دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، اسفند 1401 (انگلیسی) 
حباب انتظارات عقلایی قیمت مسکن در ایران

صفحه 103-121

10.22084/aes.2021.24331.3302

سمیه پارسا؛ نظر دهمرده قلعه نو؛ مرضیه اسفندیاری