-fuel subsidies in China: Challenges and opportunities for energy price reform”. Energy Conversion and Management, 82, 124-134.
Yusuf, A. A. and Resosudarmo, B. P. (2015). “On the distributional impact of a carbon tax in developing countries: the case of Indonesia”. Environmental Economics and Policy Studies, 17(1), 131-156.
Sandmo, A. (2015). “The principal problem in political economy: income distribution in the history of economic thought”. Handbook of income distribution, 2, Vol(2), 3-65. doi:10.1016/B978-0-444-59428-0.00002-3
Kanbur, R. (2000). “Income distribution and development”, Handbook of income distribution, (1), 792-841.