دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-179 
5. ساخت نخستین جدول ضرایب فنی شهرستانی در ایران (مطالعه موردی شهرستان تفت)

صفحه 111-134

علی آزادی نژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری


7. اثر اعتبارات بر قیمت مسکن در ایران

صفحه 159-179

علی اکبر قلی زاده؛ سمیرا بختیاری پور