اثر سیاست تسهیل اعتباری بر خروج از رکود در اقتصاد ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با استفاده از مدل­ تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید به بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تولید پرداخته است؛ بدین‌منظور الگویی شامل پنج بخش: خانوار، بنگاه، بانک، دولت و بانک مرکزی طراحی شده است. با توجه به سلطۀ سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران از قید تلفیقی دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. تخمین الگوی طراحی شده با استفاده از روش بیزین و داده­های سری زمانی فصلی طی دورۀ 1370 تا 1396 انجام شده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل آنی نشان می­دهد که اجرای این سیاست باعث افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و درنهایت تولید شده است که بیانگر اثربخشی این سیاست پولی نامتعارف برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی است. همچنین در واکنش به تکانۀ مثبت خط اعتباری بانک مرکزی به بانک­ها و تکانۀ منفی ذخیرۀ قانونی، تسهیلات بانکی افزایش یافته­ است که همسو با انتظارات نظری می­باشد. اثر تکانۀ منفی نرخ بازار بین بانکی نیز منجر به افزایش اعتبارات تولیدی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Credit Easing Policy on Recovery of Iran’s Economy: Stochastic Dynamic General Equilibrium Model Approach

نویسندگان [English]

  • Hadiseh Mohseni 1
  • Mohammad Nabi Shahikitash 2
  • Mosayeb Pahlavani 2
  • Seyed Hossein Mirjalili 3
1 PhD student in Economics, Faculty of Economics and Management, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
3 Professor of Economics, Faculty of Economics, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

By utilizing the new Keynesian stochastic dynamic general equilibrium model, this paper examines the effects of credit easing policy on macroeconomic variables with or emphasizing on production. For this purpose, a model has been design including 5 sectors of household, enterprises, banks, government and central bank. Considering the dominance of fiscal policy over monetary policy in the Iranian economy, the integrated constraint of the government and the central bank has been used. The model has been estimated using Bayesian method and quarterly time series data during 1991 to 2017. The results of Impulse Response Function show that implementation of this policy has increased consumption, investment, government spending and ultimately production, which indicates the effectiveness of this unconventional monetary policy to get the economy out of recession. Also, in response to the positive impulse of the central bank’s credit line to banks and the negative impulse of legal reserves, bank facilities increase, which is in line with theoretical expectations. The impact of the negative impulse of interbank market rate has also led to an increase in production credits. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recession
  • Credit Easing
  • DSGE Model
  • Credit Line
  • Bayesian Method
- Vasco, C. & Woodford, M., 2009, Credit frictions and optimal monetary policy. Monetary and Economic Department, BIS Working Papers, March.
- Central Bank of the Islamic Republic of Iran (www.cbi.ir).