سیاست پولی بهینۀ رمزی و نظام ارزی در قالب الگوی DSGE متناسب با اقتصاد نفتی (مورد ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد،‌ دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد،‌ دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد،‌ دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی‌های یک اقتصاد نفتی برای ایران، سیاست پولی بهینۀ رمزی و نظام ارزی متناسب با آن انتخاب گردید. الگوی پژوهش شامل خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی، چسبندگی‌های اسمی (در دستمزد و قیمت‌گذاری) و چسبندگی حقیقی (در مصرف)، کالای عمومی، صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام‌های ارزی محتلف (شناور، شناور مدیریت‌شده و ثابت) و هدف‌گذاری‌های مختلف بانک مرکزی در بخش حقیقی و پولی است. هم‌چنین  پیامدهای اجرای سیاست بهینۀ رمزی نسبت به حالت جاری سیاست پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و آثار شوک‌ کاهش قیمت نفت، شوک افزایش تورم خارجی، شوک افزایش عرضۀ پول و شوک افزایش رشد نرخ ارز اسمی بر متغیرهای کلان تحت الگوی پایه و سیاست پولی بهینۀ رمزی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ اولاً، بانک مرکزی از بین نظام های مختلف ارزی و سیاست‌های مختلف هدف‌گذاری  باید نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و سیاست پولی هدف‌گذاری دوگانۀ تولید و تورم (با تأکید بیشتر بر تولید) را انتخاب کند و به آن پایبند باشد. هرچند نظام ارزی ثابت مقدار تابع زیان به مراتب کمتری نسبت به سایر نظام‌ها دارد، ولی به علت ناپایدار کردن اقتصاد، قابلیت اجرا ندارد. ثانیاً، تعهد بانک مرکزی به سیاست بهینۀ رمزی در مقایسه با الگوی پایه باعث می‌شود که بخش پولی و حقیقی اقتصاد در قبال شوک‌های پولی و ارزی، نوسان بسیار کمتر و ثبات بسیار بیشتری داشته باشد. هم‌چنین سیاست پولی بهینۀ رمزی، در قبال شوک‌های خارجی به ازای نوسان و بی‌ثباتی بیشتر در متغیرهای پولی، ثبات بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Optimal Ramsey Monetary Policy in The Form of DSGE Model Appropriate to Oil-Exporting Country (The Case of Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammadhavad Khosrosereshki 1
  • Reza Najarzadeh 2
  • Hassan Heydari 3
1 Ph.D. Student, Department of Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study, regarding the characteristics of an oil economy such as Iran, is to choose the Ramsey optimal monetary policy and appropriate exchange rate system. The model includes Ricardian and non-Ricardian households, nominal rigidity (in price level and wages) and real rigidity (in consumption), public goods, oil and non-oil exports, different exchange systems (float, managed floating, and fixed), and different targets in the real and monetary sector for the central bank. Also, the consequences of implementing the Ramsey optimal monetary policy versus the current state of the country were examined. Finally, the effects of oil prices shocks, foreign inflation shock, money supply shock, and nominal exchange rate growth shocks on macro variables under the base model and Ramsey’s optimal monetary policy were examined. The results show that, first, the central bank should choose and commit to the managed floating exchange rate system among different exchange systems and dual-targeting (production and inflation with more focus on production) among different targeting policies. Although the fixed exchange rate system has a much smaller loss function than others, it is not feasible due to the instability of the economy. Second, the central bank’s commitment to an optimal policy makes the monetary and real sectors of the economy much less volatile and much more stable versus monetary and foreign currency shocks compared to the base model. In faced with external shocks, Ramsey’s optimal monetary policy gives more stability to the real sector of the economy in lieu of more volatility and stability in monetary variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE
  • Ramsey Optimal Monetary Policy
  • Exchange Rate Regimes
- امامی، کریم، (1399). اقتصاد کلان، رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. نشر آماره.
- پرمه، زورار؛ قربانی، محمد؛ توکلیان، حسین؛ و شاهنوشی‌فروشانی، ناصر، (1395). »بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی«. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 80: 75-118.
- تقی‌پور، انوشیروان، (1393). تنظیم مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران جهت سیاست‌گذاری و پیش‌بینی سیکل‌های تجاری. طرح تحقیقاتی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران.
- توکلیان، حسین؛ و افضلی‌ابرقویی، وجیهه، (1395). »مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و رژیم های مختلف ارزی با رویکرد (DSGE) «. پژوهشنامۀ اقتصادی، 16، ۲ (پیاپی ۶۱): 81-125.
- توکلیان، حسین؛ و جلالی‌نائینی، سیداحمدرضا، (1396). »سیاست‌گذاری پولی و ارزی صلاح‌دیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآوردشده برای اقتصاد ایران«. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 23(70): 33-98.
- توکلیان، حسین؛ و صارم، مهدی، (1396). »الگوهای DSGE در نرم‌افزار Dynare (الگوسازی، حل و برآورد مبتنی‌بر اقتصاد ایران) «. انتشارات پژوهشکدۀ پولی بانکی، ویرایش اول.
- جعفری صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ ابراهیمی، ایلناز؛ و بالونژادنوری، روزبه، (1393). »اثرتکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعۀ موردی اقتصاد ایران«. فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(10): 1-32.
- جلالی‌نائینی، سید احمدرضا، (1395). سیاست پولی، مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران. پژوهشکدۀ پولی و بانکی.
- جلالی‌نائینی، سیداحمدرضا؛ و نادریان، محمدامین، (1395). »سیاست‌های پولی و ارزی در یک اقتصاد صادرکنندۀ نفت: مورد ایران«. فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، 9 (29): 327-372.
- خیابانی، ناصر؛ و غلجه‌ای، سمیرا، (1393). »رژیم‌های ارزی و فشار بازار ارز در یک اقتصاد صادرکنندۀ نفت (مورد ایران) «. فصلنامۀ برنامه و بودجه، 19(3): 3-22.
- زهابی، مریم؛ بزازان، فاطمه؛ افشاری، زهرا؛ و بوستانی، رضا، (1396). »محاسبۀ قاعده بهینه سیاست پولی با بررسی حساب جاری و نوسانات نرخ ارز (رویکرد بیزی) «. فصلنامۀ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. ۲۵ (۸۳): ۱۴۵-۱۸۱.
- مشهدی‌زاده، فاطمه؛ پیرایی، خسرو؛ اکبری‌مقدم، بیت‌الله؛ و زارع، هاشم، (1398). »سیاست پولی و درجۀ گذر نرخ ارز ایران«. فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. سال 8 (30): 25-55.
 
- Balke, N. S.; Brown, S. P. & Yucel, M. K., (2010). “Oil Price Socks and U.S. Economic Activity: An International Perspective”. RFF Discussion Paper, 10-37.
- Christiano, L. J.; Eichenbaum, M. & Evans, C. L., (2005). “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”. Journal of Political Economy, 113: 1-45.
- De Walque, G.; Smets, F. & Wouters, R., (2005). “An Estimated Two Country DSGE Model for the Euro Area and the US Economy.” ECB mimeo. https://www.snb.ch/n/mmr/reference/sem_2006_05_de_walque/source/sem_2006_08_de_walque.n.pdf
- Emami, K., (2020). “Macroeconomics, Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach”. Amareh Publication. (in Persian).
- Erceg, C. J.; Henderson, D. W. & Levin, A. T., (2000). “Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contracts”. Journal of Monetary Economics,46: 28-313.
- Felices, G. & Tuesta, V., (2013). “Monetary Policy in a Dual Currency Environment.” Applied Economics. http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2013.804165
- Jafari Samimi, A.; Tehranghian, A.; Ebrahimi, I. & Balonezhad Noori, R. (2014). “The Effect of Monetary and Non-Monetary Shocks on Inflation and Output in Dynamic Stochastic General Equilibrium Model in Open Economy Condition: Case Study of Iran Economy”. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 3(10), 1-32. (in Persian).
- Jalali Naeini, S. A. & Naderian, M. A., (2016). “Monetary and Exchange Rate Policy in an Oil Exporting Economy: The Case of Iran”. Journal of Monetary and Banking Research, 9(29): 327-372. (in Persian).
- Jalali Naeini, S., (2017). “Monetary policy Theoretical foundations and performance evaluation in Iran”. Monetary Banking and Research Institute. 1st Edition. (in Persian).
- Khiabani, N. & Ghaljei, S., (2014). “Exchange rate regimes and exchange market pressure in an oil-exporting economy (Case of Iran)”. JPBUD, 19 (3): 3-22. (in Persian).
- Mashhadizadeh, F.; Piraee, K.; Akbari Moghadam, B. & Zare, H. (2019). Monetary Policy and Exchange Rate Pass-through Degree in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 8(30), 25-55. (in Persian). DOI: 10.22084/aes.2019.17891.2780
- Medina, J. & Soto, C., (2005). “Oil Shocks and Monetary Policy in an Estimated DSGE - Model for a Small Open Economy”. Central Bank of Chile, W. P. 353.
- Nakhli, S. R.; Rafat, M.; Bakhshi Dastjerdi, R. & Rafeib, M., (2020). “A DSGE Analysis of the Effects of Economic Sanctions: Evidence from the Central Bank of Iran”. Iranian Journal of Economic Studies, 9(1): 35-70.
- Parmeh, Z.; Ghorbani, M.; Tavakoliyan, H. & Shahnoshifroshani, N., (2016). “The effect of economic shocks on agriculture macroeconomic variables using dynamic stochastic general equilibrium model”. Iranian Journal of Trade Studies, 20(80), 75-119.  (in Persian).
- Pfeifer, J., (2018). A Guide to Specifying Observation Equations for the Estimation of DSGE Models. University of Cologne.
- Taghipour, A., (2014). “A Dynamic Stochastic General Equilibrium model for Iran's Economy for policymaking and forecasting the Business Cycles”. Institute for Development and Economic Research. Tehran University. (in Persian).
- Tavakolian, H. & Afzali Abarquyi, V. (2016). “Macroeconomic Performance in Different Exchange Rate Regimes: An Estimated DSGE Approach”. Economics Research, 16(61), 81-125. (in Persian). DOI: 10.22054/joer.2016.5290
- Tavakolian, H. & Jalali Naeeni, A., (2017). “Optimal and Discretionary Monetary and Exchange Policies in Iran: A DSGE Approach”. Iranian Journal of Economic Research, 22(70), 33-98. (in Persian). doi: 10.22054/ijer.2017.7966
- Tavakolian, H. & Sarem, M., (2017). DSGE models in Dynare (modeling, solving, and estimating based on Iran's economy). Monetary Banking and Research Insitute. 1st Edition. (in Persian).
- Zahabi, M.; Bazzazan, F.; Afshari, Z. & Boustani, R., (2017). Calculation of Optimal Monetary Policy by Considering the Current Account and Exchange Rate Fluctuations (Bayesian Approach). Quarterly Journal of Economic Research and Policies. 25(83),145-181. (in Persian). URL: http://qjerp.ir/article-1-1734-fa.html
- www.amar.org.ir
- data.imf.org