دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، شهریور 1401 
برآورد فرار مالیاتی با روش تانزی و تحلیل اثر ابزارهای مالی دولت

صفحه 83-108

10.22084/aes.2021.25012.3355

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ علی توسلی نیا؛ مروارید حدیدی


بررسی تغییرات ناگهانی حجم پول بر هزینۀ رفاهی تورم در ایران

صفحه 279-313

10.22084/aes.2022.25336.3375

محمد صباغچی فیروزآباد؛ زهره طباطبایی نسب؛ عباس علوی راد