تأثیر توسعۀ مالی اسلامی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب: رویکرد پانل فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

افزایش نابرابری، بحث‌برانگیزترین مسألۀ روز کشورهای جهان است که دسترسی به منابع اقتصادی، ازجمله دلایل بارز این نابرابری است. برخی معتقدند که نابرابری ناشی از تلاش فردی و نمایانگر یک عامل سازنده در جامعه است. برخی دیگر استدلال می‌‌کنند که نابرابری از یک سیستم ناعادلانه به‌وجود می‌‌آید، که فقط چند قایق را در جریان جزر و مد بالا می‌‌برد و بنابراین، بازدارندۀ‌‌ سخت‌‌کوشی است. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جوامع به‌حدی است که در بسیاری از مکاتب اقتصادی، یکی از اهداف اصلی دولت‌‌ها را تنظیم الگوی مناسب توزیع درآمد و تلاش در مسیر کاهش نابرابری درآمدی ذکر می‌‌کنند. توزیع عادلانۀ درآمد به‌عنوان یکی از شاخص‌‌های اصلی و مهم در توسعۀ اقتصادی مطرح می‌‌شود. در این‌راستا توسعۀ مالی یکی از کلیدهای بالقوۀ دست‌یابی به رشد بلندمدت اقتصادی است. مطالعات زیادی در این‌زمینه انجام گرفته است که همگی نشان می‌‌دهند توسعۀ مالی می‌‌تواند به‌عنوان یکی از سیاست‌‌های ارتقادهندۀ رشد اقتصادی مطرح باشد. رشد اقتصادی ناشی از توسعۀ مالی، درآمد متوسط را افزایش می‌‌دهد، اما نابرابری می‌‌تواند کاهش یا افزایش داشته باشد. در چند دهۀ اخیر نظام مالی اسلامی، به‌عنوان جایگزین مالی متعارف برای دست‌یابی به عملکرد منطبق‌بر شریعت در کشورهای اسلامی و راهکار توسعۀ مالی همراه با مالی متعارف در کشورهای غیراسلامی گسترش چشم‌‌گیری داشته است. خود موضوع اندازه‌‌گیری توسعۀ جامع صنعت مالی اسلامی، یک چالش است. بی‌تردید، انتخاب سنجه‌های مناسب ݣݣبه‌عنوان زیرمجموعه‌‌ها و ارتباط آن‌‌ها با ارزیابی توسعۀ مالی اسلامی مملو از قضاوت‌‌های ارزشی ذهنی و دادوستد منابع داده‌‌ای است که به‌راحتی قابل دسترسی هستند. در اینجا ضرورت وجود یک شاخص مستقیم برای سنجش توسعۀ مالی اسلامی مطرح می‌‌شود. در این پژوهش با استفاده از داده‌های سال‌های 2017-2013 برای 28 کشور (کشورهایی که براساس شاخص توسعۀ مالی اسلامی مورد استفاده، حداقل در یکی از ابعاد توسعۀ مالی اسلامی پیشرفت داشته‌اند) شامل 14 کشور با درآمد بالا و 14 کشور با درآمد متوسط و کشورهای کم‌درآمد، فرضیۀ کوزنتس و فرضیۀ منحنی مالی و فرضیۀ مالی کوزنتس؛ به‌صورت تجربی اثرگذاری توسعۀ مالی اسلامی بر نابرابری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده از مدل دوربین فضایی (SDM) بیانگر این است که نتایج برای دو گروه کشورها یکسان است و شاخص توسعۀ مالی اسلامی منجر به کاهش نابرابری درآمدی می‌شود. با وجوداین، از میان پنج جزء تشکیل‌دهندۀ این شاخص، تنها ضرایب منفی برای شاخص‌های دانش (KNI) و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) معنادار است، درحالی‌که ابعاد مختلف توسعۀ مالی متعارف در نمونۀ کشورهای مورد مطالعه دارای اثرات متعارض و معنادار می‌باشد. علاوه‌براین، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که هیچ شواهد روشنی برای حمایت از پیشنهاد توسعۀ اقتصادی همراه با رشد مالی وجود ندارد که بتواند مشکل نابرابری درآمد را کاهش دهد. همچنین، یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و باز بودن تجارت باعث افزایش نابرابری درآمد گردیده؛ در مقابل، هزینه‌های مصرف نهایی دولت، جمعیت شهری و نسبت وابستگی سن، به کشورها کمک می‌کند تا نابرابری درآمدی را کاهش‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Islamic Financial Development on Income Inequality in Selected Countries: A Spatial Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Setarehie 1
  • Davood Jafari Seresht 2
  • Somayeh Razzaghi 2
  • Mohsen Khezri 2
1 Ph.D. Student of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Income inequality has gained prominence by exacerbating the economic stability of both developed and developing countries over the past few decades. The intensity of this issue is non-trivial with economies witnessing failure in policies, indecorous economic governance, and the challenging economic ideologies. Impact of financial development on economic growth is an important channel in economic issues on which plenty of discussions and challenges have arisen. Financial development involves various dimensions of financial systems and markets. Islamic financial development (IFD) is one of these dimensions. This research investigates the impact of IFD on income inequality in 28 countries active in the IFD area, including 14 high-income and 14 middle-income and low-income countries, over 2013-2017 by considering the Kuznets curve hypothesis, financial curve hypothesis, and Kuznets financial hypothesis and through spatial econometrics technique. Results indicate that Islamic financial development (IFD) decreases income inequality. In addition, the findings of the study reveal that there is no clear-cut evidence to support the proposition of economic development along with financial growth, which would reduce the problem of income inequality. The results show that the GDP per capita, Inflation and Trade Openness increase the income inequality. In contrast, General government final consumption expenditure, urban population and age dependency ratio, help countries reduce income inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Financial Development
  • Income Inequality
  • Kuznets Curve
  • Spatial Panel Data
- Abbey, E. N., 2012, “Inflation and financial development: evidence”. American Journal of Economics and Business Administration, 4 (4): 227-236.
- Aboutorabi, M. A., 2012, “The effect of inflation on financial development: the case of Iran”. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(8): 8394- 8400.
- Adelman, I. & Robinson, S., 1988, “Macroeconomic adjustment and income distribution. Alternative models applied to two economies”. Journal of Development Economics, 29(1): 23e44.
- Aghion, P. & Bolton, P., 1997, “A theory of trickle-down growth and development”. The Review of Economic Studies, 64(2): 151.
- Ahluwalia, M. S., 1976, “Income distribution and development: Some stylized facts”. The American Economic Review, 66(2): 128e135.
- Ahluwalia, M. S., 1976, “Inequality, poverty and development”. Journal of Development Economics, 3(4): 307-342.
- Alamanda, 2020, The Effect of 1 Universitas Indonesia 2 International Institute of Social Studies. Erasmus University, alamanda.djp@gmail.com.
- Alan, B. & Esaki, M., 1978, “Macroeconomic Activity and Income Distribution in the Postwar United States”. The Review of Economics and Statistics, Vol. 60, November.
- Ales, B., 1988, “Income Inequality: Does Inflation Matter? IMF Working Paper.
- Alimi, R. S., 2014, “Inflation and financial sector performance: the case of Nigeria”. Journal of Economics and Business, 7 (1): 55-69.
- Anand, S. & Kanbur, S. M. R., 1993, “The Kuznets process and the inequality-development relationship”. Journal of Development Economics, 40(1): 25-52.
- Ang, J. B., 2010, “Finance and inequality: The case of India. Southern Economic Journal, 76(3), 738e761.
- Angeles, L, 2010, An alternative test of Kuznets' hypothesis”. The Journal of Economic Inequality, 8(4): 463-473.
- Anselin L.; Le Gallo, J. & Jayet, H., 2008, “Spatial panel econometrics”. In: The econometrics of panel data (Pp: 625–660), Springer
- Baiardi, D. & Morana, C., 2016, “The financial Kuznets curve: Evidence for the euro area”. Journal of Empirical Finance, 39 (11): 265e269.
- Baiardi, D. & Morana, C., 2018, “Financial development and income distribution inequality in the euro area”. Economic Modelling, 70: 40e55.
- Baltagi, B. H., 2005, Econometric Analysis of Panel Data. 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc., New York.
- Banerjee, A. V. & Newman, A. F., 1993, “Occupational choice and the process of development”. Journal of Political Economy, 101(2): 274-298.
- Barro, R. J, 2000, “Inequality and growth in a panel of countries”. Journal of Economic Growth, 5(1): 5-32.
- Batuo, M.; Mlambo, K. & Asongu, S., 2017, “Linkages between financial development, financial instability, financial liberalization and economic growth in Africa”. Research in International Business and Finance. In press.
- Beck, T.; Demirguc-Kunt, A. & Levine, R., 2004, Finance, inequality, and poverty: Cross-country evidence. National Bureau of Economic Research.
- Beck, T.; Demirgu¨ç-Kunt, A. & Levine, R., 2007, “Finance, inequality and the poor”. Journal of Economic Growth, 12(1): 27-49.
- Beck, T.; Lu, L. & Yang, R., 2015, “Finance and growth for microenterprises: evidence from rural china”. World Development, 67: 38-56.
- Belke, A.; Fehn, R. & Foster, N., 2004, “Venture capital investment and employment growth”. Problems and Perspectives in Management, 1: 5-19.
- Belke, A.; Fehn, R. & Foster, N., 2005, “Venture capital investment and Laber Market Performance: A Panel Data Analysis”. In: Venture Capital, Enterpreneurship, and Public Policy, Kanniainen, V., Keuschniggm, C., (eds): 97-126. MIT Press: Cambridge (Mass).
- Belke, A.; Fehn, R. & Foster, N., 2006, “Does venture capital investment spur employment growth”. Finance India, 20(1):75- 98.
- Bencivenga, V. R. & Smith, B. D, 1991, “Financial intermediation and endogenous growth”. The Review of Economic Studies, 58(2): 195.
- Bittencourt, M., 2011, “Inflation and financial development: Evidence from Brazil”. Economic Modelling, 28 (1-2): 91-99.
- Bittencourt, M.; Chang, Sh.; Gupta, R. & Miller, S. M., 2019, “Does Financial Development Affect Income Inequality in the U.S. States?”. A Panel Data Analysis, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3424190  or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3424190.
- Blank, R. M. & Blinder, A. S., 1986, “Macroeconomics, Income Distribution and Poverty”. In: S. Danziger & D. Weinberg (eds) Fighting Poverty, Harvard University Press, Cambridge.
- Blejer, M. I. & Guerrero, I., 1990, “The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution: An Empirical Study of the Philippines”. Review of Economics and Statistics, 72 (3): 414-23.
- Bulir, A. & Gulde, A. M., 1995, “Inflation and Income Distribution – Further Evidence on Empirical Links”. IMF Working Papers, No. 95/86, Washington, International Monetary Fund.
- Calderon, C. & Liu, L., 2003, “The Direction of Causality between Financial Development and Economic Growth”. Journal of Development Economics, 72: 321-334.
- Campano, F. & Salvatore, D., 1988, “Economic development, income inequality and Kuznets' U-shaped hypothesis”. Journal of Policy Modeling, 10(2): 265e280.
- Chiu, Y. B. & Lee, C. C., 2019, “Financial development, income inequality, and country risk”. Journal of International Money and Finance, 93: 1-18.
- Cinar, B. & Sen, K., 2019, “Kuznets Revisited: What Do We Know about the Relationship between Structural Transformation and Inequality?”. Asian Development Review, 36 (1): 136–167. https://doi.org/10.1162/adev_a_00126.
- Cinar, B, & Sen, K., 2020, “Was Kuznets Right? New Evidence on the Relationship between Structural Transformation and Inequality”. The Journal of Development Studies, DOI: 10.1080/00220388.2019.1702161.
- Claessens, S. & Perotti, E., 2007, “Finance and inequality: Channels and evidence”. Journal of Comparative Economics, 35(4): 748e773.
- Clarke, G.; Xu, L. & Zou, H.-F., 2003, Finance and income inequality: Test of alternative theories. World Bank Policy Research. Working Paper, (2984).
- Clarke, G. R. G.; Xu, L. C. & Zou, H.-F., 2006, “Finance and income inequality: What do the data tell us?”. Southern Economic Journal, 72(3): 578.
- Crouch, C., 2019, “Inequality in post-industrial societies”. Structural Change and Economic Dynamics, 51: 11-23.
- Dawson, P. J., 2003, “Financial Development and Growth in Economies in Transition”. Applied Economics Letters, 10: 833-836.
- Deejay, R. & Gupta, N., 2014, “Financial development and occupational choice: Evidence from India”. NYU Wagner Research Paper, No. 2494551.
- Deininger, K. & Squire, L., 1996, “A new development data base”. The World Bank Review, 10(3): 565e591.
- Deininger, K. & Squire, L., 1998, “New ways of looking at old issues: Inequality and growth”. Journal of Development Economics, 57(2): 259e287.
- Demetrius's, P. & Andria Nova, S., 2004, “Finance and Growth: What We Know and What We Need to Know”. In: C. Good hart, ed., Financial Development and Economic Growth: Explaining the Links: 38–65, Palgrave Macmillan: Basingstoke.
- Demirgüç-Kunt, A. & Maksimovic, V., 1998, Law, Finance and Firm Growth. Availabl SSRN:
- Dong, Z.; Tang, C. & Wei, X., 2018, “Does population aging intensify income inequality? Evidence from China”. Journal of the Asia Pacific Economy 23(1): https://doi.org/10.1080/13547860.2017.1354270.
- Easterly, W. & Fischer, S., 2001, “Inflation and the poor”. Journal of Money, Credit, and Banking, 33(2): 160.
- Edwards, S., 1997, “Trade Policy, Growth, and Income Distribution”. The American Economic Review, 87(2).
- Edward, A., Ana Jalles D'Orey, M.; Duvendack, M. & Esposito, L., 2016, “Does government spending affect income inequality? A meta-regression analysis”. Journal of Economic Surveys, https://doi.org/10.1111/joes.12173.
- Elhorst, J. P. 2010, “Applied spatial econometrics: raising the bar”. Spatial economic analysis, 5(1): 9–28.
- Enami, A.; Nora, L. & Taqdiri, A., 2016, “The role of fiscal policy in fighting poverty and reducing inequality in IRAN: an application of the commitment to equity (ceq) framework”. The Economic Research Forum (ERF), Working Paper, 1020.
- Epstein, B. & Shapiro, A. F., 2019, “Financial development, unemployment volatility, and sectoral dynamics”. Journal of Economic Dynamics and Control, 99: 82-102.
- Feldmann, H., 2012, “Banking deregulation around the World, 1970s to 2000s: The impact on unemployment”. International Review of Economics & Finance, 24: 26-42.
- Frederick, N. & Frederick, N., 2005, Privatization, Income Distribution and Poverty: The Mongolian Experience. University of Manchester, January.
- Galli, R. & Hoeven, R., 2001, “Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation”. Employment Paper, 2001/29, ILO.
- Gallup, J. L., 2012, Is there a Kuznets Curve? Portland State University.
- Galor, O. & Zeira, J., 1993, “Income distribution and macroeconomics”. The Review of Economic Studies, 60(1): 35.
- Gazdar, K.; Kabir Hassan, M.; Faisal Safa, M. & Grassa. R., 2019, “Oil price volatility, Islamic financial development and economic growth in Gulf Cooperation Council (GCC) countries”. Borsa Istanbul Review, 19 (3): 197-206. https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.005.
- Gillman, M. & Harris, M. N., 2004, “Inflation, Financial Development and Growth in Transition Countries”. Department of Econometrics and Business Statistics of Monash University Australia, Working Paper 23/04.
- Gimet, C. & Lagoarde-Segot, T., 2011, “A closer look at financial development and income distribution”. Journal of Banking & Finance, 35(7): 1698-1713.
- Greenwood, J. & Jovanovic, B., 1990, “Financial development, growth, and the distribution of income”. Journal of Political Economy, 98(5, Part 1): 1076-1107.
- Hamori, S. & Hashiguchi, Y., 2012, “The effect of financial deepening on inequality: Some international evidence”. Journal of Asian Economics, 23(4): 353-359.
- Honohan, P., 2004, “Financial Development, Growth, and Poverty: How Close Are the Links?”. Policy Research Working Paper Series 3203, The World Bank.
- Hopkins, M., 2004, “The determinants of income inequality: A Bayesian approach to model uncertainty”. Unpublished manuscript, Department of Economics, Gettysburg College, Gettysburg, PA, 76.
- Hung, F. SH., 2003, “Inflation, financial development, and economic growth”. International Review of Economics and Finance, 12 (1): 45-67.
- Jalilian, H., 2002, Financial Development. Inequality and Poverty Cross Country Analysis Using Panel Data. Bradford: Bradford Centre for International Development.
- Jalilian, H. & Kirkpatrick, C., 2002, “Financial development and poverty reduction in developing countries”. International Journal of Finance & Economics, 7(2): 97-108.
- James, B. A., 2008, “What Are the Mechanisms Linking Financial Development and Economic Growth in Malaysia”. Economic Modeling, 25 (1): 38-53.
- Jauch, S. & Watzka, S., 2016, “Financial development and income inequality: A panel data approach”. Empirical Economics, 51(1): 291-314.
- Jaumotte, F.; Lall, S. & Papageorgiou, C., 2013, “Rising income inequality: Technology, or trade and financial globalization?”. IMF Economic Review, 61(2): 271-309.
- Jeanneny, S. & Kangni, P., 2008, “Financial Development and Poverty Reduction: Can There be a Benefit Without a Cost?”. IMF Working Paper, WP/08/62.
- Jeffry, C. & Christopher, T, 1996, “Income Distribution and Macroeconomic Performance in the United States”. IMF Working Paper.
- Jha, S. K., 1996, “The kuznets curve: A reassessment”. World Development, 24(4): 773-780.
- Kappel, V., 2010, The effects of financial development on income inequality and poverty. Center of Economic Research at ETH Zurich.
- Kim, D. H.; Lin, S. C. & Suen, Y. B., 2010, “Dynamic relationship between inflation and financial development”. Macroeconomic Dynamics, 14 (03): 343-364.
- Kim, D. H. & Lin, S. C., 2011, “Nonlinearity in the financial development income inequality nexus”. Journal of Comparative Economics, 39(3): 310-325.
- King, R. & Levine, R., 1993, “Finance and growth schumpter might Be right”. Quarterly Journal of Economics, 108(3): 717-737.
- Kraay, A. & Dollar, D., 2002, “Growth is good for the poor”. Journal of Economic Growth, 7(3): 195-225.
- Kuznets, S., 1953, Shares of upper income groups in income and savings. National Bureau of Economic Research.
- Kuznets, S., 1955, “Economic growth and income inequality”. The American Economic Review, 45(1): 1-28.
- LeSage J. & Pace, R.K., 2009, Introduction to spatial econometrics. Chapman and Hall/CRC.
- Levine, R., 1997, “Financial development and economic growth: Views and agenda”. Journal of Economic Literature, 35(2): 688e726.
- Levine, R., 2002, “Bank‐Based or Market‐Based Financial Systems: Which is Better?”. Journal of Financial Intermediation, 11(4): 398-428.
- Levine, R., 2005, “Finance and growth: Theory and evidence”. In: Handbook of economic growth, 1: 865-934.
- Li, H.; Squire, L. & Zou, H., 1998, “Explaining international and intertemporal variations in income inequality”. The Economic Journal, 108(446): 26-43.
- Liang, Q. & Teng, J. Z., 2006, “Financial Development and Economic Growth: Evidence from China”. China Economic Review, 17: 395-411.
- Lindert, P. H. & Williamson, J. G., 1985, “Growth, equality, and history”. Explorations in Economic History, 22(4): 341-377.
- Lin, S. C. (River); Huang, H. C. & Weng, H. W., 2006, “A semi-parametric partially linear investigation of the Kuznets' hypothesis”. Journal of Comparative Economics, 34(3): 634-647.
- Loury, G., 1981, “Intergenerational Transfers and the Distribution of Earnings”. Econometrica, 49 (4): 67-843.
- Lucas, R., 1988, “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of monetary economics, 22: 3-42.
- Martínez‑Navarro, D.; Amate‑Fortes, L. & Guarnido‑Rueda, A., 2020, “Inequality and development: is the Kuznets curve in effect today?”. https://doi.org/10.1007/s40888-020-00190-9.
- Meier, G. M & Seers, D., 1984, “Pioneers in Development”. New York: Oxford University Press.
- Minh Ha, N.; Dang Le, N. & Trung-Kien, P., 2019, “The Impact of Urbanization on Income Inequality: A Study in Vietnam”. Journal of Risk and Financial Management, 12: 146; https://doi:10.3390/jrfm12030146.
- Moradbeigi, M. & Siong Hook, L., 2016, “Growth volatility and resource curse: Does financial development dampen the oil shocks?”. Resources Policy, 48: 97-103. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.02.009.
- Mookherjee, D. & Ray, D., 2003, “Persistent inequality”. The Review of Economic Studies, 70(2): 369-393.
- Mookherjee, D. & Ray, D., 2006, “Occupational diversity and endogenous inequality”. The institute for Economic Development Working Papers, dp- 142.
- Mustafa, İlker ULU., 2018, “The effect of government social spending on income inequality in OECD: a panel data analysis”. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1 (3): 2636-8137.
- Nikoloski, Z., 2013, “Financial sector development and inequality: Is there a financial kuznets curve?”. Journal of International Development, 25: 897-911.
- Nolan, B., 1988, “Macroeconomic Conditions and the Size Distribution of Income: Evidence from the United Kingdom”. Journal of Post Keynesian Economics, 11 (2): 196–221.
- Odhiambo, N. M., 2012, “The impact of inflation on financial sector development: Experience from Zambia”. The Journal of Applied Business Research, 28 (6): 14-97.
- Ozturk, N. & Karagoz, K., 2012, “Relationship between inflation and financial development: evidence from Turkey”. Journal of Alanya Faculty of Business, 4 (2): 81-87.
- Papanek, G. F. & Kyn, O., 1986, “The effect on income distribution of development, the growth rate and economic strategy”. Journal of Development Economics, 23(1): 55-65.
- Piketty, T., 2015, “About Capital in the Twentyfirst Century”. American Economic Review, 105(5): 48-53.
- Raheem, I. D. & Oyinlola, M. A., 2015, “Financial development, inflation and growth in selected West African countries”. Sustainable Economy, 7 (2): 91-99.
- Rajan, R. G. & Zingales, L., 2003, “The great reversals: The politics of financial development in the twentieth century”. Journal of Financial Economics, 69(1): 5-50.
- Ram, R., 1988, “Economic development and income inequality: Further evidence on the U-curve hypothesis”. World Development, 16(11): 1371-1376.
- Ram, R., 1999, “Financial Development and Economic Growth: Additional Evidence”. Journal of Development Studies, 35 (4): 164-74.
- Rehman, H. U.; Khan, S. & Ahmed, I., 2008, “Income distribution, growth and financial development. A cross countries analysis”. Pakistan Economic and Social Review, 46(1): 1-16.
- Richardson, J. D., 1995, “Income inequality and Trade: How to think, what to conclude”. The Journal of Economic Perspectives, 9(3): 33-55.
- Robinson, S., 1976, “A note on the U hypothesis relating income inequality and economic development”. The American Economic Review, 66(3): 437-440.
- Romer, C. D. & Romer, D. H., 1998, “Monetary Policy and the Well-Being of the Poor”. NBER Working Paper, No. 6793, Cambridge, National Bureau of Economic Research.
- Rousseau, P. L. & Wachtel, P., 2000, “Equity markets and growth: cross-country evidence on timing and outcomes, 1980–1995”. Journal of Banking & Finance, 24(12): 1933-1957.
- Rousseau, P. L. & Yilmazkuday, H., 2009, “Inflation, financial development and growth: A trilateral analysis”. Economic Systems, 33 (4).
- Sagala, P.; Takahiro, A. & Arief Anshori, Y., 2014, “Urbanization and expenditure inequality in Indonesia: Testing the Kuznets hypothesis with provincial panel data”. Letters in Spatial and Resource Sciences, 7: 133–47.
- Saith, A., 1983, “Development and distribution. A critique of the cross-country U-hypothesis”. Journal of Development Economics, 13(3): 367-382.
- Sánchez, Á. & Pérez-Corral, A. L., 2018, “Government Social Expenditure and Income Inequalities in the European Union”. Hacienda Publica Espanola/Review of Public Economics, 227(4): 133-156.
- Sayed, A., 2020, “Is there a Kuznets Curve in the Arab Region?”. An Empirical Investigation, https://doi.org/10.1515/rmeef-2020-0001.
- Shahbaz, M., 2010, “Income inequality-economic growth and non-linearity: A case of Pakistan”. International Journal of Social Economics, 37(8): 613-636.
- Siong Hook, L. & Nirvikar, S., 2014, “Does too much finance harm economic growth?”. Journal of Banking & Finance, 41: 36-44. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.12.020.
- Stern, N., 1989, “The Economics of Development: a survey”. Economic Jouranl, September.
- Svirydzenka, K., 2016, “Introducing a new broad-based index of financial development, IMF working paper, January.
- Tan, H. & Law, S., 2012, “Nonlinear dynamics of the finance-inequality nexus in developing countries”. The Journal of Economic Inequality, 10(4): 551-563.
- Taresh A, A.; Sari, D. W. & Purwono, R., 2021, “Analysis of the relationship between income inequality and social variables: Evidence from Indonesia”. Economics and Sociology, 14(1): 103-119. https://doi:10.14254/2071-789X.2021/14-1/7.
- Kavya, T. B. & Santhakumar, Sh., 2019, Economic development, financial development, and income inequality nexus. Department of Commerce, School of Management, Pondicherry University, Kalapet, Puducherry, 605014, India.
- Vo, D. H.; Nguyen, T. C. & Tran, N. P., 2019, “What factors affect income inequality and economic growth in middle-income countries?”. Journal of Risk and Financial Management, 12(1): 40.
- Wan, G.; Zhang, X. & Zhao, M., 2022, “Urbanization can help reduce income inequality”. NPJ Urban Sustainability, 2: 1, https://doi.org/10.1038/s42949-021-00040-y.
- White, H. &Anderson, E., 2001, “Growth Versus Distribution: Does the Pattern of Growth Matter?”. Development Policy Review, 19: 267-289.
- Wu, D. & Prasada, R., 2017, “Urbanization and Income Inequality in China: An Empirical Investigation at Provincial Level”. Social Indicators Research, 131: 189–214.
- Younsi, M. & Bechtini, M., 2018, “Economic Growth, Financial Development, and Income Inequality in BRICS Countries: Does Kuznets’ Inverted U-Shaped Curve Exist?”. Journal of the Knowledge Economy, https://doi.org/10.1007/s13132-018-0569-2.
- Zhang, J.; Wang, L. & Wang, S., 2012, “Financial Development and Economic Growth: Recent Evidence from China”. Journal of Comparative Economics, In Press.
- Zhicheng, L., (2006), “Financial Development and Income Distribution: A System GMM Panel Analysis with Application rural China”. Journal of Economic Development, 31 (2).