برآورد و تحلیل اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

3 کارشناس‌ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه رازی

چکیده

بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهم­ترین سیاست­های مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود مسئله‌ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی می­شود. این مطالعه به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حمل­ونقل جاده­ای ایران با استفاده از اطلاعات استان­های کشور از 1383 تا 1393 را هدف قرار داده است. ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته و مدل مورد استفاده بهره­گیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت­گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه­جویی­های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاست­های غیرقیمتی در کنار سیاست­های قیمتی دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating and analyzing direct rebound effects from improving fuel consumption efficiency in road transportation sector of Iran

نویسندگان [English]

  • Sohrab Delangizan 1
  • Azad Khanzadi 2
  • maryam heidarian 3
1 Associate Professor of Economics, Razi University of Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Razi University
3 Ma. Student/ Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

Discussion related to improving energy efficiency associated with a problem called rebound effects or Backfire effects, these effects occurs when improving energy efficiency increases energy demand (direct and indirect) in different sectors of production and consumption. This effect occurs when improving technology, resulting in increased energy efficiency. This increasing efficiency have a side effect; become cheaper energy services, that is real price of energy services reduced. With suppose the demand curve downward, service demand increases and part of the expected energy for saving, is consumed. Therefore, the predicted energy saving from improving technology, by increasing the demand for energy services somewhat decreased. The potential importance of the rebound effects are derived at macro level, that the effect somewhat reduces benefits of improving efficiency and perhaps affect effectiveness of such policies. Review of empirical studies on rebound effects suggests that these effects according to time and place and effect of different environmental variables can be large or small, however, this effect has been identified and proven. In addition, variety calculation and extraction of different numbers in the field reduces the range reliability. One of the ways calibrate this effect for policy makers, expansion scope publication of empirical studies in this field and used of various computational methods.
The main objective in this study provide models that based on theirs can estimated rebound effects of improving efficiency of gasoline and diesel fuel consumption in road transportation sector of Iranian provinces. For this purpose, three definitions for estimating the direct rebound effect is expressed. Because Iran is faced with extreme limitations of data such as vehicle efficiency and demand for useful work, in this study, to obtain direct rebound effect, has been used own price elasticity of energy demand. In addition to determine exact effect of fuel prices on consumption, has been used of two types of fuel common in the road transport, gasoline and diesel fuel in two separate models with two-stage GMM for data of 30 provinces (except the Alborz Province) during the period 2004-2014. Moreover, is used of per capita income, substitution commodity price, population and number of vehicles in the models.
First to the existence of spurious regression in models, it is necessary to be investigate stationary variables used in the model and also cointegration between variables. Evaluation calculated statistics and their acceptance probability indicates that gasoline and diesel fuel consumption and Gasoline-fueled vehicles in the level are stationary, but other variables by once differencing became stationary. Also results of Kao cointegration test indicates cointegration between variables. So long-run equilibrium relationship between variables and absence of spurious regression model, in both models will be verified. The results of an accurate diagnosis of models; Sargan test results confirmed validity of instrumental variables. Arellano and Bond test results indicates presence of first order autocorrelation and rejected second order autocorrelation in error sentences of first difference and thus there is no bias in estimation models. Wald test results indicates validity and significance of all estimated coefficients. The results show that direct rebound effects from improving of gasoline and diesel fuel consumption efficiency, is 6 and 2 percent, respectively. In other words, 6 and 2 percent of potential savings re-used, and 94 and 98 percent of the remainder is stored.
In this study, according to the scope of particular time and place that selected and it can be argued that price policies not could well be caused change in fuel demand. Because if the highly fuel cost per kilometer, in this case removal of fuel subsidies, is a more effective method in reduction fuel demand. But now that distance traveled by vehicle not be sensitive fuel cost per kilometer, Fuel economy standards, is not a more effective method in reduction fuel demand. And it is recommended to evaluate environmental performance standards, be used of clean alternative fuels and increase investment in fleet renewal. Because in this case efficiency obtained, efficiency will be stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct Rebound Effects
  • Improving Fuel Consumption Efficiency
  • Road Transportation
  • Iran Provinces
اسماعیل­نیا، علی­اصغر و اختیاری نیکجه، سارا (1391). «بررسی میزان اثرات بازگشتی بهبود راندمان خودروها بر مصرف سوخت»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 9(34)، 213-185.
ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی، http://pep.moe.gov.ir/
خوشکلام خسروشاهی، موسی (1393). «اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین و گازوئیل در ایران با تأکید بر بخش حمل و نقل: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 3(11)، 158-131.
خوشکلام خسروشاهی، موسی (1394). «اثرات بازگشتی مربوط به بخش­های اقتصادی و خانوارها در نتیجه ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 23(74)، 54-31.
دل­انگیزان، سهراب؛ خانزادی، آزاد و حیدریان، مریم (1393). «بررسی اثرات تغییر قیمت سوخت بر تولید گازهای گلخانه­ای در بخش حمل­ونقل جاده­ای ایران؛ رویکرد حداقل مربعات پایدار (RLS)»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، 11(4)، 77-47.
سالنامه­های آماری حمل­ونقل جاده­ای کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل­ونقل جاده­ای، http://www.rmto.ir/Pages/homepage.aspx
شرزه­ای، غلامعلی و ابراهیم­زادگان، هه­ژار (1390). «برآورد اثر بازگشت افزایش کارآیی انرژی در ارتباط با مصرف خانوارها و انتشار دی­اکسیدکربن در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 8(30)، 61-33.
فطرس، محمدحسن؛ صحرایی، راضیه و یاوری، معصومه (1393). «برآورد تابع تقاضای انرژی بخش حمل­ونقل جاده­ای ایران، 1392-1357». فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 2(7)، 42-23.
مزرعتی، محمد (1387). مدلسازی تقاضای انرژی در بخش حمل­ونقل، تهران: انتشارات پارس پیدورا.
منظور، داود؛ آقابابایی، محمدابراهیم و حقیقی، ایمان (1390). «تحلیل اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی در مصارف برق در ایران: الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 28، 23-1.
Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third ed., John Wiley & Sons Ltd, London.
Bentzen, J. (2004). “Estimating the Rebound Effect in US Manufacturing”. Energy Economics, 26, 123-134.
Berkhout, P. H. G.; Muskens, J. C. and Velthuijsen, J. W. (2000). “Defining the rebound effect”, Energy Policy, 28(6-7), 425-432.
Blair, R. D.; Kaserman, D. L. and Tepel, R. C. (1984). “The Impact of Improved Mileage on Gasoline Consumption”. Economy Inquiry, 22 (April), 209-217.
Brookes, L. G. (1978). “Energy Policy, the Energy Price Fallacy and the Role of Nuclear Energy in the UK”, Energy Policy, 6 (2), 94-106.
Brookes, L. G. (1990). “The Greenhouse Effect: the Fallacies in the Energy Efficiency Solution”, Energy Policy, 18 (2), 199-201.
Greening, L. A.; Greene, D. L. and Difiglio, C. (2000). “Energy Efficiency and Consumption – the Rebound Effect - a Survey”, Energy Policy, 28(6-7), 389-401.
Hanley, N. D.; McGregor, P. G.; Swales, J. K. and Turner, K. (2006). “The Impact of a Stimulus to Energy Efficiency on the Economy and the Environment: A Regional Computable General Equilibrium Analysis”, Renewable Energy, 31, 161-171.
Hernandez, A. D. and Pifarre, F. (2009). “Short Run Scenarios and Policies Whereby Economy-Wide Rebound Effects Might be Mitigated”, Working Paper. Preliminary Version.
Khazzoom, J. D. (1980). “Economic Implications of Mandated Efficiency in Standards for Household Appliances”, Energy Journal, 1(4), 21-40.
Li, K. and Lin, B. (2015). “Heterogeneity in rebound effects: Estimated results and impact of China’s fossil-fuel subsidies”, Applied Energy, 149, 148-160.
Linn, J. (2013). “The Rebound Effect for Passenger Vehicles”, Resources for the Future, Washington, DC 20036.
Lovins, A. B. (1998). “Further comments on Red Herrings”, Letter to the New Scientist, No. 2152,
Mizobuchi, K. (2008). “An Empirical Study on the Rebound Effect: Considering Capital Costs”. Energy Economics, 30, 2486-2516.
Saunders, H. D. (1992). “The Khazzoom-Brookes postulate and neoclassical growth”. The Energy Journal, 13 (4), 131.
Semboja, H., (1994). “The Effects of Energy Taxes on the Kenyan Economy: A CGE Analysis”, Energy Economics, Volume16, (3), 205-215.
Schipper, L. and Grubb, M. (2000). “On the rebound? Feedback between Energy Intensities and Energy Uses in IEA Countries”, Energy Policy, 28(67), 367-88.
Sorrell, S. and Dimitropoulos, J. (2007). “The rebound effect: Microeconomic definitions, limitations and extensions”, Ecological economics, 65, 636-649.
Sorrell, S.; Dimitropoulos, J. and Sommerville, M. (2009). “Empirical estimates of the direct rebound effect: A review”, Energy Policy, 37, 1356-1371.
Wang, H.; Zhou, D. Q. and Zha, D. L. (2012). “Direct rebound effect for passenger transport: Empirical evidence from Hong Kong”, Applied Energy, 92, 162-167.
Wang, Z.; Han, B. and Lu, M. (2016). “Measurement of energy rebound effect in households: Evidence from residential electricity consumption in Beijing, China”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 821-861.
Wheaton, W. C. (1982). “The Long-Run Structure of Transportation and Gasoline Demand”, Bell Journal of Economics, 13(2), 439-54.
Zhang, Y. J.; Peng, H. R.; Liu, Z. and Tan, W. (2015). “Direct energy rebound effect for road passenger transport in China: A dynamic panel quantile regression approach”. Energy Policy, 87, 303-313.